• DARURAT DI TANAH MELAYU 1948-1960 :

Sponsored Links

Download the ebook

DARURAT DI TANAH MELAYU 1948-1960 :
STRATEGI DAN KESAN TERHADAP KEDAH
Oleh
MOHD KASRI BIN SAIDON
Tesis yang diserahkan untuk
memenuhi keperluan bagi Ijazah Sarjana Sastera
Mac 2007
i
PENGAKUAN
Saya akui bahawa penulisan adalah hasil kerja saya sendiri kecuali
nukilan-nukilan dan ringkasan-ringkasan yang tiap satunya telah saya
jelaskan sumbernya.
MOHD KASRI BIN SAIDON
Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh
Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang
ii
PENGHARGAAN
Kajian ini mengambil masa yang agak panjang telah
memberikan saya pelbagai pengalaman pahit manis. Kajian ini tidak
mungkin dapat disiapkan tanpa tunjuk ajar dan panduan dari para ahli
akademik yang mahir tentang penulisan sejarah. Jutaan terima kasih
kepada Profesor Madya Dr. Mohd. Isa bin Othman, selaku penyelia yang
banyak meluangkan masa dan tenaga membimbing saya dalam kajian
ini.
Penghargaan juga kepada staf Arkib Negara Malaysia
Cawangan Kedah/Perlis, terutamanya kepada Pn. Che Yan, En. Asri
dan En. Roslan yang banyak membantu selama tiga tahun saya
melakukan penyelidikan di Arkib. Begitu juga kepada DSP Zaidong
Mustafa dan Sarjan Rashid dari Jitra yang sedikit sebanyak memberikan
panduan dan galakan untuk saya menyiapkan kajian ini.
Jutaan terima kasih juga kepada En. Alias Ahmed (Kuala
Lumpur) sekeluarga yang memberikan sokongan dan pandangan
mereka yang meringankan kepayahan yang saya tempoh sepanjang
kajian dibuat.
Teristimewa ribuan kasih sayang kepada isteri Siti Rodziah dan
anakanda Ahmad Azizi yang memahami keinginan sebenar diri saya.
Sokongan, pemahaman dan kasih sayang mereka adalah harta saya
yang paling bernilai.
iii
Saya kira kajian ini hanyalah satu kajian yang penuh dengan
segala kekurangan dari saya yang cetek pengetahuan serta
pengalaman dalam pengkajian sejarah. Namun harapan saya kajian ini
sedikit sebanyak akan menambahkan khazanah sejarah kita tentang
darurat yang semakin jauh kita tinggalkan.
Darurat adalah antara episod perjuangan bersenjata yang
melibatkan rakyat Tanah Melayu melawan pihak yang dianggap
menjejas keselamatan negara. Dalam kalangan pasukan rakyat ini ramai
yang turut terkorban dan keamanan serta kemakmuran kita hari ini lahir
dari keringat perjuangan mereka. Semoga tuhan memberi rahmat ke
atas roh mereka.
Sekian, terima kasih.
Mohd Kasri b. Saidon
Jitra, Kedah
iv
SUSUNAN KANDUNGAN
PENGAKUAN ii
PENGHARGAAN iii
KANDUNGAN v
SENARAI GAMBAR xi
SENARAI JADUAL xii
KEPENDEKAN xiii
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvii
PETA KEDAH xviii
BAB 1 PENGENALAN 1
1.1 Sumber dan Permasalahan 2
1.2 Tema Penulisan 7
1.3 Sorotan Literatur 8
1.4 Latar Belakang Politik, Sosial dan Ekonomi 15
Kedah
1.4.1 Politik 15
1.4.2 Sosial 20
1.4.3 Ekonomi 23
1.5 Komunisme dan Pertualangan Di Kedah Sebelum 27
Perang Dunia Kedua
1.5.1 Kongsi Gelap Cina 33
v
1.5.2 Melayu Kedah dan Pakatan Haram 35
1.5.3 Agama dan Budaya 41
1.5.4 Ekonomi 47
1.5.5 Komunis di Kedah 50
BAB 2 KEDAH SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA 64
SEHINGGA TERCETUSNYA DARURAT
2.1 Kembalinya British 64
2.2 Pentadbiran 67
2.3 Suasana Dalam negeri 70
2.3.1 14 Hari Huru-Hara Angkara Komunis 72
2.3.2 Pasukan 136 (Askar Melayu Setia) 73
2.3.3 Malayan People Anti Japanese Army (MPAJA) 75
2.3.4 Kekurangan Makanan 83
2.3.5 Kewangan 87
2.3.6 Samun 88
2.3.7 Pembubaran MPAJA 91
2.3.8 Ex MPAJA 93
2.3.9 Pemogokan Ladang dan ‘Thondar Padai’ 97
2.3.10 Pan Malayan Federation Trade Union 105
dan Pakatan Politik
2.3.11 Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu 113
2.3.12 Siri Pembunuhan 121
2.3.13 PKM, Mengorak Langkah Subversif 126
2.3.14 Perintah Buang Negeri 130
vi
2.3.15 Darurat 132
BAB 3 KESELAMATAN KEDAH : 149
KONFLIK ANTARA PARTI KOMUNIS MALAYA
(PKM) DAN KERAJAAN 1948-1960
3.1 Serangan dan Gerakan Subversif 149
PKM Mengikut Tahun
3.1.1 Tahun 1948 149
3.1.2 Tahun 1949 154
3.1.3 Tahun 1950 157
3.1.4 Tahun 1951 162
3.1.5 Tahun 1952 171
3.1.6 Tahun 1953 176
3.1.7 Tahun 1954 180
3.1.8 Tahun 1955 184
3.1.9 Tahun 1956 Sehingga Tamat Darurat 186
3.2 Strategi Kerajaan Pusat Melawan Komunis 191
3.2.1 Pentadbiran 193
3.2.2 Undang-Undang Darurat 198
3.2.3 Ordinan Kesatuan Sekerja 201
3.2.4 Buang Negeri (Banishment) 203
3.2.5 Perintah Berkurung (Curfew)
dan Hukuman Setempat (Collective Punishment) 203
3.2.6 Kewarganegaraan 204
3.2.7 Kad Pengenalan 205
3.2.8 Kelulusan Lesen Senjata Api 206
vii
3.2.9 Peraturan Tenaga Manusia 207
(Man Power Regulation)
3.2.10 Kem Tahanan (Detention Camp) 208
3.2.11 Perintah Berpindah, Penempatan Semula
dan Pengumpulan Semula (Removal Order,
Resettlement dan Regrouping) 208
3.2.12 Daerah Kawalan (Controlled Area) 209
3.2.13 Kawasan Kawalan dan Larangan Bahan Makanan 210
(Food Control dan Food Restricted Centre)
3.2.14 Serahan Diri (Amnesty) dan Ganjaran (Reward) 211
3.2.15 Rundingan Baling 213
3.2.16 Operasi dan Tindakan Pasukan Keselamatan 215
3.2.17 Kemantapan Rakyat 224
BAB 4 KESAN DAN PERMASALAHAN 252
AKIBAT DARURAT
4.1 Pentadbiran Darurat dan Undang-undang 251
4.1.1 Pentadbiran 252
4.1.2 Majlis Perang ( War Council ) 254
4.1.3 Jawatankuasa Penasihat Daerah 256
( District Advisory Committee )
4.1.4 Pejabat Hal Ehwal Orang Cina 257
( Chinese Affair Office )
4.1.5 Penempatan Darurat 259
4.1.6 Ordinan Buang Negeri 260
4.1.7 Arahan Pindah 263
4.1.8 Kawasan Kawalan Makanan 263
viii
4.1.9 Kad Pengenalan 266
4.2 Pemantapan Pertahanan Tempatan 269
4.2.1 Pemantapan Pasukan Polis 270
4.2.2 Pemantapan Pasukan Tentera 272
4.2.3 Pemantapan Prasarana Pertahanan 273
4.2.4 Siri Operasi 276
4.3 Home Guard Sebagai Pasukan Rakyat 282
4.3.1 Rantaian Tadbir ( Chain of Command ) 283
4.3.2 Penyertaan Rakyat Dalam HG 285
4.3.3 Penambahbaikan HG 290
4.3.4 Kebajikan Anggota HG 296
4.3.5 Kepimpinan Tempatan Dalam HG 297
4.4 Penguatkuasaan Kawasan Kawalan 301
4.5 Perang Saraf 304
4.6 Permasalahan Kerja Darurat 310
4.6.1 Masalah Dalam HG 310
4.6.2 Masalah Dalam Pasukan Keselamatan 316
( Polis dan Tentera )
4.6.3 Masalah Keselamatan Sosial 321
4.6.4 Masalah Penempatan 324
(Resettlement dan Regrouping)
4.6.5 Bantahan Pindah 329
4.6.6 Menyentuh Persoalan Agama 333
4.6.7 Bantuan Kerajaan 337
ix
4.6.8 Masalah Tanah 338
4.7 Kepayahan Hidup Akibat Darurat 341
4.7.1 Kepayahan Mencari Rezeki 341
4.7.2 Nasib Bekas SC 347
4.7.3 Ingin Kembali 349
4.7.4 Memohon Tanah 351
4.7.5 Peladang dan Pesawah Semasa Darurat 353
4.7.6 Bantuan dan Pembangunan Atasi Kepayahan 358
4.8 Situasi Setelah Beroleh Keamanan 361
4.8.1 Penghidupan Sosial Masyarakat 362
4.8.2 Bangunan HG 367
4.8.3 Suasana Politik 368
4.9 Tamat Darurat 370
BAB 5 KESIMPULAN 392
BIBLIOGRAFI 397
LAMPIRAN 418
x
SENARAI GAMBAR
GAMBAR : Tentera Jepun dalam perbarisan menyerah diri
1.1 di Lapangan Terbang Sungai Petani 62
GAMBAR : Senjata-senjata yang diserah Jepun kepada
1.2 British 63
GAMBAR : Hj Mohamad Syarif Osman,
2.1 Menteri Besar Kedah 1948 – 1957
Meninggal dunia pada 27 Sept. 1962 147
GAMBAR : Kedah di bawah Jepun, Baginda Sultan Badlishah
2.2 dalam satu majlis bersama pegawai tentera Jepun 148
GAMBAR : Keanggotaan HG di Sik, Kedah 249
3.1
GAMBAR : HG dalam satu sesi latihan di Kedah Selatan
3.2 dalam era darurat 250
GAMBAR : Major General Fonblanque dalam satu upacara
4.1 kurniaan surat kepujian HG di Sik, Kedah dalam
tahun 1951 390
GAMBAR : Sekolah Melayu Teloi, dibantu dengan kewangan
4.2 sejumlah $1200 oleh SWEC 391
xi
SENARAI JADUAL
JADUAL 2.1 : Perbandingan Pentadbiran
Jepun dan British 69
JADUAL 2.2 : Penghasilan Padi Di Kedah 1940-1946 85
JADUAL 2.3 : Mogok Ladang 103
JADUAL 3.1 : Kekuatan Gerakan Operasi PKM 163
JADUAL 3.2 : Ancaman Musuh Di Kedah 178
JADUAL 3.3 : Pecahan Keturunan Musuh
Yang Dibunuh 188
JADUAL 3.4 : Kemalangan dan Kecederaan Pasukan
Keselamatan dan PKM 1948-1960 190
JADUAL 4.1 : Tugas SWEC dan DWEC 255
JADUAL 4.2 : Perjalanan Tadbir Jawatankuasa Perang
Peringkat Daerah 255
JADUAL 4.3 : Jumlah Unsalaries HG 288
JADUAL 4.4 : Jumlah Unsalaries HG Daerah Baling 288
JADUAL 4.5 : Regrouping Daerah Baling 328
JADUAL 4.6 : Keluasan Ladang Di Kedah
1952-1953 (ekar) 354
JADUAL 4.7 : Sambutan Tamat Darurat 372
xii
KEPENDEKAN
API : Angkatan Pemuda Insaf
AP : Auxillary Police (Polis Bantuan)
APC : Armored Personnel Carrier (Kereta Perisai)
AWAS : Angkatan Wanita Sedar
BMA : British Military Administration
CEP : Captured Enemy Personal (musuh ditawan)
HG : Home Guard
INA : Indian National Army
KMM : Kesatuan Melayu Muda
KMK : Kesatuan Melayu Kedah
KMT : Komintang
MPAJA : Malayan People Anti Japanese Army
PKM : Parti Komunis Malaya
PKC : Parti Komunis China
PKT : Parti Komunis Thailand
PKMM : Parti Kebangsaan Melayu Malaya
PAS : Parti Islam Se Malaya
PWD : Public Work Department (Jabatan Kerja Raya)
RIDA : Rural and Industrial Development Authority
PL : Police Lieutenant
Saberkas : Syarikat Kerjasama Am Saiburi
xiii
SWEC : State War Executive Committee
DWEC : District War Executive Committee
SUK : Setiausaha Kerajaan Kedah (Fail)
RCK : Resident Commissioner Kedah (Fail)
SEP : Surrendered Enemy Personal (musuh menyerah)
UMNO : United Malays National Organization
OCPD : Officer In Charge Police District
OSPC : Officer In Charge Police Circle
MCA : Malayan Chinese Association
MIC : Malayan Indian Congress
Kpl : Kopral
Sjn : Sarjan
xiv
DARURAT DI TANAH MELAYU 1948-1960 :
STRATEGI DAN KESAN TERHADAP KEDAH
ABSTRAK
Kajian ini melihat Kedah dalam era darurat, memberi penumpuan
kepada segala apa yang berlaku sepanjang tahun 1948 hingga 1960.
Malah ianya juga memperlihatkan situasi Kedah beberapa tahun lebih
awal sebagai asas apa yang terjadi kemudiannya. Kajian ini
mendedahkan aspek strategi dan kesan terhadap apa yang dilakukan
kedua-dua belah pihak, sama ada kerajaan atau komunis dalam
menjayakan cita-cita mereka.
Segala apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah lebih berkisar
dalam soal keselamatan yang kemudiannya menjadi asas kepada
perancangan mempertahan Tanah Melayu serta melawan ancaman
komunis. Perjalanan strategi kerajaan tersebut mendatangkan kesan
kepada perjalanan pentadbiran negeri serta penghidupan rakyat.
Kesan ini jelas mencakupi aspek sosial, ekonomi dan politik yang
diadun dalam kancah penghidupan sepanjang tahun-tahun diancam
musuh. Hasilnya menjelaskan, Kedah seperti juga negeri lain tidak
terlepas dari diasak hebat oleh komunis dan Kedah juga bangun
melawan berasaskan pelan dan perancangan yang dilakukan pada
peringkat pusat dan negeri.
British telah melakukan tindakan bijak dengan mengerakkan
pertahanan merangkumi seluruh lapisan masyarakat. Kesilapan yang
xv
mereka lakukan dengan menyerahkan keselamatan Tanah Melayu
semata-mata kepada pasukan keselamatan ternyata tidak diulang dalam
episod darurat. Rakyat Kedah buat kali pertama digerakkan sebagai
elemen pertahanan, mereka telah berjaya memainkan peranan
sewajarnya. Pihak Parti Komunis Malaya akhirnya gagal dalam
perjuangan mereka dalam 12 tahun era darurat di Kedah.
xvi
EMERGENCY IN MALAYA :
STRATEGIES AND IMPACTS TOWARDS KEDAH 1948-1960
ABSTRACT
The significance of the study is to look on Kedah during the years
of emergencies, 1948 to 1960. Also the study reflects a few years before
as a basic or foundation to the forward descriptions. The study also
pictures to the past strategies and the impacts to what had been done by
the two parties, the government and the communist in order to achieve
their goals.
What had happened was closely related to the securities and
with that laid the planning on defending and attacking. The works gave
great impact to the running government and lives of people in Kedah.
The impact covered on humanity aspects such as social,
economic and politic. It had been blended to the lives trough out the
disasters years. It clearly shows, Kedah just like other states fought back
through all the plans and strategies planning by the state and the federal
government.
As a ruler, British government did a cunning action by
manipulating defenses through the civilians. The mistakes that they did
during the Second World War by relying the safeness of Malaya to the
hands of securities forces was not repeated. For the first times the
people of Kedah was the in form of the defenders. They did the great job
as the Communists failed their objectives after the 12 hard years in the
period of emergencies in Kedah.
xvii
PETA NEGERI KEDAH
(Sumber : Atlas KBSM, Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn.
Bhd.,1994)
xviii
BAB 1
Pengenalan
Kajian ini menumpukan kepada sejarah darurat di negeri Kedah dan
Semenanjung Tanah Melayu secara amnya. Dalam jangka waktu tersebut rakyat
Kedah dan seluruh Tanah Melayu menempuh saat sukar akibat pemberontakan
bersenjata yang dilancarkan Parti Komunis Malaya (PKM) ke atas kerajaan British
yang mentadbir Tanah Melayu. Penentangan PKM ini merupakan tindak balas ke
atas kerajaan British yang mengharamkan PKM sekali gus mengisytiharkan darurat.
Penentangan antara pakatan rakyat dan pemerintah yang menentang
ancaman komunis ini telah membawa kepada konflik yang panjang. Episod darurat
yang memakan masa selama 12 tahun telah menyaksikan pelbagai rangkuman
peristiwa yang melibatkan pihak kerajaan, PKM dan rakyat Malaya sendiri.
Tumpuan kajian adalah suasana yang berlaku di negeri Kedah yang turut
menerima kesan dan memberi tentangan kepada pihak komunis.
Kajian ini juga menyentuh tentang permasalahan yang berlaku di peringkat
nasional yang kemudiannya menjurus kepada apa yang berlaku di Kedah.
Keputusan yang diambil di peringkat pusat pentadbiran di Kuala Lumpur ketika itu
kemudiannya diimplimentasikan di semua negeri termasuk Kedah. Ini diikuti
dengan pelbagai peristiwa dari sudut sosio ekonomi dan politik yang terhasil
semasa episod penentangan itu.
1
1.1 Sumber dan Permasalahan
Kajian ini bersumberkan semua bentuk keterangan dalam bentuk
dokumentasi bertulis, bergambar dan temubual yang direkodkan. Dokumentasi
bertulis terdiri dari koleksi surat-surat Pejabat Setiausaha Kerajaan Kedah (SUK)
yang dirujuk di Arkib Negara Cawangan Kedah – Perlis. Selain surat-surat juga
terdapat pelan, peta, sisipan berita dan gambar yang berguna untuk kajian ini.
Sumber kajian juga didapati dari penulisan para pengkaji yang terdahulu.
Kebanyakan pengkaji adalah para sejarawan yang menjadi tenaga pengajar di
universiti atau pegawai jabatan-jabatan kerajaan seperti polis, tentera dan dalam
pentadbiran awam sama ada di peringkat negeri atau persekutuan.
Terdapat juga beberapa penulisan yang berupa pengalaman peribadi
(memoir) yang memberikan imput yang begitu banyak untuk melengkapkan kajian
ini. Mereka yang menulis ini terlibat dalam pelbagai kerjaya, ada yang sebagai
pemimpin politik, pegawai tadbir dan yang menarik ramai yang merupakan bekas
pegawai pasukan keselamatan. Golongan inilah yang paling banyak menempuh
asam garam ancaman komunis sepanjang darurat.
Sepanjang episod darurat, akhbar merupakan antara media yang popular.
Rujukan akhbar dibuat bermula dari zaman awal selepas kekalahan Jepun,
sepanjang darurat sehinggalah saat terkini apabila persoalan darurat dibincangkan
kembali. Banyak juga petikan akhbar yang diperolehi dalam pelbagai terbitan
seperti buku dan majalah yang berkait dengan persoalan darurat.
Sumber bergambar (pictorial) didapati dari koleksi Arkib Negara, Muzium
Polis dan terbitan Universiti Utara Malaysia. Koleksi Arkib lebih kepada himpunan
foto-foto lama sepanjang peristiwa darurat berlaku. Muzium Polis memberikan imput
secara visual tentang penglibatan pihak polis yang menjadi teras perjuangan
melawan musuh tersebut.
2
Sebuah filem terbitan syarikat tempatan seperti ‘Bukit Kepong’ juga turut
membantu memberikan imput dan penonjolan suasana darurat. Filem tersebut
adalah paparan semula akan keadaan yang berlaku dalam tempoh darurat. Ianya
adalah karya sejarah yang dihasilkan dengan kajian dan kerjasama pelbagai pihak
yang sememangnya terlibat kala itu.
Universiti Utara Malaysia di bawah seliaan Allahyarham Kolonel Prof. Fauzi
Basri telah mengadakan forum tentang darurat yang membincangkan kembali
peristiwa yang berlaku di Sintok. Forum yang telah divideokan ini juga menjadi
sebahagian dari bahan rujukan.
Sumber tidak akan lengkap jika mereka yang terlibat dalam peristiwa
tersebut tidak dirujuk. Penulis membuat temubual dengan ramai warga tanah air
yang pernah merasakan ancaman komunis, samada sebagai pejuang, rakyat biasa
atau sebagai musuh sendiri. Mereka ini sudah tidak begitu ramai, berjaya
memberikan imput yang jelas beserta bukti dan kutipan pengalaman yang amat
menarik untuk kajian ini.
Persoalan darurat membicarakan tindak-tanduk PKM yang pernah menjadi
musuh utama pihak kerajaan. Peperangan bersenjata melawan komunis hanya
tamat secara resmi dalam tahun 1989, ini tidak bererti fahaman komunis telah luput
sama sekali. Almarhum Tunku Abdul Rahman tetap tidak mempercayai tindak-
tanduk pendokong komunis, lebih-lebih lagi Setiausaha Agungnya, Chin Peng. Bagi
Tunku Abdul Rahman, golongan yang berfaham dalam komunis akan kekal dengan
fahaman tersebut dan ternyata amat berbeza dengan fahaman masyarakat
perdana. 1
Setiap persoalan tentang komunis akan menjadi sensitif kepada mata umum
dan pihak kerajaan. Ianya dilihat sebagai satu bentuk pengkajian yang
membicarakan tentang musuh dan fahamannya. Terdapat pelbagai batasan dan
3
kekangan dalam penulisan tesis ini dari permasalahan tersebut. Fail dan surat
dalam simpanan SUK tidak semuanya dapat ditatap untuk pengkajian. Ada yang
masih kekal dengan pengkelasan ‘Rahsia Berperingkat’ walaupun ianya sudah
melebihi 25 tahun dari tarikh peristiwa itu berlaku dan sudah 49 tahun dari tarikh
pengisytiharan kemerdekaan. Sebarang usaha untuk mendapatkan maklumat
tersebut perlu melalui proses birokrasi yang rumit dan memakan masa yang
panjang.
Terdapat juga bahan yang kabur dan tidak dapat dibaca. Tulisan-tulisan
tangan yang mengunakan dakwat air banyak yang sukar dibaca, ada juga bahan
yang sudah mula dimamah usia dan menjadikan beberapa fakta yang hendak
diambil menjadi kabur. Untuk mendapatkan maklumat dari bahan-bahan sebegini
rujukan di sumber lain seperti tesis, buku, temubual di samping bantuan teknikal
dari petugas Arkib Negara khasnya cawangan Kedah telah dibuat. Terdapat juga
pertentangan fakta dalam persoalan darurat terutama dalam period awal iaitu dari
tahun 1948 sehingga 1952. Ianya wujud disebabkan fakta yang dikeluarkan
semasa itu masih lagi dalam kerahsiaan kerajaan. Kekaburan juga didapati dengan
percanggahan fakta tentang pertempuran atau insiden yang berlaku akibat dari
kelemahan sistem maklumat kala itu.
Aspek temubual juga menghadapi masalah apabila ada pemberi maklumat
(informer) yang terlalu tua dan sudah tidak dapat mengingati peristiwa lampau
dengan tepat. Ada juga pendapat atau fakta yang diberi bertentangan dengan fakta
yang diterima secara umum oleh masyarakat perdana atau para sejarawan.
Kekangan juga masih meliputi pemikiran rakyat apabila persoalan komunis terus
dianggap sebagai sesuatu yang sensitif dan merbahaya untuk dibicarakan secara
umum. Sebenarnya pada pandangan penulis sehingga kini kerajaan masih belum
lagi mengeluarkan pernyataan umum yang jelas tentang persoalan komunis.
4
Namun terdapat juga informer yang bersedia untuk memberikan imput kajian secara
terang-terangan dan ada juga yang enggan mendedahkan identiti mereka.
Penelitian juga dibuat dengan rujukan pada keterangan-keterangan bertulis dan
segala bentuk sumber lain untuk kesahihan fakta.
Terdapat juga beberapa orang bekas dan ahli keluarga bekas komunis yang
masih hidup di negara kita dan Thailand selepas perletakan senjata pihak PKM
dalam tahun 1989. Di Malaysia, para bekas komunis ini telah lama kembali ke
pangkuan masyarakat dan perjuangan lalu dianggap satu sejarah silam yang tidak
mahu disebut lagi. Ada juga waris keluarga mereka yang tidak mengetahui bahawa
ahli keluarga mereka pada masa lalu adalah anggota komunis. Atas dasar
kemanusiaan, penulis terpaksa berpandu kepada sumber-sumber lain dan tidak
menjalankan kajian terhadap mereka.
Penulis juga telah melakukan lawatan dan temubual dengan beberapa orang
bekas anggota Parti Komunis Malaya (PKM) di wilayah Sadao, Thailand. Mereka
sekarang telah meninggalkan perjuangan bersama parti tersebut. Kawasan kubu
terbesar mereka dijadikan sebagai satu kawasan pelancongan. Walaupun begitu
ramai kalangan mereka yang tidak mahu identiti mereka didedahkan. Dalam usaha
membuat kajian susulan ke atas mereka kebenaran khusus dari kerajaan
Malaysia perlu diperolehi. Lebih malang lagi semasa kajian dibuat berlaku
pergolakan politik di sana yang membahayakan perjalanan usaha tersebut. Ini
adalah sebahagian dari kekangan dalam penulisan yang dihadapi penulis dalam
usaha menyiapkan kajian ini.
Penulisan tentang komunis merupakan sebahagian usaha penulis untuk
memperbanyakkan maklumat dan paparan ilmiah untuk generasi sekarang dan
akan datang. Pada masa kini, penulisan tentang komunis dan perjuangan
melawannya terlalu sedikit – “boleh dikira dengan jari” jumlah penulis yang
5
membicarakannya. Kekangan birokrasi dan kesukaran mendapatkan sumber kajian
adalah sebahagian dari halangan dihadapi. Penulis telah berusaha untuk
mendapatkan beberapa bahan kajian dari pihak Polis DiRaja Malaysia melalui
bahagian Perhubungan Awam dan juga dari Kementerian Pertahanan. Pandangan
dan buah fikiran dari pegawai dan anggota kedua-dua pasukan bersenjata ini telah
memberi sumbangan dalam kelancaran kajian ini.
Akhir-akhir ini beberapa memoir para bekas komunis Melayu telah diterbitkan
namun ianya juga menimbulkan kontroversi di kalangan rakyat. Rakyat mempunyai
pandangan yang pelbagai, lebih-lebih lagi apabila bekas Setiausaha Agung PKM
membuat permohonan untuk kembali ke Malaysia. Memoir-memoir ini dilihat oleh
sesetengah pihak sebagai usaha pihak musuh untuk menonjolkan diri sebagai
2
pejuang bangsa.
Objektif kajian penulis adalah untuk mengembalikan ingatan dan
pemahaman generasi kini dan akan datang tentang penentangan bersenjata yang
dilancarkan PKM terhadap pemerintah. Kedah ditumpukan sebagai skop kajian
kerana negeri ini jarang dibicarakan tentang komunis sebagaimana Perak atau
Pahang. Kedah juga tidak kurang hebat menjadi sasaran pihak PKM,sama ada
diancam dengan gerakan bersenjata atau melalui propaganda. Kajian juga
memaparkan kebangkitan rakyat membantu pemerintah melawan PKM sebagai
sebahagian kesinambungan sejarah kepahlawanan rakyat.
Dalam era keamanan dan kemewahan yang dinikmati generasi kini, kita
mudah lupa akan para warga emas dan mereka yang telah gugur samada dari
pasukan keselamatan atau rakyat umum yang berjuang untuk mendapatkannya.
Sebahagian warga era darurat ini masih hidup walaupun sudah berada di hujung
usia. Peluang untuk mendapatkan segala sumber ini masih ada, jika tindakan
secara ilmiah tidak diambil suatu masa nanti akan berlaku kekaburan fakta tentang
6
persoalan darurat ini. Perlu diingat atas faktor usia, mereka tidak akan lama lagi
bersama kita.
1.2 Tema Penulisan
Tema kajian ini adalah perihal keselamatan yang berlaku di Kedah semasa
era darurat. Tema ini dapat dilihat dari dua aspek, pertama ialah penentangan
pihak komunis khasnya PKM melawan pemerintah British dan kerajaan
Persekutuan Tanah Melayu kemudiannya. Aspek kedua adalah kesan serta
permasalahan keselamatan dari sudut sosial, politik dan ekonomi masyarakat
Kedah.
Penentangan dari pengertian bererti berlawanan perilaku dan pendapat
antara satu sama lain. Dalam kajian ini penentangan membawa maksud
penentangan ideologi dan penentangan bersenjata yang agresif PKM ke atas
kerajaan Tanah Melayu. Kesan permasalahan komunis dalam kajian ini
menumpukan kesukaran yang dihadapi kerajaan dan rakyat Kedah khususnya
dalam kempen memerangi ancaman musuh tersebut. Permasalahan dapat
dihuraikan dari sudut sosial, ekonomi dan pencaturan politik kala itu. Kajian ini juga
menumpukan aspek keselamatan yang meliputi insiden yang berlaku di Kedah dan
gerakan susulan yang dilakukan kerajaan serta rakyat Kedah untuk melawan gerila
komunis.
7
1.3 Sorotan Literatur
Penulisan dan pengkajian tentang komunis dan darurat boleh dikatakan
agak kurang berbanding pengkajian lain di Malaysia ini. Seperti yang dinyatakan
dari awal kekangan sumber dan polisi keselamatan membataskan usaha tersebut.
Selain dari tulisan ahli akademik dari pusat pengajian tinggi dan memoir para
pegawai British, kajian juga dihasilkan oleh beberapa anggota pasukan
keselamatan berasaskan peningkatan tahap akademik. Latar belakang dan
kedudukan mereka dalam jabatan yang melibatkan aspek keselamatan telah
menghasilkan satu bentuk maklumat yang tepat dan menarik. Apabila pihak PKM
meletak senjata terdapat beberapa bekas pemimpin komunis yang menghasilkan
tulisan untuk menceritakan perjuangan mereka dari sudut mereka sendiri.
Kajian atau penulisan yang awal dibuat beberapa penulis samada ahli
akademik atau para petugas yang terlibat semasa darurat. ‘Komrad Bertopeng’
3
yang dipetik dari judul asal ‘The Masked Comrades’(1979) dihasilkan oleh Cheah
Boon Kheng yang merupakan mantan Profesor Sejarah di Universiti Sains
Malaysia. Kajian ini lebih menumpukan kewujudan dan perjalanan Barisan Bersatu
Komunis di Malaya dari selepas Perang Dunia Kedua hingga tercetusnya darurat.
Kajian ini mendedahkan tentang sejarah pembentukan, pengurusan, tokoh
hingga kepada tindakan kerajaan untuk melumpuhkan badan tersebut. Barisan
Bersatu yang diteraskan oleh pelbagai pertubuhan bukan kerajaan yang turut juga
melibatkan kesatuan sekerja adalah medan awal pertapakan komunis di Malaya. Ia
merupakan paparan yang padat dengan fakta perihal kewujudan dan gerakan pihak
komunis . Namun begitu maklumat tentang Kedah tidak disentuh secara khusus
hanya lebih kepada gerakan keseluruhan di Tanah Melayu.
8
Kajian yang menjuruskan kepada persoalan negeri dibuat dari Osman Mamat
4
di peringkat Sarjana Muda dengan judul ‘Darurat Di Terengganu 1948-1960’.
Kajian beliau melihat darurat dari sudut ekonomi dan sosial yang memberi kesan
kepada perjalanan hidup rakyat di Terengganu dalam tempoh 12 tahun. Kajian ini
bagaimana pun tidak banyak memaparkan perihal ancaman dan pertempuran yang
dihadapi rakyat mahu pun pasukan keselamatan dalam tempoh tersebut. Cheah
Boon Kheng kembali dengan ‘Red Star Over Malaya’ dalam tahun 1983 yang juga
5
merupakan kajian ilmiah beliau di peringkat Ijazah Kedoktoran. Kali ini penulisan
beliau berkembang dengan penentangan, hubungan kaum dan konflik sosial
selepas Jepun dan semasa darurat. Imput tentang peristiwa yang berlaku di Kedah
juga agak banyak dalam kajian beliau ini. Apa yang menarik dalam kajian ini
peranan yang dimainkan oleh Koumintang yang juga mendapat sambutan di Kedah.
Hubungan kaum juga dipaparkan dengan kejadian perselisihan faham yang juga
6
melibatkan kejadian-kejadian di utara semenanjung termasuk Kedah.
Maklumat tentang Kedah juga terdapat dalam kajian Tan Chee Seng
bertajuk “Tan Keng Boon: Perisik ‘Jun Tong’ Koumintang China Semasa
7
Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu”. Tesis hasilan graduan Universiti Sains
Malaysia ini memang menarik dengan paparan biografi seorang tokoh Koumintang
di Tanah Melayu. Terdapat penceritaan menarik tentang peristiwa pembunuhan
beramai-ramai ‘Sook Ching’ yang dilakukan pihak Jepun terhadap kaum Cina di
Bakar Kapur, Sungai Petani. Asas kekejaman inilah juga antara faktor lahirnya
sokongan terhadap Malayan People Anti Japanese Army (MPAJA) dan PKM
8
kemudiannya.
Penulisan bekas pegawai Inggeris merupakan koleksi yang banyak didapati
untuk tujuan kajian ini. Mereka datang dari pelbagai latar belakang, ada yang selaku
9
bekas tentera, peladang, polis, wartawan dan yang melibatkan nama besar seperti
Gerald Templer sendiri. Tulisan mereka lebih kepada penceritaan terhadap apa
yang berlaku di Malaya serta keterlibatan mereka dengan sejarah darurat. Pelbagai
9
nama seperti Leonard Rayner – ‘Emergency Years’, Harry Miller – Jungle War In
10 11
Malaya’, Herbet Andrew - ‘The Malayan Emergency?’ menceritakan akan
darurat dan kisah mereka.
12
Juga tulisan John Cloake - ‘Templer, Tiger Of Malaya’. Penulisan pegawai
Inggeris disertakan dengan maklumat yang terperinci dari fail dari Pejabat Perang
dan Pejabat Tanah Jajahan di London. Kandungan kajian mereka diluahkan
dengan kritikan serta pendapat mereka terhadap darurat dan langkah yang diambil
kerajaan dan pihak komunis. Terdapat pelbagai maklumat mengenai program
melawan komunis yang ditunjangi Templer ketika itu dipaparkan. Antara yang
menarik dan melibatkan Kedah ialah perjalanan kerja program ‘Heart and Mind’
serta peristiwa pembunuh Ketua Polis Kedah di Gunung Jerai.
Selain itu penulis tempatan juga turut mengupas isu darurat. Antara yang
13
agak terbaru ialah tulisan Zainuddin Maidin - ‘Wira Tak Didendang’ yang melihat
dari kacamata kewartawanan dan mengupas kembali proses rundingan yang
membawa kepada perletakan senjata PKM. Namun tiada bentuk penulisan atau
kajian yang memberikan penumpuan khusus tentang apa yang berlaku di Kedah.
Terdapat juga sedikit sebanyak penulis yang memaparkan sedikit sedutan
tentang apa yang berlaku di Kedah walaupun tidak menjurus secara khusus akan
perihal komunis. Tulisan Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman – ‘Pandang
14 15
Balik’ serta temubual beliau oleh K.Das bertajuk ‘Kenangan Tunku’ yang
memaparkan pengalaman peribadi beliau sebagai salah seorang pemimpin yang
terlibat secara langsung dengan sejarah darurat dan Kedah. Penglibatan beliau
10
secara peribadi dengan Rundingan Baling yang melibatkan sejarah darurat di
Kedah merupakan suatu imput yang jelas, ditambah lagi beliau sebagai ‘watak
utama’ dalam peristiwa tersebut,
Namun untuk melihat darurat dari skop yang lebih mendalam, kajian Ho Hui
Ling untuk kajian Ijazah Kedoktorannya bertajuk - ‘Dharurat 1948-1960 Keadaan
16
Sosial Di Tanah Melayu’ merupakan pemaparan yang agak lengkap. Walaupun
tumpuannya hanya aspek sosial namun apa yang terjadi di Malaya ketika itu amat
berteraskan fenomena sosial. Segala bentuk pergerakan subversif dari pihak
komunis dan langkah pertahanan kerajaan merangkumi skop sosial yang besar.
Terdapat juga insiden di Kedah yang dipaparkannya kesan dari tindakan musuh dan
kerajaan dalam zaman darurat.
Persoalan sosial yang paling jelas ialah dengan adanya program Kampung
Baru (New Villages) yang juga merupakan salah satu bentuk perang saraf pihak
kerajaan melawan komunis. Terdapat satu kajian ilmiah (tesis) hasilan Ray Nyce
seorang graduan Amerika dengan tajuk ‘The New Villages Of Malaya : A
17
Community Study’ , kajian ini menganalisis akan perjalanan program tersebut
serta kesannya terhadap komuniti yang terlibat. Kaum Cina merupakan kaum
terbesar yang menyertai program ini dan kajian Ray Nyce juga banyak berkisar
tentang kaum Cina, pembudayaan dan kesan program Kampong Baru yang
dijalankan terhadap mereka.
Pandangan Amaluddin Darus dengan tajuk ‘Yakjuj dan Makjuj Bertarung di
Malaysia’ mengenai komunisme juga agak menarik walaupun meletakkan tajuk
18
bercorak agama Beliau banyak mengupas tentang strategi komunis yang cuba
bergerak dalam elemen sosial seperti pertubuhan politik dan agama. Banyak
permainan politik pihak komunis yang disentuh melibatkan beberapa parti politik
11
seperti Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), Parti Islam Se Malaysia (PAS)
dan dalam Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) sendiri.
Gambaran Kedah masa silam pula dapat dikutip jelas dengan catatan Dato
19
James F. Augustine –‘Kedah Zaman Silam’ . Beliau merupakan bekas seorang
guru yang bertugas sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua. Semasa
pemerintahan Jepun, beliau bertugas sebagai Penolong Penjaga Harta Musuh
(Assistant Custodian Of Enemy Property). Penglibatan beliau yang luas dalam
pendidikan dan pentadbiran sebelum dan selepas penjajahan Jepun membolehkan
catatan yang menarik dipaparkan dalam tulisa


Use: 0.1646