• HC 201 - martie 2007

Sponsored Links

  •   
  • FileName: HC-201.pdf [read-online]
    • Abstract: Tema: "Betoane performante" – Prof. dr. ing. Cornelia MĂGUREANU. Tema: "Tendinţe și realizări în construcţiile ... apelor; Producţie de betoane, mortare, elemente prefabricate din. betoane; Producţie elemente. pentru pavaje; Izolaţii conducte cu ...

Download the ebook

Anul XVII
Nr. 201 hermes
Martie
2007 CONTACT
BULETIN INFORMATIV EDITAT DE CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
MATECON - SILVAMAR-MOBART 2007
Editorial "o imagine a viitorului în prezent"
POSTADERAREA VS. R R
PROST ADERAREA
Ing. GHEORGHE MARCAȘ -
președintele C.C.I. Maramureș
Aderarea Românie la Uniunea Europeană a
marcat încheierea perioadei de preaderare și
începerea celei de postaderare. Dacă prima a fost
limitată de timpul aderării, 1 ianuarie 2007,
cealaltă nu este și va exista atâta timp cât va R
exista și Uniunea Europeană. Este nelimitată în
timp și spaţiu. De asemenea, dacă prima perioadă
dezvolta economia românească după un program
și o strategie pe care ni le pregăteau la început În perioada 23 - 25 martie 2007 Expo Ca invitaţi de onoare la acest eveniment au
FMI și apoi Consiliul Europei, cea de-a doua Matecon la a XIII-a ediţie și Silvamar-Mobart, participat conducerea și unii membrii ai
perioadă ar trebui să o pregătim cu o participare a X-a ediţie s-au aflat în calitate de manifestări Asociaţiei Patronale ARAC din România.
și concepţie proprie. Pentru aceasta trebuie să de promovare pe piaţa comunitară, în cadrul Partener media a fost postul de radio
avem o strategie și programe proprii de integrare României membră a UE, a produselor fabricate Naţional FM.
în UE care să aparţină intereselor poporului român sau comercializate în România. La eveniment au participat reprezentanţii
și care să fie elaborate de specialiștii executivului Pe o suprafaţă de 1600 mp cele 50 de firme, OTIMM Cluj și Centrului Teritorial de Informare,
român și aprobate de legislativul nostru. reprezentând ca producători sau dealeri firme Consultanţă și Instruire pentru IMM de pe lângă
Dacă în prima perioada beneficiam de ajutorul de Top din judeţ (30 firme), din ţară (10 firme CCI Maramureș care au prezentat Programele
financiar nerambursabil al UE, materializat în reprezentând judeţele Mureș, Covasna, Sălaj, de Finanţare ale ANIMMC pe anul 2007 pentru
programele Phare, Sapard și ISPA, de fonduri Harghita) și din 7 ţări din Europa: Germania, IMM-urile din România.
de ordinul milioanelor de lei și care puteau fi Austria, Slovacia, Italia, Polonia, Cehia, Manifestarea s-a desfășurat pe mai multe
angajate de către orice persoană fizică sau juridică Ungaria, au prezentat noutăţi din domeniul planuri și anume: · expoziţia propriu-zisă, în
sau localitate(oraș, comună), de mărime mare tematic al celor două expoziţii. cadrul căreia expozanţii au prezentat spre
sau mică, entitate individualizată prin activităţile În acest an ca noutate, după o absenţă de vânzare/contractare ultimele noutăţi în domeniu;
proprii, in cea de a doua perioadă, de post aderare, câţiva ani, mediul academic a fost prezent la · mese rotunde, seminarii pe teme de interes
fondurile sunt mult mai mari, de ordinul cele două expoziţii în calitate de parteneri ale expoziţiilor; · bursă de afaceri la standuri.
miliardelor de lei. Aceste fonduri se atribuie în academici. Universitatea Tehnică din Cluj În cadrul manifestărilor conexe au mai avut loc:
condiţii mult mai severe, mai lucrate însoţite de Napoca prin Facultatea de Construcţii și · Comunicări stiintifice - susţinute de
Instalaţii și Universitatea Transilvania din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea
documente “stufoase”, având și contribuţia Brașov prin Facultatea de Industrie a Lemnului de Construcţii și Instalaţii:
solicitantului de finanţare, prin participarea cu au prezenta în cadrul unor mese rotunde Tema: “Betoane performante” – Prof. dr. ing.
jumătate din valoarea proiectului și care se comunicări știinţifice de mare actualitate din Cornelia MĂGUREANU
localizează în special la fondurile structurale și domeniile tematice ale celor două expoziţii. Tema: ”Tendinţe și realizări în construcţiile
de coeziune. Entităţile din această perioadă, care Partenerul de excelenţă în organizarea prefabricate din beton” – Prof. dr. ing. ZOLTAN
beneficiază de fondurile de finanţare evenimentului a fost Firma de Excelenţă SC KISS
Continuare în pag. a 2-a Intreprindere Montaj Instalaţii SA Baia Mare. Continuare în pag. a 3-a
Mentori PLATO la Șuior parteneri în cadrul acestui
proiect, cu responsabilităţi
Pentru a se familiariza cu
conceptul Pato și a afla care
În anul 2006 în urma precise în implementarea sa. sunt atribuţiile și beneficiile
colaborării și schimburilor de Proiectul se desfășoară mentorilor, proiectul are
informaţii intre CCI pe o perioadă de doi ani, prevăzută o întâlnire a
Maramureș, Camera de Primul an constând în tuturor celor implicaţi în
Comerţ si Industrie Bihor și selectarea mentorilor desfășurarea acestuia
Camera de Comerţ și (reprezentanţii firmelor mari) (organizarea unui
Industrie West Flandra, s-a și a IMM-urilor care vor teambuilding).
elaborat un proiect care are participa la proiect. Astfel în perioada 9-10
la baza transferul de West Flandra în calitate de In urma invitaţiilor martie 2007 Complexul Șuior
cunoștinţe de la aplicant principal a demarat transmise firmelor și a din judeţul Maramureș a avut
reprezentanţii firmelor mari proiectul PLATO - proiect discuţiilor directe au fost oaspeţi:
către reprezentanţii IMM- finanţat de către Guvernul aleși patru mentori din - din Belgia, Els de
urilor. Flamand, CCI Bihor si CCI judeţul Bihor și trei din
La 1 Noiembrie 2006, CCI Maramureș au devenit judeţul Maramureș. Continuare în pag. a 7-a
2 HERMES CONTACT
și care ne-au promis “marea cu sarea”, vorba
POSTADERAREA VS. PROST ADERAREA românului, de-a lungul celor 17 ani, caută să dea
Urmare din pag. 1 economice, comerciale, atât cu ţările comunitare, cât “socoteală” poporului român pentru ceea ce au făcut,
și cu restul lumii. prin vorbe și ieșiri în public fără acoperire în fapte.
nerambursabile, sunt colectivităţi asociate de Starea aceasta de instabilitate și lipsă de coerenţă Majoritatea oamenilor de afaceri români, cinstiţi
companii, asociaţii profesionale, patronale și politică va avea urmări grave pe termen scurt și mediu s-au săturat de jocul de ping-pong dintre dreapta-
comuniuni de localităţi care au o forţă financiară și privind investiţiile străine îndepărtând imersia stânga politică, dintre putere-opoziţie, dintre
economică capabilă să acceseze și să susţină capitalului străin în România, scăderea de rating “palate”, “de ieșiri regizate”, mai ales în campaniile
fondurile oferite de Uniunea Europeană. pentru ţara noastră pe piaţa internaţională bancară electorale. Și poporul s-a săturat de aleșii săi care
În prima perioadă a preaderării, organismele ne și financiară. Noroc că, totuși, în aceste condiţii de încalcă în văzul lumii legile elementare ale ţării,
mai acceptau anumite “inabilităţi” și “stângăcii” în instabilitate politică, România mai are, încă, o pentru care un om de rând dă socoteală organelor
elaborarea documentelor care trebuiau să fie conforme stabilitate în economie, datorită dezlipirii și abilitate și coercitive ale statului, de multe ori,
cu acquis-ul comunitar. Pentru greșeli UE îndepărtării mediului de afaceri de mediul politic, plătind amenzi grele sau privări de libertate. Se
impardonabile ne atenţiona cu steagul roșu, galben fapt pozitiv pentru economia noastră. Dar nu numai dorește normalitate, să fim europeni în depline
sau verde marcând gradul de acceptare sau nu a despărţirea mediului de afaceri de cel politic a fost drepturi și obligaţii și nu europeni periferici, de rang
compatibilităţii noastre cu calitatea de viitor membru. un factor pozitiv al creșterii economiei. Mai sunt și inferior. Avem managerii români capabili, atât în
În cazul de postaderare, ni se cere ca toate alţi factori subiectivi. ţară cât și străinătate care conduc firme românești
documentele întocmite să fie conforme cu prevederile Creșterea economică a României, astăzi, se sau multinaţionale de top. Sunt români cu care ne
și condiţiile negociate în faza de preaderare și realizează mai puţin în sectoare de producţie și mândrim, care creează bogăţii atât în ţară cât și pe
acceptate de ambele părţi, care devin obligatorii și servicii și mai mult în cele de consum. Importul are tărâmuri străine.
nu pot fi modificate decât cu aprobarea Consiliului o funcţie importantă atât în creșterea economică cât Apelăm la românii cinstiţi din instituţiile
Europei. De asemenea, la capitole care nu au și a comerţului exterior al României, având totodată legislative și executive care să lupte pentru întronarea
îndeplinite condiţiile impuse de acqius-ul comunitar, un rol hotărâtor în dezechilibrarea balanţei de plăţi. unei atmosfere corecte în elaborarea, aprobarea și
respectiv la politicile acceptate la negociere, vor De asemenea, un aport important în creșterea implementarea corectă o unor legi care să vizeze
conduce de la sine la aplicarea de către UE, României, economică, în menţinerea artificială a unui “leu greu” interesul general al ţării și mai puţin al unor grupuri
a clauzei de salvgardare sau a altor sancţiuni. Pentru în relaţia cu euro și dolarul american, în reducerea de interese.
informarea Dvs, amintim, încă o dată, care sunt indicelui inflaţiei și a șomajului îl are aportul în Să facem din activităţile de integrare ale României
politicile la nivelul UE și cum se clasifică în cele euro adus de “români căpșunari”, care se află în în UE un act de răspundere patriotică și civică și nu
trei categorii, diferenţiindu-se în funcţie de Europa de Vest. Acești emigranţi români ating cifre un câmp de “luptă de gherilă” între grupurile de
componentele și gradul de control și responsabilitate impresionante de ordinul a 1-2 milioane de persoane interese. Postaderarea să nu devină o
a Comunităţii și a guvernelor ţărilor componente UE ieșite din forţa de muncă a României. Această forţa, PROSTADERARE. Dacă continuăm tot așa ca până
asupra lor. în cea mai mare parte tânără, calificată, disciplinată acum, avem toate șansele ca istoria și viitoarele
Reţinem următoarele clasificări: a) politicile și activă a ţării își aduce acum un aport substanţial generaţii să ne taxeze, pe noi cei care astăzi suntem
comune care cad în competenţa exclusiv a CE, cum la creșterea PIB în state ca Italia, Spania, Franţa, implicaţi în integrarea României în UE, ca pe niște
sunt: Politică agricolă comună; Politica Portugalia, Anglia și Germania. Muncile grele, cu un români iresponsabili în care am promovat interesul
transporturilor; Politica comercială; Politica privind consum mare de efort fizic, din agricultură, personal, incultura, escrocheria. Să lupte pentru
pescuitul; b) politicile comunitare care sunt în construcţii și industrie ș.a. din aceste ţări sunt promovarea și aducerea în linia întâi a luptei pentru
competenţe partajate/concurente cu statul care aderă integrare a unor oameni de caracter, profesioniști,
executate în exclusivitate de români. Venirea patrioţi convinși, altruiști și buni români indiferent
și care sunt: Politica de mediu; Politica socială; românilor în aceste ţări a adus un suflu nou, de
Politica privind ajutorul umanitar; Politica în domeniul de etnia din care face parte. Să construim în tăcere,
muncitori harnici, mult mai valoroși ca imigranţii fără zgomot electoral, cu simţ al răspunderii prin
vizelor, azilului și îngrijirii și c) politicile de bază magrebieni sau afro-asiatici.
care sunt de competenţă reziduală/rezervată statelor funcţia rolul pe care poporul l-au încredinţat celor
Problema care se pune acum este cum vom ieși în care și-au pus nădejdea și pe care i-au investit
de apărare, dreptul de proprietate și fiscalitate din această criză politică, care coronicezându-se, ne
manifestate prin Politica externă și de securitate să-i reprezinte în forurile de conducere a ţării, al
poate afecta mai grav dezvoltarea noastră economică, judeţelor și al localităţilor din România .
comună, justiţia și afacerile interne care rămân în respectiv integrarea noastră în UE! Pacea socială și
baza legislaţiei naţionale a statului aderat. Actele Poporul nostru are nevoie de un climat constructiv
politică între forţele aflate în conflict este soluţia care să-i permită să realizeze marile provocări pe
normative mai sus amintite, necesită să fie elaborate, salvatoare. De aceea, facem și noi, pe această cale, care ni le induce integrarea României în UE. Avem
dezbătute, aprobate și promulgate de instituţiile un apel către oamenii politici români de a renunţa la nevoie de programe pentru dezvoltarea și alinierea
abilitate și prevăzute în Constituţia tării. orgoliul și egoismul care la domină persoana, să lase României la standardele europene, să absorbim cu
Astfel sunt grupate legile care vor guverna întreaga “mândria de salvatori” ai României, în arogare de chibzuinţă miliardele de euro pe care trebuie să fie
noastră activitate economică, socială etc. și pe care succese a unora în detrimentul altora și care nu le dirijămîn locurile și destinaţiile prevăzute de normele
va trebui să le respectăm noi și instituţiile noastre, aparţin sau le aparţin numai parţial. Să renunţe la UE, fără ca acestea să fie “dijmuite” de “înfometaţi”
inclusiv instituţiile legislative și executive ale promisiunile electorale fără acoperire de creștere de bani nemunciţi și prin căpătuială. Trebuie ca banul
României. Ce am făcut noi după 1 ianuarie 2007? adevărată a economiei și a nivelului de trai al european să ajungă repede și direct acolo unde e
Din păcate, după ce ne-am văzut primiţi în UE, majorităţii cetăţenilor români. Să caute să se uite și destinat și unde este nevoie de el și nu pe căi obscure
toate aceste instituţii, în loc să se așeze la treabă și în afara ţării, și să ia exemple pozitive din ţările din și ocolite să se ducă spre buzunarele unora care ocupă
să-și îndeplinească obligaţiile și misiunea pe care centrul și vestul Europei, pe care le vizitează destul nemeritat funcţiile de conducere, unde se dirijează
le-am încredinţat-o direct sau indirect, s-au apucat de des, și să vadă ce au făcut ei, în ultimi ani. Vecinii banul public și comunitar.
la “harţă” încă din prima zi a perioadei de preaderare. europeni, din apropierea României și până la cei mai “Am pus sacii în căruţa Europei”, dar ne mai
Și de atunci o ţin în continuă dispută pe probleme îndepărtaţi de ţara noastră, s-au preocupat de trebuie mijloacele de tracţiune performante,
care nu au nimic comun cu integrarea României în dezvoltarea economică a ţărilor lor. Cum arată căile competitive și cu conducători de calitate,
UE, ci cu alte probleme politice de interes partinic. lor de comunicaţie, orașele/satele, apele, râurile, responsabili, cinstiţi și corecţi, selectaţi din cele
Este o luptă pentru “putere” care nu face nimic pădurile, locuinţele și clădirile instituţiilor publice, peste 20 de milioane, prin viitoarele alegeri locale,
bun României. Politicienii noștri aflaţi în toate starea de ordine și curăţenie, civilizaţia străzii și a regionale și/sau naţionale. Să nu mai fugim după
structurile formale și informale, fie în partide, localităţilor ș.a în comparaţie cu peisajul nostru de promisiuni și himere electorale pe care ni le oferă
coaliţii, alianţe, în parlament sau în guvern, la putere tară din lumea a III- a? Peisajul nostru este dezolant ani la rândul, în ultimii 17ani, aceeași oameni care
sau în opoziţie, la nivel central, regional sau local, și “colorat” de pet-uri, pungi de plastic, ambalaje, n-au făcut aproape nimic pentru ţară, ci doar pentru
se află într-o luptă “care pe care”, cu efecte gunoaie, sate cu case care cer să fie zugrăvite sau ei și grupurile lor de interese. Doamne ajută-ne să
distructive atât pentru ei, dar mai ales pentru care stau să cadă, garduri căzute, drumuri scăpăm de ei și luminează-ne mintea să ne trezim
România, aflată în nouă postură de ţară membră a desfundate, podeţe pe care ţi-e frică să treci ș.a. din “somnul cel de moarte” pentru a construi un viitor
UE. Consecinţele acestei degringolade politice din Dezolant este peisajul nostru în unele localităţi. sigur și durabil pentru ţara noastră și urmașii noștri!
ţara noastră se vor face simţite negativ pe termen De la președinţii ţării și până la consilierii Să ne alegem în viitor pe cei care ne-au dovedit că
mediu și lung, pe plan intern și extern, în relaţiile comunali, toţi aleșii care s-au perindat la conducere sunt demni de a ne conduce.
HERMES CONTACT 3
[email protected],
MATECON - SILVAMAR-MOBART 2007 www.geplast.ro, Covaci Cristian.
Geplast este importator și
"o imagine a viitorului în prezent" distribuitor la nivel naţional de
Urmare din pag. 1 401248, tel./fax 0264-592055, mobilă de bucătărie import; EKKA materiale pentru construcţii și
www.utcluj.ro, Facultatea de SA-BAIA MARE, str. Bd. București producţie publicitară: profile din
· Mese rotunde: Construcţii și Instalaţii - 400027 nr. 44, tel. 0262-214195, fax 0262- aluminiu; tablă de aluminiu lisa și
· Tema: "Probleme actuale în Cluj-Napoca, Str. G. Bariţiu nr. 25, 216809, mobil: 0724-353883, striată; plăci compozite din
energetica clădirilor” – Prof. dr. ing. Romania, Decanat - Sala 124, [email protected], www.ekka.ro, aluminiu; paviment compozit
Emil COMSA, Prof. dr. ing. Ioan Telefon: 0264-401249, tel/fax: Szekely Andrei; Vată de sticlă pentru terase și deck-uri; plăci
MOGA - Universitatea Tehnică Cluj- 0264-594967, Secretariat - Sala termo și fonoizolantă URSA; structurate din policarbonat; plăci
Napoca, Facultatea de Construcţii 126, Telefon: 0264-594967, Materiale de construcţii (cărămizi, compacte din policarbonat; plăci
și Instalaţii 401250, http:// coșuri de fum): cărămizi profilate din policarbonat;
· Tema: “Ingineria forestieră - un constructii.utcluj.ro/Universitatea POROTHERM produse de accesorii policarbonat; plăci
nou început” – Prof. dr. ing. Gavril Transilvania Brașov-Facultatea Wienerberger Austria; Sisteme de sandwich termoizolante; panouri
BUDĂU - Universitatea de Industria Lemnului; Str. învelitori: a. tablă LINDAB - Suedia, uși; glafuri fereastră din PVC
Transilvania Brașov, Facultatea de Universităţii nr.1, Corp L, 500068, garanţie15 ani; sisteme de pentru interior și exterior; glafuri
Industria Lemnului Brașov, tel./fax 0268-415315, invelitori din tablă tip ţiglă, tablă fereastră din aluminiu pentru
0268-419581, [email protected]; plană, tablă cutată; sistem complet exterior; spumă poliuretanică de
[email protected]; de jgheaburi și burlane; sistem de montaj; plăci din PVC; foam board
www.unitbv.ro/il/index.htm; hale și grinzi ușoare profilate z - din polistiren expandat; plăci
www.proligno.ro; Naţional FM ţiglă BRAMAC - Austria, garanţie celulare din polipropilenă; profile
Baia Mare - 107,4 MHz, Văratec - 30 ani: ţiglă din beton colorat în din PVC și aluminiu pentru casete
98,1 MHz, Baia Mare, str. masă cu strat superior protector de luminoase; profile pentru litere
Depozitelor, nr.3, tel. 0262- rășini sintetice, cu un înalt grad de independente luminoase; folii din
222211, 0724-277124, fax 0262- rezistenţă la șocuri și la factori de PVC rigid; elemente de fixare;
222711, [email protected], mediu; tâmplărie interioară și accesorii de montaj; GERADIS SRL
Gheorghe Paul Szaniszlo – exterioară: ferestre de mansardă - Baia Mare, Bd. Republicii nr. 13/
· Prezentare director, - publicitate media VELUX - Danemarca, ferestre 11, cod 430251, tel/fax: 0262-
· „Noi tehnologii pentru pentru: Naţional FM, Naţional TV, pentru învelitori plane și ondulate- 227227, mobil 0744-219467,
prepararea suprafeţelor în N 24, Favorit FM, cotidianul BPB Rigips; ELITMAR SRL-BAIA [email protected],
domeniile industrial, construcţii Realitatea Româneasca, MARE, Bd. București nr. 21A/2 – w w w . g e r a d i s . r o ;
străzi, aeroportuare și maritim” Transilvania TV, BALLEMN- sediu Bd. Traian nr. 26 - Magazin www.paneluriornamentale.ro,
Italtech SRL - a prezentat Trimmer BALOGH SNC, Baia Mare, str. Parchet Str. Vasile Alecsandri nr. Gheorghe Sabău, uși garaje
Italia. Oborului nr.9, tel. 0262-215929; 14 – depozit, tel. / fax 0262- rezidenţiale, industriale;
· Întâlnire de lucru a Asociaţiei fax 0262-215929, 225677, mobil 0745-261257, construcţii civile, industriale;
Române a Antreprenorilor de [email protected], [email protected], tâmplărie PVC, aluminiu; producţie
Construcţii www.ballemn.ro, Balogh Mureșan Marius; tâmplărie PVC și paneluri ornamentale pentru uși de
În cele ce urmează vă prezentăm Alexandru - mobilier din PAL aluminiu cu geam termopan; exterior din PVC; GRUP BD SRL -
profilul expozanţilor prezenţi la melaminat, BT INTERNATIONAL gresie, faianţă import Spania și BAIA MARE, str. Minerilor nr. 17,
această manifestare: ROMANIA SRL, București, Italia; rigips profile; EXPRIMS SRL. tel. 0262-214325, fax. 0262-
INTREPRINDERE MONTAJ- bd.Theodor Pallady 51, sector 3, Pachetul Informativ Construcţii. 214882, mobil 0788-308347,
INSTALAŢII SA-MOCIRA, Aleea Tel. 0728-727645, fax 021- Conţine: Catalogul. Firmelor de [email protected],
Mocirei nr. 4,tel. 0262-222977, 4043891, angela.georgescu@bt- Construcţii. Primul catalog bianual www.grupbd.ro, Vasile Deac;
0745/113811, fax 0262-222978, romania.ro, Angela Georgescu- Business-to-Business din Romania Mobilier; Ferestre și uși din lemn
mobil 0745-113811, www.imi- Stivuitoare Toyota, (1995). Asistenţă
sa.ro; [email protected], Alexandru DEPARTAMENT CONSTRUCŢII informaţională
Pârjol, Construcţii de orice fel; SRL, ULMENI, str. Petre Dulfu nr. București, Str. Vlaicu
Instalaţii aferente construcţiilor; 8, tel. 0262-264320, 0788691377 Vodă 22, Bl. V82A,
Benzinării; Instalaţii electrice JT și fax 0262-264320, Koncz Kovacs Sc. 2, Ap. 20, Sector
MT; Conducte magistrale de gaze Atilla, Schele; Scări; Materiale de 3, tel. / fax: 021-
naturale; Distribuţii de gaze construcţii; Echipamente de 3225894; 0362-
naturale din otel și PEHD, inclusiv protecţie; DOER IMPEX SRL- BAIA 4 0 5 5 9 2 1 ,
staţii de reglare; Conducte și MARE, str. Mihai Eminescu nr. [email protected]
instalatii tehnologice pentru 48A, tel./ fax 0262-213075, www.cataloage.ro,
transportul combustibilului de Fabrica: BAIA MARE, str. George PRUNĂ;
orice fel; Conducte pentru Electrolizei nr. 16A. tel. 0262- FEROCHIM SRL,
alimentarea și distribuirea apei; 212694, 0745-517557, Târgu Mureș, str.
Staţii de tratare a apei; Lucrări de [email protected], Gh.Doja nr.272A, tel.
drumuri și poduri, inclusiv structuri Gheorghe Dobre; Pavaje, borduri, 0265-252313, fax 0265-269205, și PVC cu geamuri termopan.
(metalice sau prefabricate); rigole, garduri și alte produse din mobil 0744-615227, Profilele PVC utilizate sunt marca
Confecţii metalice pentru structuri beton; DRUCOM SRL-BAIA MARE, [email protected], VEKA Germania; O gamă largă de
și arhitecturale; Lucrări Bd. Traian nr. 26 (Complex Dalia), [email protected], uși pentru interior; Scări și mână
hidroedilitare și de gospodărire a tel. 0262-220039, fax 0262- www.ferochim.ro, Costea curentă; Placări de trepte; Uși de
apelor; Producţie de betoane, 220039, mobile: 0745-077290, Gheorghe - articole de feronerie; garaj cu acţionare manuală sau cu
mortare, elemente prefabricate din 0744-219467, Druţă Sorin, Sabău GAGET ROM SRL-Baia Mare, bd. telecomandă; Verande și sere;
betoane; Producţie elemente Gheorghe, Producţie: ferestre și uși București 31/61, tel. 0265-227586, Închideri pentru piscine. Esenţele
pentru pavaje; Izolaţii conducte cu din PVC și aluminiu; geam fax 0265-227586, mobil 0744- de lemn utilizate sunt: lemn exotic:
bitum și benzi din polietilenă; termopan; sticlă ornament; uși de 7 9 0 7 9 0 , MERANTI, MERBAU, AFZELIA,
Lucrări de tâmplărie și dulgherie; garaj secţionate; perdele lamelare, [email protected], SERAYA, DURIAN; lemn indigen:
Universitatea Tehnică Cluj- uși de interior; DUKE EXPERIENCE Sergiu Săsărman- tâmplărie; BRAD, TEI, STEJAR; lemn import
Napoca, 400020 Cluj - Napoca, SRL - Baia Mare, str. Bobilna 7A, acoperișuri; GEPLAST SRL-Baia Germania: PIN stratificat, LARICE;
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, fax 0262-212947, mobil: 0747- Mare, str. Berzei nr.10A, tel. 0262-
Romania, tel. 0264-401200, 115502, Lupșe Vasile Pavel- 213211; fax 0262-213212, Continuare în pag. a 4-a
4 HERMES CONTACT
plante de interior decorative, mobilier de
MATECON - SILVAMAR-MOBART 2007 grădină, pavaje și materiale ceramice de pavaj,
accesorii pentru grădini și grădinărit, comerţ cu
"o imagine a viitorului în prezent" material lemnos. SIMEX GRUP SRL - SIMLEU
Urmare din pag. a 3-a Simona - mobilă tapiţată din piele și microfibră; SILVANIEI, str. Cehei nr. 100, judeţul Sălaj, tel.
PEDONIS GRUP SRL - BAIA MARE, Bd. 0260-678654, fax 0260-678203,
Gama de culori este foarte diversificată, de la București nr. 104B, tel. / fax 0262-227253, [email protected], www.simex.ro, Tămășan
natur, până la cele mai închise culori solicitate. [email protected], Sfârcuș Doru - 0744- Călin - director marketing, compania noastră
INFOCONSTRUCT - București str. Nicolae 697078-Produse metalice: tablă, oţel beton, produce o gamă largă de mobilier: dormitoare,
Titulescu 143 sector 1, Tel/fax 021-2232521 profile; Materiale pentru finisaje de interior și sufragerii, biblioteci, camere de zi, grupe de
[email protected], www.infoconstruct.ro, exterior: rigips, lavabile, gleturi, adezivi; Izolaţii colţ, scaune etc., într-o paletă variată de stiluri
cea mai mare bază de date din domeniul termo-fono-hidro: vată minerală, polistiren, și culori, executate din stejar, nuc, cireș, fag
construcţiilor; singurul catalog cu firme din membrane, bitum; Este reprezentant zonal la etc. SISTAR IMPEX SRL - BAIA MARE, B-dul
domeniul construcţiilor certificat BRAT; următoarele produse: vată minerală Independenţei nr.58, tel. / fax 0262-276698,
INTERSIB IMPEX SRL - Târgu Lăpuș, str. Doinei ROCKWOOL, ORSIL; ŢIGLA LEU - importator pe mobil 0722-465498, Câmpian Vasile. EXPUNE:
4 judeţe; sisteme de acoperiș și hidroizolaţie sisteme de construcţie cu izolaţie termică
Tegola și JCP; TOATĂ GAMA de sisteme de Argisol. COMERCIALIZEAZĂ: adezivi parchet /
zidărie tip Bloc CERAMIC (Zalău, Tășnad); BCA faianţă; ciment; hidroizolaţii; parchet; plăci din
Simcor, YTONG (Ungaria importator); plăci gips-carton; vopsele / lacuri / grunduri / chituri
acoperiș Bituwell, ONDULIN; folii pentru / diluanţi; STAR-SISTEM SRL - Baia Mare, bd.
acoperiș și industriale într-o gama variată; București nr. 2/27, tel. 0262-220966; fax 0262-
ciment Holcim; polistiren Austroterm; toată 211688, mobil 0722-387222,
gama de materiale de construcţii. Radio [email protected], www.starsistem.ro,
Transilvania-LBM SRL - Staţia Baia Mare, Baia Nechita Florin-profile din aluminiu ETEM-
B5/16, tel. 0743-149660, fax 0264-442472, Mare, str.Culturii nr.5, Grecia, profile pvc KMG-Austria, accesorii și
[email protected], www.vitralis.ro, Pop Daniel- [email protected], Costin Eduard feronerie, balustrade din aluminiu; STORO SRL
Vitralii, obiecte cu vitralii; ITALTECH SRL - - director marketing; REMAT MARAMUREȘ SA - BAIA MARE, str. Victoriei nr.165, tel. 0262-
Borșa, str. Unirii nr.63, tel. +393355748072, - Baia Mare, Bd. București nr. 51, tel. 0262- 275001, fax 0262-294633, [email protected];
www.ital-tech.ro, Șteţcu Nicoară, Utilaje - 221147; fax. 0262-225690, office@remat- [email protected], www.sto.ro, Ilniţchi Radu.
vânzări, închirieri și execuţie pentru pregătirea/ mm.ro, www.remat-mm.ro, www.elvial.ro, StoRo este partener unic de vânzări în România
prepararea suprafeţelor / pardoselilor din beton Petru Terșanschi- Profile din aluminiu pentru al firmei germane Sto AG. Firma oferă o mare
ș.a. LOIRA TERMO SERVICE SRL - BAIA MARE, geam termopan; Accesorii pentru profile varietate de materiale destinate finisajelor: -
Str. Progresului nr. 18, cod 430291, tel./fax aluminiu; Diferite obiecte pentru decoraţiuni sisteme complete de: termoizolaţie; acoperire
0262-225435, [email protected], Bogdan interioare și exterioare din marmură minerală a pardoselilor; înlăturare a efectelor igrasiei și
Ardelean. SOLUŢII COMPLETE ȘI WALIN - pervaze, placări trepte, chiuvete, asanarea pereţilor; hidroizolaţie; reparaţie a
PERSONALIZATE IN CONSTRUCȘII ȘI boluri, blaturi etc. RODONIT SRL - Baia Mare, fisurilor; fonoizolaţie; vopsele lavabile și
INSTALAŢII LOIRA — Construcţii: Centru de str. Gheorghe Pop de Băsești nr.22, tel. / fax grunduri pentru interior și exterior; tencuieli
proiectare; Construcţii civile, industriale; 0262-275106, mobil 0744-128547, decorative; materiale decorative pentru interior
Pardoseli industriale; Terasamente si drumuri. [email protected], www.rodonit.ro, Rohian și exterior; materiale pentru protecţia și
Prezentare: Sistemul SUPERFLOOR pardoseli Dan-Barbeque, șeminee cu arhitecturi clasice, decorarea lemnului. Consecvenţa în aplicarea
din beton lustruit cu diamante; Sisteme de rustice și moderne. mese pentru diverse principiilor Sto AG reprezintă cea mai înaltă
construcţii K-LOR — Instalaţii: Proiectare întrebuinţări, balustri și mana curentă, garanţie că viitorul aparţine celor care apreciază
instalaţii: Instalaţii caznice, industriale și Piedestale și stâlpi decorativi, fântâni arteziene,
tehnologice. Prezentare: Sisteme de ventilaţie; vase decorative, vaze, scrumiere, lămpi și
Cazane pe lemne; Centrale cu ardere prin sfeșnice, placaje din roci naturale, pentru
gazeificare: ASTRA; TERMOȘEMINEE: Șeminee pardoseli si pereţi, alte obiecte și lucrări
ornamentale electrice; Cazane murale; MARCO ornamentale; ROMANIAN FLOOR COMPANY
SRL - Mara nr. 13, jud.Maramureș, tel. 0262- SRL -


Use: 0.1593