• BRUKERHÅNDBOK

Sponsored Links

  •   
  • FileName: Brukerhandbok_2011.pdf [preview-online]
    • Abstract: BRUKERHÅNDBOK Innhold.Forord Side 3Reklamasjonsbestemmelser Side 4Sikkerhet Side 5Betjeningsveiledning Side 6Vedlikehold Side 7-9

Download the ebook

BRUKERHÅNDBOK
Innhold.
Forord Side 3
Reklamasjonsbestemmelser Side 4
Sikkerhet Side 5
Betjeningsveiledning Side 6
Vedlikehold Side 7-9
Elektrisk koblingsskjema Side 10
Tips & råd ved bruk av båthenger Side 11
Service Side 12
Service kvitteringer Side 13
2
Gratulerer.
Gratulerer med din nye Gaupen henger, som vi er sikre på at du vil få mye
glede av.
For å få full glede av hengeren er det imidlertid viktig å følge visse råd og
henvisninger. Vi håper derfor at du vil ta deg tid til å se gjennom denne
boka. Merk deg spesielt de viktige punktene som er markert med dette
merket. Disse er av sikkerhetsmessig betydning.
Hvis det skulle oppstå spørsmål som denne håndboka ikke gir svar på, er
du alltid velkommen til å kontakte din forhandler.
Navn på eier__________________________________
Type: __________________________________
Reg Nr: __________________________________
Kjøpsdato: __________________________________
Chassisnr: __________________________________
3 3
Reklamasjonsbestemmelser.
Fabrikken garanterer sine hengere for eventuelle fabrikkasjonsfeil i
henhold til lov om kjøp.
Kunden plikter å melde fra om feilen umiddelbart etter at den oppdages
eller burde vært oppdaget. Det påligger kunden å dokumentere at feilen
var tilstede ved levering av hengeren og at hengeren er brukt på
forskriftsmessig måte.
Reklamasjoner:
Alle reklamasjoner fra kunden skal gå gjennom våre forhandlere. Det vil
derfor ikke bli behandlet noen reklamasjoner i form av faktura fra andre
verksteder, uten at dette er avtalt på forhånd.
Reklamasjonsretten omfatter:
- Utskifting eller - etter fabrikkens valg - reprasjon av
konstruksjons- eller materialfeil, så lenge det er snakk om feil som er
oppstått under normal og forskriftsmessig bruk av hengeren.
- Reparasjoner utført i reklamasjonsperioden forlenger ikke denne.
Følgende forutsetninger for reklamasjonsretten skal være oppfylt:
- Fabrikkens serviceforskrifter skal følges som vist i denne
håndboken.
- Reparasjoner skal skje hos en GAUPEN forhandler.
- Oppståtte feil må ikke kunne henvise til manglende overholdelse av
hånd-bokens anvisninger, manglende erfaring hos føreren eller
unormal anvendelse av hengeren.
Reklamasjonsretten omfatter ikke:
- Utgifter til løpende vedlikehold eller utgifter som kan vise til normal
slitasje eller som er en følge av at hengeren ikke er blitt benyttet i
lengre perioder.
- Feil som er en følge av ikke-forskriftsmessig bruk, anvendelse av
ikke-originale reservedeler eller reparasjoner foretatt av en ikke-
GAUPEN forhandler.
- Leie av erstatningshenger.
4 4
Sikkerhet.
Ved all lasting må det tas hensyn til totalvekt, lastevekt, kuletrykk samt
fordeling av last.
Kuletrykk.
Kuletrykket er den vekt som trykker på bilens tilhengerkule. Kuletrykket
skal ikke overstige 100 kg eller den vekt som er angitt på kulekoblingen.
Kuletrykket skal heller ikke være negativt, dvs at tilhengeren skal ikke dra
bilens trekkule opp. For høyt eller negativt kuletrykk vil minske
kjøreegenskapene til bilen. Det kuletrykket som er best varierer fra
bilmodell til bilmodell, men det bør ligge mellom 40 (min)-80 kg (max)
Det er også viktig at lasten fordeles så jevnt som mulig på tilhengerens
lasteplan. Tunge kolli plasseres midt over akslingen eller rett foran.
Ved transpport av lange gjenstander legg disse ned på bunnen i hengeren
N e g a t i v t kuletrykk. For høyt kuletrykk.
Sikring av last.
Sørg alltid for at lasten er skikkelig sikret, slik at den ikke kan forårsake
noen risiko for andre som ferdes i trafikken.(se fig under) Bruk alltid
surreremmer som tilfredstiller den vekt de skal sikre.
5
Betjeningsveiledning- alle modeller.
Før du kjører:
1. Kontroller at kulekoblingens låsemekanisme sitter godt på kula.
2. Kontroller el.kobling mellom bil og henger.
3. Kontroller at sikkerhetswiren er hel, og rett festet til hengerfestet.
Den må festes slik at den går rett, og løper fritt mellom bil og henger.
4. Se til at støttehjulet er heist opp og at det er godt festet.
5. Kontroller at løse deler f.eks. karmer er godt stengte og låste.
6. Kontroller at lasten er godt sikret og om nødvendig dekket.
7. Kontroller belysningen. Lys, bremselys, blinklys og markeringslys.
8. Kontroller refleksene.
9. Kontroller at hengeren har riktig type dekk og at disse er hele, har nok
dekk-mønster og korrekt lufttrykk.
10.Ta av håndbrekket.
Avkobling:
1. Ta el.kontakten ut og sett den i holderen.
2. Ta av sikkerhetswiren.
3. Henger kobles fra bilens trekkrok. Løft hengeren fri fra
trekkroken ved å løfte i håndtaket. Vær under avløftingen
oppmerksom på evt.vekt av last.
4. Husk å trekke hjulbolter etter ca.30 km og deretter jevnlig de første
66 6
Vedlikehold.
Lufttrykk i dekk:
Forskjellige typer dekk skal ha forskjellig lufttrykk for å virke optimalt, og for å
unngå unødig dekkslitasje. Ved hjelp av tabellen nedenfor vil du finne korrekt
lufttrykk for din henger.
Ved lengre tids lagring av hengeren bør denne “klosses” opp eller eventuelt
lagres loddrett for å unngå belastning som kan ødelegge / skade dekkene.
Dimensjon Kp/cm2 Psi
5.00x10 3,57 50
155R-13 2,90 42
185/65-14 3,0 44
195/70-14 3,20 46
Hengeren krever kun minimalt vedlikehold. Din GAUPEN forhandler er gjerne
behjelpelig med å utføre vedlikeholdet.
INTERVAL SERVICE
Løpende Kulekoblingens innvendige bevegelige deler
holdes rene og smurte. For at
kulekoblingen skal fungere tilfredsstillende
og støyfritt er det viktig at kula er smurt. Når
hengeren kobles fra, bør trekkroken beskyttes
med en hette.Dessuten bør lukke- mekanismer
og hengsler jevnlig smøres. Etter første kjøretur
skal hjulboltene ettertrekkes. På vinteren bør
indikatorene på kulekoblingen smøres for å
hindre tilfrysning.
Etter 2000 km. Kontroll av lager.
Eller etter 6 måneder.
For hver 5000 km. Justering av bremser.
eller hver 12.måned.
Hver 10-15 000 km. Kontroll av bremsebånd og/eller skifting av
eller hver 12.måned. Dette samt returfjærer.
Håndbrekk kontrolleres, nipler samt
øvrige deler på håndbrekket smøres.
7
Vask-rengjøring.
Hengeren bør holdes ren. Chassiset skal vaskes på samme måte som en bil.
Spyl først med vann og vask så med en gjennomvåt svamp eller børste.
Vanlige bilrengjøringsmidler passer utmerket.
Er hengeren tilgriset med olje, asfalt eller lignende kan bilavfetting anvendes.
OBS. Vask alltid hengeren etter kjøring på saltede veier da saltblandingen
,
påvirker de galvaniserte delene. Dette er spesielt viktig på nye hengere med fersk
galvanisering.
OBS. Vasking med avfetting bør skje på plasser som er beregnet for dette.f.eks.
på vaskeplass på bensinstasjon.
Galvaniserte deler tåler ikke syre og visse kjemikalier. Etter kjøring på saltet vei,
etter transport av f.eks. kunstgjødsel eller andre syre-holdige varer, bør hengeren
skylles grundig med rent vann.
Hestehengere og Cargohengere:
På grunn av syre i hestens avføring er det viktig med jevnlig vask og rengjøring,
bruk også rikelig med strø, f.eks.flis. Det er også meget viktig å jevnlig ta ut
matten for å foreta en grundig rengjøring og gjennomtørking. Dette gjøres
minimum 2 ganger pr.år. Husk også at ispigger kan skade matten.
På disse hengere blir det brukt førsteklasses vannfast finèr, som er fenol-
behandlet og dermed nesten vedlikeholdsfrie. Etter en stund kan finèren bli noe
matt. Den beste måten å få glansen tilbake i finèren er å tilføre treet syrefri olje
eller en blanding av linolje og terpentin i forholdet 1:1. Oljen påføres fineren i
rikelig mengde, og etter et par timer tørkes den overskytende oljen av med en
tørr klut.
Hengere med aluminiumskarmer:
Aluminiumskarmene krever nesten ikke vedlikehold. Unngå rengjøring med sterke
alkaliske rengjøringsmidler da disse reagerer kjemisk med aluminium. Finishen
bevares best ved bruk av bilpoleringsmidler.
78 8
Vedlikehold bremser.
Feil Årsak Løsning
Bremsene er skjeve. Hjulbremsene er ulikt justert Juster bremsene
og kontroler om
bremsekablene er
rustet fast.
Hengeren bremser Støtdemperen i påløps- Demperen skiftes.
allerede når gassen bremsen er defekt.
slippes.
Hengeren støtbremser. Støtdemperen i påløps- Demperen skiftes.
Bremsen er defekt.
Hengeren “banker”. Kulekoblingen er slitt. Bytt koblingen
Sjekk foringer I påløpet Evt. Bytt foringer.
Tungt å rygge. Bremsene er for stramme. Juster bremsene.
Utslitte foringer i påløp.
Bremsene blir varme. Bremsene er feil justert. Juster bremsene.
Bremsekabler knekt eller
sitter fast. Tilbaketrekks-
fjærer slappe. Håndbrems på.
Hengeren bremser Bremsebåndene er rustet Løsnes ved lette
konstant. fast til bremsetrommelen slag på innsiden
etter lang tids parkering. avbremsesjoldet.
Unngå bruk av
håndbrekk.
Vedlikehold og justering av bremser:
Bremsene krever jevnlig vedlikehold og justering. Det anbefales at reparasjon og
justering kun foretas hos en Gaupen forhandler.
Vedlikehold av lager.
De nyutviklede lagrene er vedlikeholdsfrie og er fra fabrikken smurt med riktig
fettmengde. Det er derfor ikke nødvendig å kontrollere lagrenes fett-mengde.
Hvis et lager blir skadet, kontakt en GAUPEN forhandler for utskifting.
9 98
Koblingsskjema.
Hengere tom. 1986, samt hengere fom.2003 modell..
1 L Gul Blinklys venstre.
2 54G Blå Fri (evt.tåkebaklys).
3 31 Hvit Jord.
4 R Grønn Blinklys høyre.
5 58R Brun Høyre baklys, markeringslys, skiltlys.
6 54 Rød Bremselys.
7 58L Sort Venstre baklys, markeringslys, skiltlys.
Hengere fom. 1987 tom. 2003 modell.
1 L Gul Blinklys venstre.
2 54G Blå Fri (evt.tåkebaklys).
3 31 Hvit Jord.
4 R Grønn Blinklys høyre.
5 58R
5 58R og 7 58L er koblet
6 54 Brun Bremselys.
Sammen med en ledning.
7 58L Sort Venstre og høyre baklys, markeringslys,
skiltlys.
Hvis bilen er utstyrt med 13 polet kontakt benyttes et adapter for
tilkobling, denne fås kjøpt hos din forhandler..
For å unngå problemer med lys sørg for å holde kontaktene rene, og fri
for irr / korrosjon.
Ett tips er å spraye kontakten jevnlig med elektro spray feks. CRC 2-26
electro. Husk også å sjekke lyspærer jevnlig.
Skulle det alikevel oppstå problemer med det elektriske anlegget på din
henger, kontakt en GAUPEN forhandler for sjekk.
910
Tips & råd ved bruk av båthenger.
Båtens vekt og lengde skal passe til hengeren.
Vekten er meget viktig med tanke på hengeren`s nyttelast. Husk også at
båtens oppgitte egenvekt er uten motor og med tomme vann / drivstoff
tanker. Det kan være fristende å bruke båten som ekstra bagasjerom,
men pass på at du ikke overlaster hengeren.
Båten skal stå på kjølen og skal støttes av sidestøttene.
Ved første gangs bruk anbefales det at båten trekkes opp på hengeren
og sidestøttene justeres inntil båtens sider. Sidestøttene justeres i en
posisjon der de gir båten best støtte. Kontroller også at båten står på
alle kjølerullene. Baugstøtten kan justeres i lengderetningen, og justeres
slik at kuletrykket er mellom 40 (min) og 80 kg (max).
Sjøsetting.
Ved sjøsetting bør hengeren kun kjøres ut I vannet til felgens kant. Det
frarådes at bremser o.l kommer under vann. Husk å ta av lysbjelken og
koble fra strømtilførsel mellom bil og henger før hengeren kjøres ut i
vannet. Skulle uhellet være ute og bremsene komme under vann, Skyll
grundig med vann og kontakt en Gaupen forhandler for
sjekk/overhaling.Hvis forholdene tilsier at det ikke er forsvarlig å sjøsette
båten ved å rygge den ned I vannet anbefales bruk av kran.
Lagring.
Ved lengre tids lagring på hengeren anbefales det at hengeren “klosses”
opp slik at hjulene ikke tar skade eller kan bli urunde.
Spesialutstyr.
Det finnes mange forskjellige båt typer, deriblant noen som trenger
bedre tilpasning enn vanlig. Det finnes muligheter til å sette på flere
sidestøtter og kjøleruller. Dette fås kjøpt som ekstrautstyr. Rådfør deg
med din forhandler hvis dette er ønskelig.
10
11
Service
Vi anbefaler at hengeren jevnlig sjekkes hos en autorisert Gaupen forhandler.
For at garantien skal gjelde må tilhengerens service kvitteringer fremvises.
Viktige punkter ved service:
På chassis skal følgende kontrolleres:
- Etter trekking av hjulbolter.
- Mønsterdybde og lufttrykk på dekkene.
- Beveglige deler. Disse smøres evt. opp.
På aksel / påløp skal følgende kontrolleres:
- Hjul lager.
- Innfesting av aksel kontrolleres.
- Bremsesko / trommel. Eventuelt bytte dersom bånd / trommel er for slitt.
- Smøre påløpet.
- Strømpe på bremsewire, teste funksjon. Eventuelt justere bytte.
- Bevegelige deler på kulekoblingen. Smøres, testes.
- Funksjon på påløpsdemper. Testes.
- Foringer i påløp.
- Sikkerhetwire.
På det elektriske anlegget skal følgende kontrolleres:
- Støpsel rengjøres.
- Kabler.
- Lykter (funksjonstest)
- Reflekser.
12
Service skjemaer.
Etter 1 år / 5 000 km. Dato:_____________ Etter 6 år / 30 000 km. Dato:_____________
Stempel forhandler: Stempel forhandler:
Etter 2 år / 10 000 km. Dato:_____________ Etter 7 år / 35 000 km. Dato:_____________
Stempel forhandler: Stempel forhandler:
Etter 3 år / 15 000 km. Dato:_____________ Etter 8 år / 40 000 km. Dato:_____________
Stempel forhandler: Stempel forhandler:
Etter 4 år / 20 000 km. Dato:_____________ Etter 9 år / 45 000 km. Dato:_____________
Stempel forhandler: Stempel forhandler:
Etter 5 år / 25 000 km. Dato:_____________ Etter 10 år / 50 000 km. Dato:____________
Stempel forhandler: Stempel forhandler:
13


Use: 0.0739