• REALIZACJA W 2009 R.

Sponsored Links

  •   
  • FileName: 3b_sprawozdanie2009.pdf [preview-online]
    • Abstract: REALIZACJA W 2009 R.NARODOWEGO PLANU ROZWOJUNA LATA 2004-2006SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NPR W 2009 R.Konstancja PiątkowskaKomitet Monitorujący NPR/PWW16 czerwca 2010 r. REALIZACJA

Download the ebook

REALIZACJA W 2009 R.
NARODOWEGO PLANU ROZWOJU
NA LATA 2004-2006
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NPR W 2009 R.
Konstancja Piątkowska
Komitet Monitorujący NPR/PWW
16 czerwca 2010 r.
REALIZACJA
NARODOWEGO PLANU ROZWOJU W 2009 R.
NARODOWY PLAN ROZWOJU LATA 2004-2006:
7 Programów Operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych;
2 Inicjatywy Wspólnotowe;
Fundusz Spójności;
kontrakty wojewódzkie.
Suma środków publicznych, jakie mogą być zaangaŜowane
w realizację Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 to 17 086 mln euro.
Wartość dostępnych środków wspólnotowych to 12 815 mln euro
Absorpcja środków wspólnotowych wymaga zaangaŜowania
krajowych środków publicznych w wysokości 4 271 mln euro
REALIZACJA
NARODOWEGO PLANU ROZWOJU W 2009 R.
90
m PN
ld L
234%
80 5,55%
2,98%
70
18,57%
60
40,44%
50
108,2%
4,25% 107,3%
40
90,50% 3,26%
15,21%
30 9,21%
25,17%
31,48%
20
34,53%
75,95%
49,91%
10 24,78%
10,06% 7,61%
0
w artość w niosków w danym w artość umów w danym roku w artość płatności z kont
roku programow ych w danym roku
2004 2005 2006 2007 2008 2009
MODYFIKACJA HARMONOGRAMU
ZAMYKANIA POMOCY NA LATA 2004-2006
Korzystając z dopuszczonej w ramach pakietu antykryzysowego Komisji
Europejskiej moŜliwości wnioskowania przez państwa członkowskie
o wydłuŜenie terminu kwalifikowalności wydatków, w dniu 8 grudnia 2008 r.
strona polska wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydłuŜenie
ostatecznego terminu kwalifikowalności w ramach programów na lata 2004-
2006 do 30 czerwca 2009 r. (za wyjątkiem PO Pomoc Techniczna oraz PIW
Equal).
Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie – w dniu 18 lutego 2009 r. Komisja
Europejska wydała wspólną decyzję o przedłuŜeniu ostatecznego terminu
kwalifikowalności dla programów operacyjnych na lata 2004-2006
oraz 19 lutego 2009 r. – osobną decyzję o przedłuŜeniu terminu
kwalifikowalności wydatków dla PIW Interreg IIIA.
MODYFIKACJA HARMONOGRAMU ZAMYKANIA
POMOCY NA LATA 2004-2006
Na mocy Decyzji K(2009) 1148 z dnia 18 lutego 2009 r. nastąpiło
przedłuŜenie ostatecznego terminu kwalifikowalności wydatków do
30 czerwca 2009 r. dla wszystkich priorytetów i działań ZPORR, SPO WKP, SPO
Transport, SPO RZL, SPO Restrukturyzacja… oraz SPO Rybołówstwo…
Na mocy Decyzji K(2009) 1201 z dnia 19 lutego 2009 r. nastąpiło:
przedłuŜenie terminu kwalifikowalności do 30 czerwca 2009 r.
w ramach Interreg IIIA Polska-Meklemburgia Pomorze Przednie/
Brandenburgia, Interreg IIIA Polska-Saksonia,
a takŜe
przedłuŜenie okresu kwalifikowalności do 30 czerwca 2009 r., a dla osi
priorytetowych pomocy technicznej do 31 grudnia 2009 r. w ramach
Interreg IIIA Polska-Brandenburgia, Interreg IIIA Polska-Białoruś-Ukraina
oraz Interreg IIIA Polska-Litwa-Federacja Rosyjska (Obwód
Kaliningradzki).
REALIZACJA
NARODOWEGO PLANU ROZWOJU W 2009 R.
W latach 2004-2009 realizowano blisko 90 tys. projektów, na które
wydatkowano łącznie ok. 107% alokacji
wartość projektów objętych
wartość dokonanych płatności
umowami o dofinansowanie
(w zł)
(dof. UE w zł)
2004-2008 2009 2004-2008 2009
SPO RZL 5 629 332 718 75 326 024 4 819 059 474 889 187 654
ZPORR 11 599 854 927 633 167 268 10 863 945 515 1 340 615 019
SPO WKP 4 760 523 313 125 160 333 4 341 485 535 570 272 112
SPOT 5 169 670 584 524 877 625 3 862 359 312 1 767 756 050
SPO Restrukturyzacja… 4 691 240 171 -1 862 438* 4 389 835 872 137 700 164
SPO Rybołówstwo… 759 197 010 20 691 580 594 335 640 171 226 882
IW INTERREG 652 921 345 11 598 849 602 355 380 59 924 075
IW EQUAL 567 002 259 0 505 652 308 25 153 591
PO PT 112 930 032 0 98 646 530 5 425 020
ogółem 33 942 672 359 1 388 959 241 30 077 675 564 4 967 260 566
*wartość ujemna w wyniku aktualizacji danych finansowych
*wartość
REALIZACJA
NARODOWEGO PLANU ROZWOJU W 2009 R.
Wartość złoŜonych wniosków, podpisanych umów o dofinansowanie oraz wydatków poniesionych na
realizację projektów w ramach PO oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako % realizacji zobowiązań
na lata 2004-2006, wg stanu na koniec grudnia 2009 r.
400%
366%
350%
300% 275%
250% 234%
200% 175% 183%
158% 154%
150% 132%
131% 127%
130% 117%
108% 107% 106% 111%
103% 103% 108% 100% 100% 103% 108%
105% 100% 107%
100% 98% 104% 99%
100%
50%
0%
SPO Wzrost Zintegrowany Program SPO Transport SPO Rozwój zasobów SPO Restrukturyzacja SPO Rybołówstwo i PO Pomoc techniczna IW EQUAL IW INTERREG IIIA OGÓŁEM
konkurencyjności Operacyjny Rozwoju ludzkich i modernizacja sektora przetwórstwo ryb
przedsiębiorstw Regionalnego Ŝywnościowego oraz
rozwój obszarów
wiejskich
wartość wniosków złoŜonych od uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006
wartość umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych od początku uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006
wartość płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiązań cały okres programowania 2004-2006
wartość wydatków poniesionych na realizację projektów od początku uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiązań na na cały okres programowania 2004-2006
CERTYFIKACJA I REFUNFUNDACJE
W 2009 r. skierowane zostały do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na kwotę 991 mln euro
(łącznie złoŜono do KE wnioski na kwotę blisko 8,1 mld euro, co odpowiada 94,1% alokacji na
lata 2004-2006);
Komisja Europejska dokonała od uruchomienia programów płatności okresowych
w wysokości 6 780 mln euro, co stanowi 78,9% alokacji.
P ła t n o ś c i z a lic z k o w e i o k r e s o w e p r z e k a z a n e p rz e z K E o ra z k w o t y w n io s k o w a n e d o K E w la t a c h
2 0 0 4 - 2 0 0 9 j a k o % a l o l a c j i ś r o d k ó w f u n d u s z y s t r u k t u r a l n y c h n a l a t a 2 0 0 4 -2 0 0 9
1 00 %
77 % 79 % 94%
90 %
83%
80 %
52 %
70 %
57%
60 %
50 %
2 2%
40 %
30 % 25%
3%
20 %
10 % 16 % 16 % 16 16 % 1 6%
10% 4% %
0%
0%
20 0 4 20 0 5 20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9
P ła t n o ś c i z K E K w o t y w n io s k o w a n e d o K E W a r t o ś ć z a l ic z e k
Łącznie ze środkami przekazanymi w latach 2004 i 2005 w ramach
płatności zaliczkowych do Polski trafiło 8 139 mln euro, co stanowi
blisko 94,8% alokacji funduszy strukturalnych na lata 2004-2006.
POSTĘP REALIZACJI
NARODOWEGO PLANU ROZWOJU
POSTĘP RZECZOWY – stan na 2009 r. (2008 r.)
PROJEKTY ZREALIZOWANE DO KOŃCA 2009 R. PRZYCZYNIŁY SIĘ DO:
• objęcia wsparciem z EFS ok. 2,77 (2,57) mln osób;
• objęcia stypendiami prawie 656,1 (566,6) tys. uczniów
i studentów pochodzących z obszarów wiejskich;
• wsparcia 2800 MSP w zakresie inwestycji;
• przeszkolenia ok. 285,7 tys. pracowników MSP;
• wybudowania lub zmodernizowania prawie 5 tys. km dróg
i autostrad;
• zbudowania lub zmodernizowania 161 (138) oczyszczalni
ścieków;
• zbudowania lub zmodernizowania ponad 9,6 tys. (8,5 tys.)
km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
REALIZACJA NPR
– FUNDUSZ SPÓJNOŚCI (2)
W sektorze środowiska zbudowano/zmodernizowano:
47 stacji uzdatniania wody i ujęć wody;
2116 km sieci wodociągowej, 8089 km sieci kanalizacji
ściekowej oraz 88 oczyszczalni ścieków;
10 zakładów unieszkodliwiania odpadów.
W sektorze transportu zbudowano/zmodernizowano:
697 km dróg i autostrad;
443 obiektów mostowych;
635 km torów kolejowych i ponad 335 km nawierzchni
kolejowej.
ROZKŁAD REGIONALNY UDZIELONEGO WSPARCIA
(31 GRUDNIA 2009)
ROZKŁAD REGIONALNY UDZIELONEGO WSPARCIA
WSPÓLNOTOWEGO PER CAPITA
(31 GRUDNIA 2009)
KONTROLA REALIZACJI PROGRAMÓW
OPERACYJNYCH
Porównanie liczby kontroli systemowych przeprowadzonych
w poszczególnych programach w latach 2005-2009
200
184
180
160
140
124 120 2005
120 113 2006
100 2007
2008
80
57 2009
60 52 50
45
40 21 29 28 27
26 25
21 22 24 17 16 16 22 21 15
16 14
20 13 11
4 5 8 95 4 9 2 1 8 3
1
43
1 0
0
A
BY
KP
III
L
L
L
UA
RO
M
RZ
EG
RY
W
RR
EQ
ZE
T
RR
O
O
O
O
O
O
RA
ZP
SP
SP
SP
SP
TE
IW
SP
IN
KONTROLA REALIZACJI PROGRAMÓW
OPERACYJNYCH
Porównanie liczby kontroli projektów przeprowadzonych
w poszczególnych programach w latach 2005-2009
7000 6830
6648
6309
6000 5769
5346
4870
5000
4 278 2005
3 814 3 920
4000 2006
2007
2935
3000 2008
2013
2186 2009
1930
2000 1590
1139
1474
986
1000 469 488
393
130 307 309 345 118 79
97 202 181
145 31 65 11478 201 74 71 100
36 0 16 6 4 7
0
A
II I
BY
L
RR
L
T
KP
L
RO
EG
UA
O
RZ
PT
RY
O
W
SP
RR
EQ
ZP
O
O
PO
O
TE
O
SP
SP
SP
IW
IN
SP
KONTROLA REALIZACJI PROGRAMÓW
OPERACYJNYCH
Liczba nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE
w poszczególnych programach w 2009 r.
IW INTERREG
SPO RZL; 10
IIIA; 5
IW EQUAL; 11 SPO
Rybołówstwo; 4
SPO Transport;
39
ZPORR; 146
SPO WKP; 89
SPO
Restrukturyzacja;
138
W 2009 r. wykryto 442 nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE
KONTROLA REALIZACJI PROGRAMÓW
OPERACYJNYCH
Liczba nieprawidłowości zgłoszonych do KE
do końca 2009 r.*
500
442
450
400
336
350
300 270
250
200
150 107 98
100
50 1
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
*dane za rok 2009 dotyczą wykrytych nieprawidłowości podlegających raportowaniu zgłoszonych przez Instytucje Zarządzające
dotyczą nieprawidł owoś podlegają zgł Zarzą dzają
KONTROLA REALIZACJI PROGRAMÓW
OPERACYJNYCH
Liczba nieprawidłowości zgłoszonych do KE w poszczególnych
programach/funduszach
177
180
160 154
140
120 107
97
100
80 74
60 54
32 36
40 26
6 20
128 8 15
20 3 54 62 8 4
0 2 01 0 10 0
0
EG
AL
Y
o
t
R
ść
ZL
PT
KP
or
w
YB
R
no
U
sp
R
R
ct
O
W
EQ
R
R
ni
ój
an
ZP
TE
ol
Sp
Tr
R
IN
Ilość nieprawidłowości do 2006 r. Ilość nieprawidłowości w 2007 r.
Ilość nieprawidłowości w 2008 r.
EWALUACJA ex-post NPR 2004-2006
Głównym celem ewaluacji ex-post jest ocena ogólnych efektów realizacji Narodowego Planu
Rozwoju na lata 2004-2006 i jego wpływu na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej
w wybranych wymiarach i aspektach, w tym ocena skuteczności i efektywności realizacji celu
strategicznego oraz celów cząstkowych NPR i poszczególnych PO na lata 2004-2006.
Realizacja powyŜszych celów posłuŜy do:
dostarczenia wniosków i rekomendacji dla planowania i realizacji interwencji
w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Programów Operacyjnych
w latach 2007-2013;
dostarczenia wniosków do dyskusji nad optymalnym ukierunkowaniem środków krajowej
rezerwy wykonania, w tym określenia ew. nowych obszarów, które obecnie nie są realizowane
w ramach Programów Operacyjnych, a są zgodne z celami NSRO;
dostarczenia wniosków i rekomendacji dla polityki spójności po roku 2013;
dostarczenia wniosków i rekomendacji dla krajowych prorozwojowych polityk publicznych
prowadzonych w obszarach wsparcia Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia;
zainicjowania szerokiej debaty nad skutecznością i efektywnością realizacji polityk publicznych.
SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W 2009 R.
WSKAŹNIKI NPR 2004-2006
Negatywny wpływ globalnego spowolnienia gospodarczego na sytuację
makroekonomiczną w Polsce okazał się słabszy niŜ w większości krajów UE.
W 2009 r. Polska była jedynym krajem unijnym o dodatnim wzroście
gospodarczym (1,8%).
Tempo wzrostu PKB (w %, w porównaniu z rokiem poprzednim), GUS
,
8
Polska 6,8
UE-27 6,2 6,0
6 5,3 5
4,3
3,9 3,9 3,6
4 3,2 2,9
2,0 2,5 2,0 1,8
2 1,2 1,4 1,2 1,3
0,8
0
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
a
w
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
lo
-2
ce
do
ść
to
-4
ar
w
-4,2
-6
SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W 2009 R.
WSKAŹNIKI NPR 2004-2006
Poziom wskaźnika zatrudnienia w Polsce utrzymał się
w 2009 r. na podobnym poziomie
Wskaźnik zatrudnienia ludności w %, w wieku 15-64 lata (Eurostat)
80
66,2 66,9 66,3 67,3 65 65,9
70 64,1 63 63,4 64,9 63,5 64 65,4 64,5 64,8 65,8 65,9
62,6 62,8 65,4 64,6
59,2 59,3
57
60 53 54,5 54,5
52,7 51,9 54,0-55,0
Polska
50
UE-27
40
UE-25
30 UE-15
20
10
0
01
04
05
06
07
08
09
a
ow
20
20
20
20
20
20
20
l
ce
do
ść
rto
wa
SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W 2009 R.
WSKAŹNIKI NPR 2004-2006
Zanotowano nieznaczny wzrost stopy bezrobocia
Stopa bezrobocia (Eurostat, %)
25
20 19,0
18,3
17,8
Polska
15,0
15 13,9
UE-27
UE-25
UE-15
9,1 8,9
8,5 9,6
10 9,1 8,9 8,2 8,9 9 9
8,4 8,1 8,1 8,2
8,2 7,1
7,3 7,7 7,1 7,1
7,2 7 7,1
7
5
0
2001 2004 2005 2006 2007 2008 wartość 2009
docelowa
SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W 2009 R.
WSKAŹNIKI NPR 2004-2006
Poziom wykształcenia w Polsce w 2009 r.
(podstawowe, średnie, wyŜsze, 15 lat i więcej, miasto i wieś, w %)
80
70
60 56,3 56,4 56,5 56,5 56,3 56,0
50
40
30 28,8 27,7 26,7 26,1 25,4 24,3
18,3 19,7
20 15,9 16,8 17,4
14,9
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
podstaw ow e - w raz z gimnazjalnym
średnie - w raz z zasadniczym zaw odow ym
w yŜsze - w raz z policealnym
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
www.mrr.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl


Use: 0.1331