• KHOGIA.VN – Tổng kho lưu trữ giá

Sponsored Links

Download the ebook

KHOGIA.VN – Tổng kho lưu trữ giá
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2295 /2010/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định giá các loại đất
trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2011
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày
26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003, sửa đổi bổ sung năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về
phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số
123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp
xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy
định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010
của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định,
KHOGIA.VN – Tổng kho lưu trữ giá
ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Thực hiện Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 9/12/2010 của Hội đồng
nhân dân thành phố; Văn bản số 181 /TTHĐNDTP – CTHĐND ngày 30/12/2010
của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về Bảng giá các loại đất năm 2011
trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 448/TTr-STN&MT ngày 22/11/2010,
Báo cáo số 101/BC-STN&MT ngày 26/11/2010, Báo cáo số 114/BC – STN&MT ngày 23/12/2010; Văn bản thẩm
định số 2347/STC-GCS ngày 22/11/2010 của Sở Tài chính; Văn bản thẩm số 44/BCTĐ- STP ngày 23/12/200 của
Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất trên
địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2011 .
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám
đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế
thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
- Các Bộ: TN&MT, TC, XD, TP;
CHỦ TỊCH
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND TP;
KHOGIA.VN – Tổng kho lưu trữ giá
- Chủ tịch, các PCT UBND TP; Đã ký
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHP;
- Các Sở, Ban, Ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- Website Chính phủ; Dương Anh Điền
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Báo HP, Đài PTTHHP, Báo ANHP;
- CPVP UBNDTP;
- Các CVUBNDTP;
- Lưu: VP.


Use: 0.0697