• /specialistas informuoja/

Sponsored Links

  •   
  • FileName: venu_ligos.pdf [preview-online]
    • Abstract: /specialistas informuoja/Lëtinës venø ligosDaþniau serga moterysDaugelio epidemiologinių tyrimų duomenimis, lėtinė-mis venų ligomis dažniau serga moterys (44 proc. vy-rų ir 56 proc. moterų). Tačiau pernai lenkų atliktas

Download the ebook

/specialistas informuoja/
Lëtinës venø ligos
Daþniau serga moterys
Daugelio epidemiologinių tyrimų duomenimis, lėtinė-
mis venų ligomis dažniau serga moterys (44 proc. vy-
rų ir 56 proc. moterų). Tačiau pernai lenkų atliktas
epidemiologinis tyrimas parodė, kad šioje šalyje lėti-
nės venų ligos yra dažnesnės tarp vyrų (jie sudaro
Doc. DALIA TRIPONIENË, 51,6 proc. sergančiųjų), be to, vyrai serga sunkesne
VU Medicinos fakulteto lėtinio venų nepakankamumo forma. Gydytojos žo-
Kraujagysliø chirurgijos centro gydytoja džiais, šiaip ar taip, lėtinį venų nepakankamumą turi
apie 50 proc. žmonių, tačiau pagal lenkų atliktus tyri-
S
unku pasakyti, kiek žingsnių per dieną padaro mūsų kojos. mus, jis nustatomas tik 23 proc. žmonių.
Įvairiose šalyse atlikti epidemiologiniai tyrimai ro-
Netgi trypčiodamos namuose jos sukaria keliasdešimt kilo- do, kad pirmieji lėtinių venų ligų požymiai atsiranda
labai anksti – 32–35 gyvenimo metais. Tačiau į pir-
metrų, o jeigu dar į darbą, parduotuvę ar šiaip kur pėstute… muosius ligos požymius (pasunkėjusias kojas, pabrin-
kimus, kurie per naktį atslūgsta) daugelis nekreipia
Žiemą kojas mažiau varginame, tuo tarpu vasarą mūsų kojoms tenka di- dėmesio. Į gydytoją paprastai kreipiamasi, kai liga yra
toli pažengusi.
džiulis krūvis – iškylos, žygiai, kelionės... Gerai, jeigu oras vėsesnis, pa-
togi avalynė, o jeigu karštis, žiūrėk, vakare jau ir paburko, apsunko.
Ligos simptomatika ir diagnostika
Pradinėje ligos stadijoje žmogus paprastai skundžiasi
„Greičiausiai ne nuovargis kaltas, – sako VILNIAUS UNIVERSITETO ME- apsunkusiomis kojomis, nuovargiu, kojų tinimu. Vė-
liau ligonį gali varginti niežėjimas, kojas pradeda traukti
DICINOS FAKULTETO KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJOS CENTRO GYDYTOJA DOC. DA- mėšlungis, plečiasi kojų venos. Negydant pakinta
blauzdos oda, gali atsirasti trofinių opų.
LIA TRIPONIENĖ. – Tai gali būti pirmasis lėtinių venų ligų požymis.“ Apklausos metu bendrosios praktikos gydytojas
turėtų atkreipti dėmesį ne tik į paciento nusiskundi-
Apie šią gana dažną ligą ir kalbamės su doc. Dalia Triponiene. mus, bet išsiaiškinti ir jo gyvenimo būdą, pasiteirauti,
koks žmogaus darbas – sėdimas ar stovimas, ar ilgai
Doc. D. Triponienės žodžiais, lėtinėmis kojų venų ligo- būna įtempti raumenys ir pan. Būtina paklausti, ar pa-
mis serga kas antras žmogus, tačiau ši liga dažniausiai cientas neturėjo traumų, raumenų pažeidimų, pėdos
diagnozuojama, kai yra gerokai pažengusi. Ankstyvo- problemų, ar neserga reumatinėmis, periferinių arteri-
je ligos stadijoje daugelis nė neįtaria, jog tai ligos po- jų ligomis, ar venų ligomis nesirgo jo tėvai, ar nevarto-
žymis. Mat kojų patinimą vakarais, kai dieną tenka ja kontraceptinių priemonių arba hormonų terapijos.
ilgai stovėti ar sėdėti, jie laiko normaliu reiškiniu. Taip pat svarbu žinoti, ar pacientas nesirgo giliųjų
venų tromboze.
Venø sistema – sudëtingas Apžiūra atliekama ligoniui stovint: žiūrima, ar nėra
organas išsiplėtusių venų virš gaktos (jos rodo buvusią du-
Mūsų venų sistema susideda iš trijų tarpusavyje per- bens giliųjų venų trombozę), įvertinamos išplėstos
sipynusių paviršinių ir giliųjų sluoksnių. Per visą ve- blauzdos venos, odos pakitimai, apžiūrima, ar nėra opų,
nų ilgį yra išsidėstę vožtuvai, kurie neleidžia kraujui palpacijos būdu nustatomas kojų tinimas, blauzdos
tekėti priešinga kryptimi. Iš kojų veninis kraujas šir- raumenų tonusas ir kt. Diagnozei nustatyti svarbūs
dies link teka spaudžiamas dirbančių blauzdos raume- galūnių apimties matavimai bei varžčių mėginiai. Tai
nų, o raumenims atsipalaidavus, užsidaro venų vož- atlikti gali kiekvienas bendrosios praktikos gydytojas.
tuvai ir kraujas atgal grįžti negali. Jeigu venų vožtuvai Giliųjų ir paviršinių venų vožtuvų funkciją labai
praranda sandarumą ir kraujas grįžta atgal, toks reiški- tiksliai galima ištirti ultragarsu – Dopleriu. Šiuo meto-
nys vadinamas refliuksu. Blauzdos apatinėje dalyje du nustatoma, kuriose vietose yra refliuksas, t. y. kraują
padidėja veninis kraujospūdis (jis gali siekti 100 mm atbuline kryptimi praleidžiančios venos.
Hg), kuris nedaug sumažėja netgi dirbant blauzdos
raumeniui. Tai ir yra viena pagrindinių kojų tinimo prie- Gydymà reikia pradëti
žasčių. Veniniam kraujui grįžti taip pat gali trukdyti kuo anksèiau
silpnas pado veninio rezginio suspaudimas vaikštant, Lėtines venų ligas reikia pradėti gydyti kaip galima
nepakankamai arba visai neveiklus raumenų siurblys. anksčiau, tik pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams.
FARMACIJA IR LAIKAS, 2005 penktas numeris
33
/specialistas informuoja/
Gydant konservatyviu būdu siekiama, kad mai parodė, kad veikiant chromosomas li- patogi, lengva, natūralių medžiagų.
būtų veiklus raumenų siurblys. Tai gali pa- gos paveldėjimo galima išvengti. Tačiau Labai geras būdas pagerinti veninę
dėti aktyvus gyvenimo būdas, kai kurios tai ateities perspektyva. kraujotaką – vaikščiojimas basomis, ypač
sporto šakos, pavyzdžiui, plaukimas, va- pajūrio smėliu, akmenukais. Gydytoja pa-
žiavimas dviračiu ir kitos, kurių judesiai yra Kaip pats ligonis galëtø brėžia, jog mūsų pajūryje labai geros kli-
sinchroniniai. Sustabdyti ligos progresa- sau padëti mato sąlygos: vėsa, švarus smėlis, smul-
vimą taip pat padeda išorinė kompresija Doc. D. Triponienės žodžiais, kiekvienas kūs akmenukai tonizuoja pado veninį rez-
(kompresinis tvarstymas arba kompresinės žmogus turėtų žinoti, kaip palengvinti ginį. Dauguma poilsiautojų pajūriu vaikš-
kojinės) bei venas tonizuojantys vaistai. kraujo nutekėjimą iš venų. Sergant lėti- to basi ir todėl nesiskundžia kojų tinimu.
Lėtinio venų nepakankamumo (LVN) nėmis venų ligomis, priimtinos yra dvi bū-
farmakoterapija pirmą kartą buvo plačiai ap- senos: gulėjimas (ypač pakėlus kojas) ir Sportas, bet ne kiekvienas
tarta JAV venų forume 2001 m. Forumo nuo- vaikščiojimas. Tačiau gulint silpnėja rau- Sergant lėtinėmis venų ligomis tinka ne
rodose skelbiama, kad medikamentinis gy- menų tonusas, o vaikščioti visą dieną kiekviena sporto šaka. Palankiai kojų ve-
dymas visada turi būti LVN gydymo dalimi. žmogus taip pat negali. Jeigu tenka ilgai nas veikia plaukimas, važiavimas dviračiu.
Doc. D. Triponienės teigimu, LVN gydyti sėdėti (pavyzdžiui, kelionėje) ar stovėti O sunkumų kilnojimo turintiesiems polin-
tinka vaistai, kurie gerina limfos nutekėjimą, (stovimas darbas), labai svarbu atsiradus kį į venų ligas reikėtų atsisakyti.
veninę kraujotaką, mikrocirkuliaciją. Visapu- sąlygoms, tarkim, sustojus autobusui, at- Jeigu yra išsiplėtusios kojų venos, taip
sišku poveikiu ir mikronizuota forma iš kitų sigulti ir pakelti kojas. Tai puiki lėtinių ve- pat sirgusiems giliųjų venų tromboze užsi-
venotoninių vaistų išsiskiria Detralex. Šis nų ligų profilaktikos priemonė (matyt, ne iminėti aerobika patariama mūvint kompre-
vaistas yra labai gerai ištirtas ir pastaruo- veltui amerikiečiai yra įpratę kojas užsi- sines kojines. Mat apspaudus paviršines
sius dvejus metus plačiai vartojamas. Šiuo kelti ant stalo). Taip pat nuo pat pirmų venas, giliosiomis kraujas teka greičiau –
preparatu galima sustabdyti venų vožtuvų lėtinio venų nepakankamumo stadijų pui- tai padeda išvengti ligos progresavimo.
nepakankamumo progresavimą. Detralex kiai padeda Detralex. Tai ypač svarbu ke- Nors vaikščiojimas yra viena ligos pro-
skiriamas visose ligos stadijose. lionių metu ar dirbant stovimą darbą. filaktikos priemonių, bet vaikščioti iki di-
Kita svarbi profilaktikos priemonė yra delio nuovargio gydytoja nepataria. Paju-
Kiti gydymo bûdai judėjimas, kuris pagerina raumenų siurblio tus nuovargį, reikia atsigulti ir, pakėlus ko-
Jeigu yra diagnozuotas venų vožtuvų ne- veiklą. Žinia, raumenys atlieka pagrindinę jas, pailsėti. Veninės kraujotakos sutriki-
pakankamumas, jei išsiplėtusios venos, juo- reikšmę varydamos kraują aukštyn, širdies mo atveju žmogus turi jausti, kiek gali
lab, kad būna komplikacijų (paviršinių ve- link. Judėdamas, eidamas ar sportuodamas vaikščioti. Esant vožtuvų nepakankamu-
nų uždegimas, kraujavimas iš veninių maz- žmogus priverčia blauzdų raumenis susi- mui, reikia atminti, jog bet kuri statinė pa-
gų, trofinės opos), veninį refliuksą kore- traukinėti ir varyti kraują aukštyn. Anot dėtis didina spaudimą į venų sieneles, ir
guoti, pašalinti išplėstas venas reikia chi- gydytojos, kiekvienas žmogus, netgi in- žmogus jaučia sunkumą kojose.
rurginiu būdu. Tačiau tuo gydymas nesi- tensyviai dirbdamas, gali padaryti mažą
baigia, toliau ligonis gydomas vaistais. Po pertraukėlę, pajudinti kojas, atlikti keletą Ligos prevencija –
operacijos ligonio priežiūra priskiriama ben- pratimų, pavaikščioti ar paprasčiausiai pa- ne utopija
drosios praktikos gydytojui. Todėl bendro- judinti pėdas, skatinant susitraukinėti Doc. D. Triponienė yra įsitikinusi, kad,
sios praktikos gydytojui derėtų atkreipti dė- blauzdų raumenis, kad lengviau nutekė- atsiradus menkiausiems lėtinio venų ne-
mesį į tai, kad operacija pašalina tik lokalius tų kraujas iš venų. pakankamumo požymiams, profilaktikos
venų pažeidimus, kitoms venų sienelėms priemonės gali sustabdyti ligos progre-
chirurginis gydymas įtakos neturi. Jeigu po Kas kenkia negaluojan- savimą ir veiksmingai užkirsti kelią kom-
operacijos lieka ligos požymių, pacientą rei- èioms venoms plikacijoms, kaip antai: paviršinių venų
kia toliau gydyti kompresine terapija, ve- Doc. D. Triponienė pastebi, jog vasarą dau- tromboflebitui, giliųjų venų trombozei,
notoniniais vaistais, pvz., Detralex, o gal ir gelį žmonių vargina kojų patinimai. Be abe- trofinei opai. Taikytinos visos profilakti-
sklerozuojančiais vaistais užakinti mažes- jonės, lėtiniam venų nepakankamumui įta- nės priemonės, kurios mažina veninę ir
nes venas. Ligoniai turėtų būti sekami, pa- kos turi vasaros karščiai. Todėl šiuo metų limfinę stazę: kojų pakėlimas, raumenų
ciento ir gydytojo kontaktas palaikomas laiku ypač svarbu pagerinti veninį kraujo mankšta, profilaktinė kompresija elastinė-
nuolatos. Tik taip galima pasiekti gerų gy- bei limfos nutekėjimą. mis kojinėmis, tam tikros sporto rūšys,
dymo rezultatų. Besiruošiantiems į ilgesnę kelionę ga- svorio reguliavimas, darbo ir poilsio reži-
lima patarti pasiimti su savimi vaistų. Jei- mo laikymasis, avalynė, drabužiai.
Liga paveldima gu venų ligos yra pažengusios arba pa- Docentės nuomone, profilaktinių prie-
Dauguma epidemiologinių tyrimų rodo, žeistos giliosios venos, prieš kelionę siū- monių taikymo, kaip ir gydymo, sėkmė la-
kad liga yra paveldima tiek iš tėvo, tiek iš loma susileisti kraujo krešėjimą mažinan- bai priklauso nuo gydytojo ir paciento tar-
motinos. Rizika sirgti lėtinėmis kojų venų čių vaistų, kurie veikia ilgesnį laiką. Tai vie- pusavio supratimo.
ligomis didėja, jeigu šia liga sirgo abu tė- na pagrindinių profilaktikos priemonių.
vai. Patys naujausi – chromosomų – tyri- Žinoma, svarbu ir avalynė – ji turi būti Parengë G. Slaninienë
34 2005 penktas numeris, FARMACIJA IR LAIKAS


Use: 0.0918