• Gelişimsel kalça displazisinde Pemberton perikapsüler ...

Sponsored Links

  •   
  • FileName: 19_1_13_17.pdf [preview-online]
    • Abstract: boy; mean age 2.5 years; range 1.5 to 3 years) with DDH. underwent Pemberton pericapsular ... süresinin kısalığı nedeniyle AVN komplikasyo- nu açısından güvenilir veriler elde ...

Download the ebook

Eklem Hastalıkları ve
Cerrahisi
Joint Dis Rel Surg
Joint Diseases and
Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article 2008;19(1):13-17
Gelişimsel kalça displazisinde Pemberton perikapsüler
osteotomisinin erken dönem sonuçları
Short-term results of Pemberton pericapsular osteotomy for the treatment of
developmental dysplasia of the hip
Cemil Ertürk
Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Amaç: Gelişimsel kalça displazisinde (GKD) Pemberton Objectives: We evaluated the short-term results of
perikapsüler osteotomisinin (PPO) erken dönem sonuçla- Pemberton pericapsular osteotomy for the treatment of
rı değerlendirildi. developmental dysplasia of the hip (DDH).
Hastalar ve yöntemler: Gelişimsel kalça displazisi Patients and methods: Fifteen patients (14 girls, 1
nedeniyle 15 hastanın (14 kız, 1 erkek; ort. yaş 2.5; dağı- boy; mean age 2.5 years; range 1.5 to 3 years) with DDH
lım 1.5-3 yaş) 20 kalçasına Pemberton perikapsüler oste- underwent Pemberton pericapsular osteotomy in 20 hips.
otomisi uygulandı. Beş hastada iki taraflı tutulum vardı. Five patients had bilateral involvement. According to the
Tönnis sınıflamasına göre 16 kalçada (%80) derece IV, Tönnis classification, 16 hips (80%) were rated as grade
dört kalçada (%20) derece III çıkık vardı. Hiçbir hastaya IV, and four hips (20%) were rated as grade III. None of
ameliyat öncesinde iskelet veya cilt traksiyonu uygulan- the patients underwent skeletal or skin traction preop-
madı. Tüm kalçalarda osteotomi aralığına trikortikal eratively. A tricortical trapezoidal iliac graft was placed
trapezoid iliyak greft konularak K-teli ile tespit edildi. in the osteotomy space and was fixed with a K-wire.
Yüksek kalça çıkıklı yedi hastada kısaltma ve derotas- Shortening and derotation were performed in seven of the
yon uygulandı. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası high-riding hips. The acetabular index was measured on
pelvis grafilerinden asetabuler indeks ölçüldü. Hastalar pre- and postoperative pelvic radiographs. Clinical evalu-
klinik olarak McKay ölçütlerine, femur başı avasküler ations were made according to the McKay criteria, and
nekrozu açısından Kalamchi-MacEwen ölçütlerine göre avascular necrosis of the femur head was assessed using
değerlendirildi. Ortalama takip süresi 3.6 yıl (dağılım the Kalamchi-MacEwen criteria. The mean follow-up
1-6 yıl) idi. period was 3.6 years (range 1 to 6 years).
Bulgular: Klinik olarak 10 kalçada (%50) mükemmel, Results: Clinical results were excellent in 10 hips (50%),
sekiz kalçada (%40) iyi, iki kalçada (%10) orta sonuç good in eight hips (40%), and moderate in two hips (10%).
alındı. Ameliyat öncesinde ortalama 40° olan asetabuler The mean acetabular index decreased from 40° to 18°
indeks, son takipte 18° ölçüldü. Kalamchi-MacEwen postoperatively. According to the Kalamchi-MacEwen
sınıflamasına göre altı kalçada (%30) tip I, üç kalçada criteria, six hips (30%) developed type I, three hips (15%)
(%15) tip II avasküler nekroz izlendi. Hiçbir olguda developed type II avascular necrosis. Postoperative dislo-
yineleyen subluksasyon veya çıkık gelişmedi, displazi cation, subluxation, or dysplasia were not detected in any
saptanmadı. of the patients.
Sonuç: Pemberton perikapsüler osteotomisinin GKD Conclusion: Pemberton pericapsular osteotomy was
tedavisinde kısa dönem sonuçları güvenli ve başarılı found to be safe and successful in the short-term follow-
bulundu. up of patients with DDH.
Anahtar sözcükler: Asetabulum/cerrahi; çocuk; kalça çıkığı, Key words: Acetabulum/surgery; child; hip dislocation, congeni-
doğuştan/cerrahi; osteotomi/yöntem. tal/surgery; osteotomy/methods.
• Geliş tarihi: 23.02.2008 Kabul tarihi: 27.02.2008
• İletişim adresi: Dr. Cemil Ertürk. Gazi Mah., Güceylioğlu Cad., No:1/8, 27100 Şehit Kamil, Gaziantep.
Tel: 0342 - 335 14 44 Faks: 0342 - 232 53 18 e-posta: [email protected]
• (Ertürk) Uzm. Dr.
14 Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi - Joint Dis Rel Surg
Gelişimsel kalça displazisi (GKD), çocukluk erkek; ort. yaş 2.5; dağılım 1.5-3 yaş) 20 kalçasına
çağı ortopedik patolojilerin en önemli ve tedavisi Pemberton perikapsüler osteotomisi uygulandı.
en tartışmalı hastalıklarından biridir. Bu hastalıkta Beş hastada iki taraflı tutulum vardı. Tutulum dört
en iyi sonuçlar erken tanı ve tedavi ile alınabilmek- kalçada sol, altı kalçada sağ taraftaydı. Olguların
tedir. Tedavide amaç, stabil, anatomik ve konsant- ameliyat öncesi ve son takip grafilerinden aseta-
rik bir redüksiyonun sağlanması ve bunun tedavi buler indeksleri ölçüldü. Kalça çıkığı Tönnis’in[3]
bitimine kadar korunmasıdır.[1] tanımladığı sınıflamaya göre derecelendirildi. Bu
sınıflamada, derece I asetabuler sığlığı, derece II
Hastanın yaşına ve kalça ekleminin durumuna
yarı çıkığı, derece III çıkığı, derece IV ise yüksek
göre pek çok tedavi yöntemi uygulanmaktadır.
çıkığı tanımlamaktadır. Olgularımızda 16 kalça
Erken dönemde saptandığında konservatif yön-
(%80) derece IV, dört kalça (%20) derece III olarak
temlerle başarılı olarak tedavi edilebilmekte iken,
değerlendirildi (Şekil 1a).
geç olgularda cerrahi girişimler zorunlu hale gel-
mektedir. Kalça ekleminin gelişme potansiyeli 18 Tüm hastalar aynı cerrah tarafından ame-
aya kadar yüksek olduğundan, bu yaştan önce kal- liyat edildi. Hiçbir hastaya ameliyat öncesinde
çanın açık ya da kapalı redüksiyonu asetabulum ve iskelet veya cilt traksiyonu uygulanmadı. Tüm
femurun yeniden şekillenmesi için yeterli olurken, kalçalarda ameliyat sırasında perkütan adduktör
yürüme çağı ve ileri yaşlarda bu potansiyel zaman tenotomi uygulandı. Klasik anterior ileofemoral
içinde azalmaktadır.[2,3] Çıkık kalçada asetabulum insizyon kullanıldı. Kapsül açılmadan önce ileop-
gelişiminin yetersiz olması nedeniyle intrakapsüler soas tenotomisi uygulandı. Kapsül T şeklinde açıl-
patoloji ve buna bağlı ekstrakapsüler değişiklikler dı. Ligamentum teres eksize edildi, ligamentum
ortaya çıkar ve femur proksimali ve asetabuluma transversum kesildi. Kalça eklemi redükte edilerek
yönelik kemik cerrahisi gereksinimi doğar. femur başı ile asetabulumun uyumu değerlendi-
Bu çalışmada, daha önce herhangi bir tedavi gör- rildi. Tekniğine uygun olarak Pemberton perikap-
memiş, yürüme yaşına gelmiş veya 18 aydan büyük süler osteotomi yapıldı. Tüm kalçalarda osteotomi
GKD’li olgularda Pemberton perikapsüler osteoto- aralığına trikortikal trapezoid iliyak greft konula-
misinin erken dönem sonuçları değerlendirildi. rak K-teli ile tespit edildi.
Yüksek kalça çıkıklı olgularda yedi kalçaya
HASTALAR VE YÖNTEMLER
(%35) subtrokanterik bölgeden ayrı bir insizyonla
2001-2006 yılları arasında kliniğimizde GKD kısaltma ve derotasyon uygulandı. Olgularımızda,
nedeniyle ameliyat edilen 15 hastanın (14 kız, 1 açık redüksiyonda kalçayı redükte etmek için güç
(a) (b)
Şekil 1. On dokuz aylık kız çocuğunda (a) ameliyat öncesinde ve (b) ameliyat sonrası 12. ayda sol kalçanın radyografik
görünümü.
Gelişimsel kalça displazisinde Pemberton perikapsüler osteotomisinin erken dönem sonuçları 15
TABLO I
Modifiye McKay ölçütlerine göre klinik değerlendirme[4]
I Mükemmel Stabil, ağrı yok, aksama yok, Trendelenburg negatif, tam hareket
genişliği var.
II İyi Stabil, ağrı yok, hafif aksama var, hafif hareket kısıtlılığı var
III Orta Stabil, ağrı yok, aksama var, Trendelenburg pozitif ve hareket
kısıtlılığı var ya da bunların kombinasyonu
IV Kötü Stabil değil ya da ağrı var ya da her ikisi, Trendelenburg pozitif
gerekiyorsa ve redüksiyon gergin gibiyse ekleme BULGULAR
aşırı yük vermemek için kısaltmayı düşündük. Klinik olarak McKay ölçütlerine göre 10 kalça
Kısaltma miktarı ameliyat öncesinde belirlendi. (%50) mükemmel, sekiz kalça (%40) iyi, iki kalça
Deretasyonun derecesi ameliyat sırasında hesap- (%10) orta olarak değerlendirildi. Mükemmel ve
landı. Kalçalar nötral pozisyona getirilip normal iyi klinik sonuç oranı %90 idi. Ameliyat öncesinde
yük verme ve femur başının asetabulumla ilişkisi- ortalama 40° olan asetabuler indeks, son takipte
ne bakıldı. Subtrokanterik bölgeden iki seviyeden 18° ölçüldü. Kalamchi ve MacEwen sınıflamasına
osteotomi yapılarak, femur diyafizinden kemik göre altı kalçada (%30) tip I, üç kalçada (%15) tip II
segment çıkarıldı. Femur başı asetabuluma nötral AVN izlendi.
olarak yerleştirildi. Femurun distal kısmı diz tam
anteriora getirilecek şekilde dış rotasyona getirile- Kısaltma ve derotasyon yapılan bir olguda ame-
rek derotasyon planladı. Fragmanlar redükte halde liyat sonrası birinci yılda, çocuk evde oynarken,
iken dört delikli bir DCP plağı ile tespit yapıldı. ameliyatlı bacak üzerine yüksekten düşme sonu-
Hiçbir kalçada varizasyon işlemi yapılmadı. Tüm cu femur diyafizinde, plağın hemen distalinde
hastalara kapsülorafi uygulanırken, gerektiğinde transvers bir kırık oluştu. Ancak, kalça ekleminde
superior kapsül eksize edilerek, kapsülün yeterli herhangi bir stabilite sorunu yoktu. Bu hastanın
gerginlikte dikilmesi amaçlandı. Ameliyat sonra- plağı çıkarılarak, kırık sahasını da kapsayan, önce-
sında kalçalar altı haftalık pelvi pedal alçıya alındı. ki plaktan daha uzun bir plak ile tespit sağlandı.
Alçılama sonunda hastalara altı hafta kadar, kal- Hiçbir olguda yineleyen subluksasyon veya çıkık
çaları aynı pozisyonda tutan bir abdüksiyon ciha- gelişmedi, süren bir displazi nedeniyle ikinci bir
zı uygulandı. Bu cihazda diz hareketleri serbest cerrahi girişim yapılmadı.
bırakıldı. Atel uygulanması sonunda hastalarda TARTIŞMA
serbest kalça hareketlerine izin verildi. Periyodik
olarak klinik ve kontrol grafileri çekildi (Şekil 1b). Gelişimsel kalça displazisinin tedavisinde amaç,
hastanın yaşı ne olursa konsantrik redüksiyon sağ-
Hastaların son takiplerinde klinik değerlendir- layarak stabil bir kalça eklemi elde etmek, elde
me McKay’ın[4] klinik değerlendirme ölçütlerine edilen redüksiyonu korumak ve kalçayı normal
göre yapıldı (Tablo I). Femur başı avasküler nek- gelişim sürecine döndürmektir. Artmış femoral
rozu (AVN) açısından değerlendirme son takip ve asetabuler anteversiyon stabiliteyi etkileyen en
grafilerinde Kalamchi ve MacEwen’in[5] ölçütlerine önemli faktörlerdir.[1]
göre yapıldı (Tablo II). Ortalama takip süresi 3.6 yıl
(dağılım 1-6 yıl) idi. Tedavide kullanılan iliyak osteotomiler komplet
ve inkomplet olmak üzere iki çeşittir. Komplet bir
TABLO II osteotomi olan Salter innominat osteotomisi iliyak
Kalamchi ve MacEwen’in avasküler nekroz kemiğin bütünlüğünü bozarak pelvisi instabil hale
değerlendirme ölçütleri[5] getirir ve osteotomi sonrasında stabil bir fiksasyon
Tip Radyografik görünüm gerektirir. İnternal tespit materyalinin çıkartılması
gereği ayrı bir dezavantajdır. Tespit materyalinin çivi
I Kemikleşme merkezinde değişiklikler
yolu enfeksiyonuna neden olduğu da bildirilmiştir.
II Tip I + lateral fizis hasarı
Ayrıca, internal fiksasyonda herhangi bir başarısız-
III Tip I + santral fizis hasarı
lık durmunda, distal fragmanda gelişecek medial
IV Tip I + tüm fizis hasarı deplasman nedeniyle sanki tam gerçekleşmemiş
16 Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi - Joint Dis Rel Surg
bir “Chiari” osteotomisiyle karşılaşılmaktadır. Bu Pemberton perikapsüler osteotomisinde aseta-
durumda, hastanın kalçasında ameliyat öncesin- bulumun daha az rotasyonu ile çok fazla miktarda
den daha kötü bir displazi karşımıza çıkmaktadır. düzeltme başarılabilirken,[6] Salter osteotomisi ile
[6]
Pemberton perikapsüler osteotomisi ve Dega oste- asetabuler indekste sınırlı derecede düzelme elde
otomisi ise inkomplet iliyak osteotomiler olarak edilebilmesi (10 derece civarı) yöntemin ciddi disp-
tanımlanmaktadır. Bu nedenle, pelvisin bütünlüğü lazilerde kullanılmasını kısıtlar.[1] Bu nedenle, 40
bozulmadığından her iki kalçayı aynı seansta ame- dereceden yüksek asetabuler indeks durumunda
liyat etmek mümkün olmaktadır.[7,8] Posterior kolo- mutlaka Pemberton osteomisi gibi bir asetabulop-
nun sağlam kalması tespit ihtiyacını azalttığı gibi, lasti gerekliliği vurgulanmıştır.[1,12] Pemberton peri-
ekstremite uzunluğunda değişikliğe neden olmaz. kapsüler osteotomisinin en başta gelen endikasyonu,
[9]
Olgularımızda osteotomi sonu araya trikortikal asetabulumun anterior ve superolateral duvarında
iliyak greft yerleştirilmesi ile yeterli bir stabilite elde belirgin bir defektin olduğu GKD’li hastalardır.
etmiş olsak da, ölçülü davranarak bir K-teli ile tespit Gelişimsel kalça displazisinde kullanılan diğer ame-
yapmayı uygun gördük. Hiçbir olguda bacak uzun- liyatlara karşı en önemli üstünlüğü, rotasyon mer-
luk eşitsizliği ile karşılaşmadık. kezinin kalça eklemine çok yakın olması nedeniyle
femur başında daha iyi bir örtünme elde edilmesidir.
Yüksek çıkıklı yedi hastada femoral kısaltma [1,6,9,12,13]
Salter osteotomisi asetabulumu yeniden yön-
sonucu, aradan çıkarılan kemik segmenti osteotomi lendirir. Bu nedenle, asetabulumun şekil ve kapasite-
aralığında kullanmayı düşündük. Ancak, elimizdeki sini etkilemez ve sadece simfizis pubisi bir menteşe
greftin sadece kortikal yapıda olmasından dolayı, gibi kullanarak asetabulumun yönünü değiştirerek
osteotomi aralığında kaynamayı hızlandırmak için anteriorda yeterli örtünme sağlayıp posterior örtün-
iliyak kemikten spongiöz yapıdaki greft kullanmayı meye katkısı olmaz. Pemberton osteotomisi ise Y
uygun gördük. Bu nedenle, yüksek çıkıklı yedi hasta- kıkırdağı arka bacağını menteşe olarak kullanır, ase-
daki osteotomi aralığına trikortikal trapezoid yapıda tabulumu yeniden yapılandırır.[1,6,9,14,15] Coleman[6] altı
iliyak greft yerleştirdik. Ülkemiz ortopedistlerinin yaşından sonra asetabulum ve femurun remodelas-
alışkın olduğu radikal redüksiyonda (Çakırgil ameli- yon kapasitesinin ve Y kıkırdağının fleksibilitesinin
yatı) da iliyak osteotomi (Dega) aralığına femoral kor- azalması nedeniyle, Pemberton osteotomisinin ter-
tikal greftler çakılarak sıkıştırılmakta, bazen aralığa cih edilmeyip, daha küçük yaşlarda uygulanması-
trikortikal iliyak greftler yerleştirilerek desteklen- nı önermiştir. Tachdjian, Pemberton osteotomisinin
mektedir.[10] Bunun yanında, Japonya’dan Kamegaya asetabulum hacmini azalttığını belirterek, bu yön-
ve ark.[11] 21 kalçaya uyguladıkları Salter osteotomi- temin sadece asetabulumun geniş olduğu olgularda
sinde, kan kaybını azaltmak ve ameliyat süresini kullanılmasını, eğer asetabulum femur başına göre
kısaltmak için, osteotomi aralığına iliyak otogreft nispeten daha küçükse Pemberton osteotomisinin
kullanmayıp, hidroksiapatit bloklar yerleştirmişler uygun olmayacağını savunmuştur. Ayrıca, osteoto-
ve tüm osteotomilerin sorunsuz kaynadığını bildir- minin Y kıkırdağından geçmesi nedeniyle Y kıkırda-
mişlerdir. Kessler ve ark.[7] ise 26 kalçaya yaptıkları ğında erken kapanma olacağını belirtmiştir.[1] Ancak,
Pemberton perikapsüler osteotomisinde, osteotomi Slomczykowski ve ark.[16] Pemberton osteotomisiyle
aralığına patellar allogreft kullanarak tam kayna- asetabulum hacminin azaldığı düşüncesinin, değer-
ma sağlamışlardır. Osteotomi aralığında allogreft lendirmenin sadece düz grafiler üzerinde yapılma-
kullanımı yaygınlaştıkça Pemberton perikapsüler sından kaynaklandığını belirtmişler; iki- ve üçboyut-
osteotomisi daha kolay uygulanabilecektir. Ayrıca, lu bilgisayarlı tomografi çalışmalarında osteotomi
bu yöntemde iliyak apofizin açılma gereği ortadan öncesi ve sonrası ölçümler sonucunda, düşünülenin
kalkacağı ve siyatik çentiğin Salter osteotomisindeki aksine, asetabulum hacminin azalmayıp arttığını
kadar geniş eksplore edilmesine gerek kalmayacağı göstermişlerdir. Hacimdeki bu artışı da, osteotomi
için, işlem daha az kan kaybı ile gerçekleştirilecek ve sonucunda asetabulumun derinliğindeki artışa ve
Pemberton perikapsüler osteotomisi minimal inva- yeniden şekillenmeye bağlamışlardır. Ayrıca, Y kıkır-
ziv bir teknik olarak daha fazla benimsenebilecektir. dağının erken kapanmasının Salter osteotomisindan
Bu üstünlüğünden dolayı, Pemberton perikapsüler sonra da görülebileceğine dair gözlemler vardır.[17]
osteotomisinin iki taraflı olgularda tek seansta iki Olgularımızda Pemberton osteotomisi sonucunda,
taraflı olarak daha cesaretle ve sıklıkla uygulanması femur başının asetabuluma redüksiyonu konusun-
beklenebilir. da herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Kapsülün
Gelişimsel kalça displazisinde Pemberton perikapsüler osteotomisinin erken dönem sonuçları 17
yeterli gevşetilmesi ve ligamentum transversumun Bone Joint Surg [Br] 1996;78:471-6.
tam olarak kesilmesi sonucu asetabulum hacminde 3. Tonnis D. Congenital dysplasia and dislocation of the
olabilecek bir azalma sonucu herhangi bir sorun hip in children and adults. Berlin: Springer-Verlag; 1987.
4. McKay DW. A comparison of the innominate and
yaşamadık.
the pericapsular osteotomy in the treatment of con-
Gelişimsel kalça displazisi tedavisinde, daha genital dislocation of the hip. Clin Orthop Relat Res
önceleri AVN riskini azalttığına inanılan ve ameliyat 1974;(98):124-32.
öncesinde rutin olarak başvurulan traksiyon artık 5. Kalamchi A, MacEwen GD. Avascular necrosis follow-
ing treatment of congenital dislocation of the hip. J
kullanılmamaktadır.[1,18] Tümer[18] ameliyat öncesi
Bone Joint Surg [Am] 1980;62:876-88.
uygulanan traksiyon yerine, kısaltma ile beraber 6. Coleman SS. The incomplete pericapsular (Pemberton)
yapılan proksimal femoral osteotomiyi (PFO) iliyak and innominate (Salter) osteotomies; a complete analy-
osteotomi ile birleştirmiştir. Bu işlem ile, kalça ekle- sis. Clin Orthop Relat Res 1974;(98):116-23.
minde asetabulum ve proksimal femurdaki patoloji- 7. Kessler JI, Stevens PM, Smith JT, Carroll KL. Use of
ler tek seansta düzeltilmektedir.Hastanın hastanede- allografts in Pemberton osteotomies. J Pediatr Orthop
ki yatış süresi kısalmakta ve yeniden çıkık olasılığı ve 2001;21:468-73.
8. Zorer G, Bagatur AE. Single-stage bilateral Pemberton’s
AVN sıklığı azalmaktadır. Tümer[18] 18 aydan büyük
pericapsular osteotomy in bilateral developmental
çocuklarda, kısalık yoksa bile, derotasyonu düzelt- dysplasia of the hip. [Article in Turkish] Acta Orthop
mek için rutin olarak PFO uyguladığını, gerekti- Traumatol Turc 2002;36:288-94.
ğinde ameliyat sırasında kısaltmaya başvurduğunu 9. Pemberton PA. Pericapsular osteotomy of the ilium for
bildirmiştir. Tachdjian[1] ise 24 aylıktan büyük çocuk- treatment of congenital subluxation and dislocation of
lara ya anterolateral girişimle açık redüksiyon ve the hip. J Bone Joint Surg [Am] 1965;47:65-86.
Salter osteotomisi ya da tek başına femoral kısaltma 10. Kınık H, Mergen E. Radical reduction for developmen-
tal dislocation of the hip (Cakirgil’s procedure). [Article
uygulamış; kısaltma sırasında derotasyon yapmak-
in Turkish] Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41 Suppl
tan kaçındığını bildirmiştir. Biz de hiçbir olguda 1:47-53.
ameliyat öncesi traksiyon uygulamadık. Kısaltma 11. Kamegaya M, Shinohara Y, Shinada Y, Moriya H,
ve derotasyona yüksek çıkıklı 16 kalçanın yalnızca Koizumi W, Tsuchiya K. The use of a hydroxyapatite
yedisinde (%43.8) başvurduk. Seçtiğimiz bu yedi block for innominate osteotomy. J Bone Joint Surg [Br]
olgu üç yaş civarında idi. Daha küçük yaştaki çocuk- 1994;76:123-6.
larda açık redüksiyon ve asetabuler osteotomiye ek 12. Faciszewski T, Kiefer GN, Coleman SS. Pemberton
osteotomy for residual acetabular dysplasia in chil-
olarak uygulanacak kısaltma ve derotasyonun daha
dren who have congenital dislocation of the hip. J Bone
agresif işlem yaratacağını düşündük. Varizasyon hiç Joint Surg [Am] 1993;75:643-9.
yapmadık. Ameliyat öncesi grafilerde izlenen femur 13. Bagatur AE, Zorer G, Sürel YB. Is sufficient femoral
kollum diyafiz açılarındaki valgus görünümünün, head coverage obtained after Pemberton’s pericapsu-
ameliyat sonrasındaki grafilerde kaybolduğunu göz- lar osteotomy? Evaluation by three-dimensional com-
ledik. puted tomographic reconstruction. [Article in Turkish]
Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:203-10.
Çalışmamızda, olgu sayımızın azlığı ve takip 14. Cummings RJ. How the Pemberton innominate osteot-
süresinin kısalığı nedeniyle AVN komplikasyo- omy really works: an animal study. J Surg Orthop Adv
nu açısından güvenilir veriler elde edilememiş- 2004;13:166-9.
tir; ayrıca, son takipte olguların altı yaş civarın- 15. Pekmezci M, Yazıcı M. Salter osteotomy: an over-
da olması nedeniyle klinik değerlendirme soyut view. [Article in Turkish] Acta Orthop Traumatol Turc
2007;41 Suppl 1:37-46.
düzeyde kalmaktadır. Daha sağlıklı kararlar ver-
16. Slomczykowski M, Mackenzie WG, Stern G, Keeler
mek için, daha çok sayıda olgunun ileri dönem KA, Glutting J. Acetabular volume. J Pediatr Orthop
sonuçlarını irdelemek gerekmektedir. 1998;18:657-61.
17. Morel G, Morin C, Ouahes M, Troyano R, Fumery P.
KAYNAKLAR
Treatment of the dislocated hip from walking age to 5
1. Herring JA, editor. Developmental dysplasia of the years. Acta Orthop Belg 1990;56(1 Pt B):237-49. [Abstract]
hip. In: Tachdjian’s pediatric orthopaedics. Vol. 1, 3rd 18. Tümer Y. Gelişimsel kalça displazisi. In: Çocuk
ed. Philadelphia: W. B. Saunders; 2002. p. 513-654. Ortopedisi/Çocuklarda kalça sorunları. II. TOTEK-
2. Haidar RK, Jones RS, Vergroesen DA, Evans GA. Çukurova Ortopedi ve Travmatoloji Kursu; 30 Eylül-2
Simultaneous open reduction and Salter innominate Ekim 2004; Kurs Kitabı. III. Bölüm. Adana: Çukurova
osteotomy for developmental dysplasia of the hip. J Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2004.


Use: 0.1652