• DERS ÇER KLER 1. SINIF Türk Dili I (2+0) 2 AKTS:2

Sponsored Links

Download the ebook

DERS İÇERİKLERİ
1. SINIF
Türk Dili I (2+0) 2 AKTS:2
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım:
yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım, paragraf, paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları),
metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler), metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık,
amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler), yazılı anlatım (yazılı kompozisyon,
serbest yazma, planlı yazma), planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve
yan düşüncelerin belirlenmesi, yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni), bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup,
haber, karar, ilan, reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler
üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı uygulamalardaki dil ve
anlatım yanlışlarını düzeltme.
Ders Kitabı:
1. Ergin, M., Üniversiteler İçin Türk Dili, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1986.
Yardımcı Ders Kitapları
1. Ağca H., Türkçe II Sözlü Anlatım, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 1999
2.Kavruk H., Salman R., Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Uğurel Matbaası, Malatya, 2003.
Türk Dili II (2+0) 2 AKTS:2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal
dili ve beden dilini kullanma), iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu,
tonlama, duraklama; diksiyon v.b.),hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma, hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun
seçimi ve sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma;
konuşmanın sunuluşu). konuşma türleri(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı,
doğum, bayram vb. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme,
röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma
vb.), değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım
uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Sözlü anlatım ve konuşma becerisi.
2. Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma becerisi.
Ders Kitabı:
1. Ergin, M., Üniversiteler İçin Türk Dili, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1986.
Yardımcı Ders Kitapları
1. Ağca H., Türkçe II Sözlü Anlatım, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 1999.
2. Kavruk H., Salman R. Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Uğurel Matbaası, Malatya, 2003.
Yabancı Dil I (2+2) 4 AKTS:5
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma,
konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.
Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim
becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri
artırılacaktır.
Ders Kitabı:
1. Murhpy, R., Liz and John Soars Grammar in use, Grammar spectrum- Ken Paterson, 2000.
Yardımcı Ders Kitapları
1. Murphy, R., Essential Grammar in Use, Second Edition, Cambridge University Press, USA, 1997
Yabancı Dil II (2+2)4 AKTS:5
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma,
konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.
Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması
hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına,
dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil
yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1.Öğrencilerin istenilen yabancı dilde konuşma, dinleme ve yazma becerisi.
2. Yabancıdil yeterliliklerinin arttırılması.
Ders Kitabı:
1. Soars, L, Soars, J., Elemantry New Headway English Course, Oxford University Press, 2000.
Yardımcı Ders Kitapları
1. Murphy, R., Essential Grammar in Use, Second Edition, Cambridge University Press, USA, 1997
2. Soars, L, Soars, J., Elemantry New Headway English Course, Oxford University Pres, 2000.
Genel Fizik I (4+0) 4 AKTS:6
Vektörler, kuvvet ve bileşke kuvvetler, statik denge, ağırlık merkezi, Newton’un hareket kanunu, sürtünme ve
sürtünme kuvvetleri, yatay, dikey ve eğik atışlar. impuls ve momentum'un korunumu, radyal hız ve ivme, basit
harmonik hareket, iş-kuvvet ve enerji, ısı kavramı, katı, sıvı ve gazların hacim değiştirmeleri, genel gaz denklemi,
kalorimetre., erime ve buharlaşma, ısı ve özgül ısı.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Vektörel ve skaler büyüklükleri tanıma.
2. Fiziksel sistemlerdeki problemleri tanımlama, formüle etme ve analitik olarak çözme.
3. Doğa olaylarını açıklayabilme ve çözümleme.
4. Kazanılan bilgileri ilişkilendirebilme, verileri analiz edebilme ve değerlendirebilme.
5. Temel bilimlere ilişkin kazanılan bilgileri uygulama ve disiplinler arası alanlara bağlayabilme.
Ders Kitabı:
1. Halliday, D., Resnick, R., Çeviri Editörü: Yalçın, C., Fiziğin Temelleri, Arkadaş Yayınevi, Ankara ,2002.
2. Serway, R.A., Çeviri Editörü: Çolakoğlu, K., Fen ve Mühendislik için Fizik, Palme Yayıncılık,
Ankara,1990.
3. Ohanian, H.C.,Physics, W.W. Norton & Compony, Inc, New York,1989.
4. Fishbane, P.M., Gasiorowicz, S., & Thornton, S.TÇeviri Editörü: Türkoğulları, Ü., Temel Fizik, Arkadaş
Yayınevi, Ankara, 2003.
Genel Fizik II (4+0) 4 AKTS:6
Atom'un yapısı. Coulomb kanunu, elektrik alanı, potansiyel ve elektrik alanı kondansatörleri. Ohm kanunu,
bir iletkenin direnci ve Ohm kanunu. Kirchoft kanunu, magnetik alan, elektromanyetik indükleme, optik, kırılma ve
yansıma kanunları.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Elektrik ve manyetizma ile ilgili temel kavram ve prensipleri bilme.
2. Fiziksel sistemlerdeki problemleri tanımlama, formüle etme ve analitik olarak çözme.
3. Doğa olaylarını açıklayabilme ve çözümleme.
4. Kazanılan bilgileri ilişkilendirebilme, verileri analiz edebilme ve değerlendirebilme.
5. Temel bilimlere ilişkin kazanılan bilgileri uygulama ve disiplinler arası alanlara bağlayabilme.
6. Edinilen bilgileri direk olarak teknoloji ve endüstri ile ilişkilendirme ve uygulama becerisi.
7. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknik ve becerileri kullanabilme.
Ders Kitabı:
1. Halliday, D, Resnick, R., Çeviri Editörü: Yalçın, C., Fiziğin Temelleri, Arkadaş Yayınevi , Ankara,. 2002.
2. Serway, R.A. Çeviri Editörü: Çolakoğlu, K., Fen ve Mühendislik için Fizik. Palme Yayıncılık, Ankara,
1990.
3. Ohanian, H.C., Physics. New York: W.W. Norton & Compony, Inc, 1989.
4. Fishbane, P.M., Gasiorowicz, S., & Thornton, S.T. Çeviri Editörü: Türkoğulları, Ü. Temel Fizik. Ankara:
Arkadaş Yayınevi, 2003.
Matematik I (4+0) 4 AKTS:6
Fonksiyonun tanımı, süreklilik, türevler, diferansiyelin tarifi ve geometrik anlamı, uygulamaları artan ve azalan
fonksiyonlar, dönme noktası, maksimum ve minimum noktalar, üssel, logaritmik, hiperbolik ve ters trigonometrik
fonksiyonların tanımları ve türevleri, belirli integraller ve kullanımları.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Mühendislik derslerindeki matematik alt yapının oluşması
Ders Kitabı:
1. Sherman K. Barcellos, A., Calculus ve Analitik Geometri, Cilt 1 ve 2. Türkçesi: Beno Kuryel ve Firuz
Balkan. Literatür Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti, 2003.
2. Ayres, F., Diferansiyel ve İntegral Hesap, Çeviri: Dr. Güzin GÖKMEN, Güven Kitabevi Yayınları,
Ankara,1997.
3. Matematik Formülleri ve Tabloları El Kitabı, Bilim ve Teknik Kitabevi. Eskişehir, 2000.
Matematik II (4+0) 4 AKTS:6
Belirli integrallerin uygulama alanları: alan, hacim ve ağırlık merkezi hesaplamaları, polar koordinatlar,
vektörler, matrisler (tarifleri, tipleri, toplama ve çarpma işlemleri), determinant kuralları ve hesaplanması, doğrusal
denklem sistemleri ve çözümleri, uzaysal doğru ve düzlemler, koordinat eksenlerinin transformasyonu, çok katlı
integraller ve kullanım alanları.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Matematik alt yapısını kazanmanın yanı sıra, temel mühendislik derslerinde karşılaşabilecekleri problemleri
ve bunların çözümlerinde kullanılan matematiksel yöntem ve yaklaşımlarını öğrenmeleri
Ders Kitabı:
1. Sherman K. Barcellos, A., Calculus ve Analitik Geometri, Cilt 1 ve 2. Türkçesi: Beno Kuryel ve Firuz
Balkan. Literatür Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti, 2003.
2. Ayres, F., Diferansiyel ve İntegral Hesap, Çeviri: Dr. Güzin GÖKMEN, Güven Kitabevi Yayınları,
Ankara,1997.
3. Matematik Formülleri ve Tabloları El Kitabı, Bilim ve Teknik Kitabevi. Eskişehir, 2000.
Teknik Resim (2+2) 4 AKTS:6
Teknik resme giriş, çizim aletleri ve kullanımı, çizgilerin tanıtımı ve kullanılması, geometrik şekiller, elips ve
dairesel olmayan eğriler, izdüşümler, resim okuma, perspektif resim, izometrik ve eğik izdüşüm, kesit görünüşler,
ölçülendirme.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
2. Bilgisayar, bilgisayar yazılımları gibi çağdaş yöntemleri, teknikleri, araçları mühendislik tasarımda ve
analizlerde kullanabilme becerisi.
3. Mesleki ve etik sorumluluğu anlama.
4. Takım çalışması yapabilme becerisi.
5. Disiplinler arası bir takıma liderlik edebilme becerisi.
6. Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi.
7. Mühendislik çözümlerin ulusal ve küresel tesirini anlama becerisi.
8. Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi.
9. Mesleki güncel konuları izleme becerisi.
Ders Kitabı:
1. Kıraç, N., Teknik Resim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005
2. Kıraç, N., Çözümlü Teknik Resim Problemleri, Eskişehir, 1997
3. Şen, İ.Z., Özçilingir, N., Teknik Resim, İstanbul, 2002.
Genel Kimya (2+2) 4 AKTS:5
Girit (madde, metrik sistem, kimyasal hesaplamalar), kimyasal denklemler ve niceliksel ilitkiler (mol,
formüllerin çıkarılması, kimyasal denklemler), gazlar (Boyle kanunu, Charles kanunu, mükemmel gaz kanunu,
gazların kinetik teorisi, gerçek gazlar), katılar ( kristaller, metallerin kristal yapısı), sıvılar ve çözeltiler, kimyasal
kinetik ve kimyasal denge, asitler ve bazlar (Arrhenius kavramı, hidroliz, suyun iyonize edilmesi, pH, asit-baz
ayarlanması). Elektro kimya, atomik yapı, kimsayal bağ.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Temel bilimlere(matematik,fizik,kimya)ilişkin bilgilerini uygulama becerisi.
2. Verileri analiz edebilme,değerlendirebilme ve deney yapma tasarlama becerisi.
3. İgili daldaki problemleri tamamlama formüle etme ve çözme becerisi.
4. Mühendislik çözümlerin ulusal ve küresel tesirini anlama becerisi.
5. Mesleki etik ve sorumluluğu anlama.
6. Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi.
7. Mesleki güncel konuları izleme becerisi.
Ders Kitabı:
1. Bruce H.P., California State University, San Bernardino; Willam S.H, University Of Maryland, College Park,
Çeviri Editörü Tahsin UYAR.Palme Yayıncılık, Ankara,1994.
2. Aras, N.K.- Tunalı,N.K., Kimya Temel Kavramlar, Daly News Web Ofset Tesisleri, Ankara, 2002.
Mühendislik Mekaniği I (Statik) (4+0) 4 AKTS:5
Mekaniğin prensipleri, birim sistemleri, vektörel işlemler, bir kuvvetin nokta etrafında ve eksen etrafında
momentleri, kuvvet çifti. eşdeğer kuvvet sistemleri ve özel haller, yayılı yükler, geometrik merkez ve ağırlık merkezi,
denge durumu ve özel denge durumları, yapı sistemlerinin mekaniği, çubuk ve kafes sistemleri, kablolar, sürtünme
kuvveti.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
Ders Kitabı:
1. Beer, F, P., Johston, E, R., Çeviri, Mühendisler için mekanik, Statik ve dinamik, Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara, 2002.
2. Kürkçüoğlu, N., Çözümlü mekanik problemleri, 2004.
3. H. Shames., Engineering Mechanics Static and Dynamics, 1999.
Bilgisayar Destekli Tasarım-I (2+3) 5 AKTS:5
Bilgisayar destekli teknik resime giriş, temel çizi fonksiyonları ve çoklu görüntü yöntemleri. Çizim
uygulamaları ve ölçülendirme. 3 boyutlu modellemenin emel içeriği. 3 boyutlu ortamda çizim, katı model
oluşturma ve ölçülendirme (Think 3), makine elemanlarının çizimleri, montaj ve demontaj çizimleri.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
2. Bilgisayar, bilgisayar yazılımları gibi çağdaş yöntemleri, teknikleri, araçları mühendislik tasarımda ve
analizlerde kullanabilme becerisi.
3. Mesleki ve etik sorumluluğu anlama.
4. Takım çalışması yapabilme becerisi.
5. Disiplinler arası bir takıma liderlik edebilme becerisi.
6. Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi.
7. Mühendislik çözümlerin ulusal ve küresel tesirini anlama becerisi.
8. Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi.
9. Mesleki güncel konuları izleme becerisi
Ders Kitabı:
1. Kıraç, N., Teknik Resim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005
2. Kıraç, N., Çözümlü Teknik Resim Problemleri, Eskişehir, 1997
3. Şen, İ., Özçilingir, N., Teknik Resim, İstanbul, 2002.
Makine Mühendisliğinde Oryantasyon Eğitimi (2+0) 0 AKTS:1
Bu ders öğrencilere makine mühendisliği bölümüne entegre olmasını sağlamak ve makine
mühendisliğinin ne demek olduğunu öğrencilere anlatmaktır. Ders dahilinde bölüm laboratuarları ve atölyeleri
hakkında öğrencilere bilgi verilecektir. Atölyede ve laboratuarlarda bulunan makine, techizatın ne işe yaradığını
ve ne amaçla kullanıldığı öğrencilere anlatılacaktır.
2. SINIF
Bilgisayar Destekli Tasarım-II (2+3) 5 AKTS:5
Öğrenilen 3 boyutlu çizim teknikleri kullanılarak, montaj modelleri oluşturmak ve oluşturulan modelin sanal
ortamda hareket ettirilmesi, çizilen modelin animasyonlarının, çakışma analizlerinin yapılması ve patlatılmış
montaj olarak teknik resminin çizilmesini, simülasyon yapılması.
Ders Kitabı:
1. N. Singh, Systems Approach to Computer-Integrated Design and Manufacturing, JohnWiley & Sons, 1996,
New York. ISBN: 0-471-58517-3
2. C. E. Wilson, Computer-Integrated Machine Design, Printice Hall, 1997, New Jersey. ISBN: 0-13-591645-3
3. D. D Bedworth, M. R. Henderson, P. M. Wolfe, Computer-Integrated Design and Manufacturing, McGraw Hill,
1991, New York. ISBN: 0-07-100846-2.
4. Solid Works 2006 ve Cosmos Works 2006 dokümanları.
Lineer Cebir (3+0) 3 AKTS:4
Normlu Uzaylar, Matris Normları, Lineer Dönüşümler, Lineer Fonksiyoneller ve Dual Uzay, Hermityen,
Üniter ve Normal Dönüşümler, Özdeğer ve Özvektörler, Singüler Değerler, Köşegenleştirme, ve Üçgenleştirme,
Kuadratik Denklem ve Kuadratik Yüzeylerin Basitleştirilmesi, Bilineer Formlar, Bilineer Formları Koruyan Gruplar,
Kuadratik Formlar, Jordan Kanonik Formu, Polinomlar
Ders Kitabı:
1. Taşcı, D. (1999), Lineer Cebir, Selün Vakfı.
2. Hadley,G. (1961), Linear Algebra, Addson Wesley.
3. Lang, S. (1966), Linear Algebra, Addson Wesley.
4. Morris,A.O. (1982), Linear Algebra, Chapman and Hall.
Malzeme Bilimi-I (2+2) 4 AKTS:4
Malzeme özellikleri, statik özellikler, gerilme ve gerinme, elastisite modülü, rezilyans, süneklik ve
gevreklik, tokluk, sertlik ve sertlik ölçüm yöntemleri, Brinell, Rockwell ve Vickers sertlik muayeneleri, mikrosertlik,
dinamik özellikler, çentik darbe deneyi, metallerin yorulması, sünme (sürünme),
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Malzemelerin yapı ve oluşumlarının öğrenilmesi,
2. Malzemelerin özelliklerinin öğrenilmesi.
Ders Kitabı:
1. Vlack, L.H.V., Addison,W, Pub. Co.Elements of Materials Science and Engineering, Ankara, 1999.
2. Smith, W.F., Çev.Kınıkoğlu, N.G., Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Literatür Yay, Ankara, 2000.
3. Bargel, H.J., Schulze, G., Çev.Güleç, Ş., Aran, A., Malzeme Bilgisi I-II, Tübitak Yay, Ankara, 1998.
Malzeme Bilimi-II (2+2) 4 AKTS:5
Tahribatsız malzeme muayeneleri, iç hataların muayenesi, yüzeysel hataların muayenesi, malzemelerin
fiziksel özellikleri, mühendislik malzemeleri, dökme demirlerin özellikleri ve kısa gösterimleri, sade karbonlu
çelikler, alaşımlı çelikler, alaşımlı çeliklerin sınıflandırılması, çeliklerin kısa gösterimi, demir olmayan metaller.
refraktör metaller, korozyon.
Ders Kitabı:
1. Onaran K., Malzeme Bilimi, Çağlayan Basımevi, Ankara, 2001.
2. Moffat, W.G., Pearsall, G.W., Wulff, J., Çev. Onaran, K., Erman, B.,Malzemelerin Yapı ve Özellikleri, I-II-III-
IV, İTÜ Yay, İstanbul, 2002.
Mukavemet (2+2) 4 AKTS:5
Temel mukavemet prensipleri, gerilme, eksenel yükleme, şekil değiştirme ve Hooke kanunu, eksenel
yükleme halinde statikçe belirsiz problemler, birim uzama, düzlem gerilmede Mohr dairesi, üç boyutlu gerilme hali,
akma ve kırılma hipotezleri, burulma, dairesel kesitli çubuklarda gerilme dağılımı, dairesel olmayan eğilme, basınç
kapları, yatay yükleme, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları. Genel yükler altında eğilme, eksenel yük
ve eğilme. Eğilmeli burulma, kirişlerin çökmesi, elastik eğrinin entegrasyon, moment-alanı ve süperpozisyon
metodu ile hesaplanması, kayma deformasyonunun elastik eğriye etkisi, enerji yöntemleri, Castiqliano teoremi ve
uygulamaları. Betti-Maxwell teoremi, kolonların stabilite analizi, Euler formülü.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Temel bilimlere ilişkin bilgilerini uygulama becerisi.
2. Bir makine, makine parçası yada işlemi, istenilen niteliklerde (verim, maliyet v.b.) olmak üzere
seçme,tasarlama ve geliştirme becerisi.
3. İlgili daldaki problemleri tanıma, formüle etme ve çözme becerisi.
4. Bilgisayar, bilgisayar yazılımları gibi çağdaş yöntemleri, teknikleri, araçları mühendislik tasarımlarında ve
analizlerde kullanabilme becerisi
5. Malzemenin dayanma gücünü hesaplaya bilme becerisi.
6. Kayma deformasyonunun elastik eğriye etkisini bilme becerisi
Ders Kitabı:
1. Par, B., Orak, S., Mukavemet Problemleri, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir,1995.
2. Savcı, M., Arpacı, A., Çözümlü Mukavemet Problemleri, Birsen Yayınevi, Ankara, 1994.
3. Yayla, P., Cisimlerin Mukavemeti, Çağlayan Kitabevi, Ankara, 2001.
4. İnan,M., Cissimlerin Mukavemeti, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, (1998).
İmal Usulleri-I (2+4) 6 AKTS:5
Döküm yöntemleri, kum kalıba döküm, metal kalıba döküm, basınçlı döküm, savurma döküm ve hassas
döküm., toz metallurjisi, toz üretimi, toz karıştırma ve harmanlama, presleme ve sinterleme, plastik şekil verme
prosesleri, soğuk ve sıcak deformasyon, haddeleme, dövme, ekstrüzyon, bükme, boru üretimi,talaşlı imalat
prosesleri, talaşlı imalat teknikleri, kesme kuvvetleri, enerji ve güç gereksinimi, kesme sıvıları, kesici takımlar, takım
malzemeleri, takım ömrü, takım geometrisi, tornalama, vargel ve planyalama.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Endüstride yaygın olarak kullanılan bu yöntemlerin anlaşılmasını sağlamak.
Ders Kitabı:
1. Ersümer A., Uzunova T., Demir Döküm, İ.T.Ü. Makine Fakültesi, İstanbul, 1971.
2. Anık S., Kaynak Tekniği, Cilt I-II, İ.T.Ü. Makine Fakültesi, İstanbul, 1969.
İmal Usulleri -II (2+4) 6 AKTS:6
Frezeleme, freze çakıları, taşlama, honlama, lepleme, kaynak prosesleri, elektrik ark kaynağı, elektrotlar,
örtü türleri, ark üflemesi, ark boyu, akım kontrolu, gaz altı kaynak yöntemleri, tozaltı kaynağı, plazma ark kaynağı,
elektrik direnç kaynağı, kaynakta distorsiyon, lehimleme, ve modern kaynak yöntemleri.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Endüstride yaygın olarak kullanılan bu yöntemlerin anlaşılmasını sağlamak.
Ders Kitabı:
1. Anık, S., Dikicioğlu A., Vural M., İmal Usulleri, İ.T.Ü. Makine Fakültesi, İstanbul, 1994.
Elektro Teknik ve Elektrik Makineleri (2+2) 4 AKTS:4
Elektrokinetik, elektrik yükü, elektrik akımı, elektriğin değişik ortamlarda iletilmesi, direnç, Ohm yasası,
Kirchhoff yasası, üreteçler, devre çözümleri, elektromagnetizma, Coulomb yasası, manyetik alan, R, L, C
devreleri, histerezis kayıpları, girdap akımları, demir kayıpları, devre çözümleri, doğru akım makinaları, alternatif
akım makineları, transformatörler, yapıları ve bağlantı şekli, enerji nakil hatları, direkler, topraklama, kesici
(disjonktör), ayırıcı (seksiyoner), iletkenler (bakır, alüminyum), Paratoner, A.G. ve Y.G. prensip şemaları, aktif
güç-reaktif güç ve reaktif gücün giderilmesi için yapılacak işlemler (kondansatör), iç ve dış aydınlatma, aydınlatma
armatürleri, ampuller, iç tesisatta kullanılan malzemeler, gerilim düşümü ve akım kontrolü hesapları.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Elektriği kullanabilme becerisi
2. Elektrik makinelerini kullana bilme becerisi.
3. İç tesisatta kullanılan malzemeler; gerilim düşümü ve akım kontrolü hesaplarını yapabilme becerisi.
Ders Kitabı:
1. Boduroğlu, T., Elektrik makineları Dersleri Döner Alternatif Akım makinelarına giriş, Nobel yay,
Ankara,2001.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2 AKTS:2
Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat
Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması,
Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal
Kongreler, Mebusan Meclisinin açılışı, TBMM’nin kuruluşu ve iç isyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli
Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz,
Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın kaldırılması.
Ders Kitabı:
1.Eroğlu, H.,Türk İnkilap Tarihi, Savaş Yay. Ankara, 1990.
2.Alpargu, M., Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi, Gündüz Yayıncılık, Ankara, 2001.
Yardımcı Ders Kitapları
1. Mumcu, A., Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1998.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2+0) 2 AKTS:2
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk
alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938
döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri (Cumhuriyetçilik,
Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik), bütünleyici ilkeler.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1.Türk dış politikasını öğrenmeleri.
2.Türk devriminin .lkelerini öğrenmeleri.
Ders Kitabı:
1. Eroğlu, H., Türk İnkılap Tarihi, Savaş Yayıncılık, Ankara, 1990.
Yardımcı Ders Kitapları
1. Alpargu, M., Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi, Gündüz Yayıncılık, Ankara, 2001.
Diferansiyel Denklemler (3+0) 3 AKTS:4
Diziler ve seriler. aritmetik ve geometrik diziler, serilerin yakınsama ve ıraksamaları, yakınsama testleri,
kuvvet serileri. Taylor ve MacLaurin serileri, kuvvet serilerinde yakınsama yarıçapının belirlenmesi, Kuvvet
serilerinin kullanılması, binom serileri, Fourier serileri ve yüzeyler, çizgisel integraller ve yapılan işin hesabı,
gradyan ve diverjans, bir vektör alanının körlü green teoremi, stoke teoremi.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Diferansiyel denklemleri tanımlama ve analitik olarak çözme.
2. Diferansiyel denklemleri çözme becerisi kazanma
3. Kazanılan bilgileri ilişkilendirebilme, verileri analiz edebilme ve değerlendirebilme.
4. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknik ve becerileri kullanabilme
5. İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme.
Ders Kitabı:
1. Bronson R., Schaum’s Outlines Diferensiyel Denklemler. McGraw Hill-Nobel,2003.
2. Karadeniz, A., Yüksek Matematik Cilt 3: Çağlayan, Ankara, 2001.
3. Aydın, M., Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları Literatür Yayıncılık,Ankara, 2000.
Termodinamik-I (2+2) 4 AKTS:6
Giriş, bazı tanımlar ve kavramlar, Termodinamiğin 1. Kanunu, kontrol hacmi için 1. Kanun analizi, akışsız
ve akışlı sistemler, Termodinamiğin 2. Kanunu, maddelerin özellikleri, faz değişimi, çevrimler, entropi, entropinin
belirlenmesi, sıcaklık-entropi diyagramı, tersinir işlemlerin sıcaklık-entropi diyagramında gösterilir.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Temel bilimlere (Matematik, Fizik, Kimya) ilişkin bilgilerini uygulama becerisi.
2. Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme becerisi.
3. Bir makine, makine parçası yada işlemi, istenilen niteliklerde (verim, maliyet, vb.) olmak üzere seçme,
tasarlama ve geliştirme becerisi.
4. İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
5. Mesleki ve etik sorumluluğu anlama.
6. Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi.
7. Mühendislik çözümlerin ulusal ve küresel tesirini anlama becerisi.
8. Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi.
9. Mesleki güncel konuları izleme becerisi.
Ders Kitabı:
1. Van, W., Gordon J. And Sonntag, R., “Fundamentals of Classical Thermodynamics”, 2nd Ed., John Wiley
& Sons, Inc, 1978
2. Çengel, Y.A. ve Boles, Michael A., Türkçesi: Derbentli, T., "Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik", 1.
Basım, McGraw-Hill Literatür Yayıncılık, 1996.
3. Öztürk, A ve Kılıç, A., "Termodinamik Problemler", Seç Kitap Dağıtımı, Ankara, 1987.
4. Öztürk, A ve Kılıç, A, Hasbi, Y., "Termodinamik ve Isı Geçişi Tabloları", Çağlayan Kitabevi, Ankara,
1996.
Mühendislik Mekaniği II (Dinamik) (2+2) 4 AKTS:6
Maddesel noktaların kinematiği, doğrusal ve eğrisel hareketler, maddesel noktaların kinetiği, Newton'un ikinci
kanunu, lineer momentum, D'Alembert prensibi, açısal momentum, merkezkaç kuvveti, enerji ve momentum:
enerjinin korunumu,iİş ve enerji prensibi, yay ve yerçekimi kuvvetleri ile potansiyel enerjileri, konservatif ve
konservatif olmayan kuvvetler, impulsif kuvvetler, impuls ve momentum prensibi, rijit cisimlerin kinematiği,
düzlemsel hareket, bağıl ve hız ve ivme, düzlemsel hareket eden rijit cisimlerin kinetiği.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Temel bilimlere (Matematik, Fizik, Kimya) ilişkin bilgilerini uygulama becerisi.
2. Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme, deney yapma ve tasarlama becerisi.
3. Bir sistemi ya da süreci istenilen niteliklerde (verim, maliyet, vb.) olmak üzere seçme, tasarlama ve
geliştirme becerisi.
4. Takım çalışması yapabilme becerisi.
5. Disiplinler arası bir takıma liderlik edebilme becerisi.
6. İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
7. Bilgisayar, bilgisayar yazılımları gibi çağdaş yöntemleri, teknikleri, araçları mühendislik tasarımda ve
analizlerde kullanabilme becerisi.
8. Mesleki ve etik sorumluluğu anlama.
9. Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi.
10. Mühendislik çözümlerin ulusal ve küresel tesirini anlama becerisi.
11. Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi.
12. Mesleki güncel konuları izleme becerisi.
Ders Kitabı:
F. Beer, R. Johnston., Dinamik,Çağlayan yay, Ankara, 2000.
YAZ STAJI-I
Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Lisans derecesini alabilmek için, endüstri kuruluşlarında Makina
Mühendisliği eğitimine katkıda bulunacak şekilde, en az 60 gün staj yapmak zorundadırlar. Yapılan staj sonunda
staj defteri stajı takip eden yarıyıl başlangıcından itibaren en geç bir ay içerisinde Bölüm Staj Danışmanı'na teslim
edilir. Belgelerin tesliminde gecikilen gün sayısı kadar bir süre staj olarak kabul edilmez. Staj süresi bir işyerinde
15 iş gününden daha az olamaz. Bir staj iş günü en az sekiz saatlik fiziksel veya zihinsel çalışma gerektirir.
Öğrenci haftada en fazla altı gün çalışabilir. Staj süresi gün hesabı üzerinden yapılmaktadır. Çoğu işyerinde
çalışma süresi günde 9’ar saatten 45 saattir ve haftada beş gün çalışılmaktadır. Bu çalışma süresi staj defterinde
5 güne karşılık gelmektedir. Ancak Cumartesi günü fiilen çalıştıysanız haftada altı günlük staj yazılır. Stajlar ancak
yaz tatilinde ve/veya 15 iş günü sığdığı takdirde sömestr tatilinde yapılabilir. Yaz okulu sırasında ders alıyorsanız
staj yapamazsınız. Staj yapabilmek için Makine Mühendisliği Bölümünde en az dört yarıyıl eğitim görmüş olmak
gereklidir. Düzensiz (irregular) durumdaki öğrenciler için bu süre üç yarıyıla indirilebilir. Ders programlarını
başarıyla tamamlamış ancak staj yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmemiş öğrenciler kayıt yaptıramazlar. Bu
öğrenciler staj yükümlülüklerini derslerini tamamladıkları yarıyılı takip eden ilk yarıyılın sonuna kadar yerine
getirmek zorundadırlar.
3. SINIF
Termodinamik-II (4+0) 4 AKTS:6
Mühendislik sistemlerinin ikinci yasa çözümlemesi, gaz akışkanlı güç çevrimleri, buharlı güç sistemleri,
soğutma çevrimleri, termodinamik özellik bağıntıları, gaz karışımları.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Gaz akışkanlı güç çevrimlerini bilme becerisi.
2. Soğutma çevrimlerini bilme becerisi.
3. Termodinamik özellik bağıntılarını bilme becerisi.
Ders Kitabı:
1. Sonntag,R.E, Borgnakke, C., Van Wylen, G.J., Fundamentals of Thermodynamics”, Wiley; 6th ed., 2002.
2. Moran M.J., Shapiro H.N., “Fundamentals of Engineering Thermodynamics” Wiley, 5th ed., 2003.
Akışkanlar Mekaniği-I (4+0) 4 AKTS:6
Akışkanlar mekaniğine giriş, hidrostatik, akışkanların kinematiği, maddenin korunumu prensibi, hareket
denklemleri, bernoulli denklemi ve uygulamaları.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Öğrenciler akışkanlar mekaniğinin temel yasalarını öğrenmeli, bu yasaları karmaşık gerçek akışlara
uygulayabilmelidir
Ders Kitabı:
1. Kırkköprü, K., Ayder.E., Akışkanlar Mekaniği (Çeviri) Literatür Yayıncılık, Ankara, 2000.
Akışkanlar Mekaniği-II (4+0) 4 AKTS:6
Momentum denklemi, boyut analizi ve benzerlik, boru ve kanallarda viskoz akışlar, sınır-tabaka teorisi,
potansiyel akış teorisi, sıkıştırılabilir akış, açık kanalda akış.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Öğrenciler akışkanlar mekaniğinin temel yasalarını öğrenmeli, bu yasaları karmaşık gerçek akışlara
uygulayabilmelidir.
Ders Kitabı:
1. Kırkköprü, K., Ayder,E., Akışkanlar Mekaniği, Literatür Yayıncılık 2000.
Mekanizma Tekniği (4+0) 4 AKTS:6
Temel kinematik kavramlar, hareket türleri ve kinematik diyagramlar, mekanizma yapısı, eklem ve
zincirler, serbestlik derecesi, zorunlu hareketlilik, Grübler eşitliği, yapı dönüşümleri, ani dönme merkezleri ve
belirlenme yöntemleri, hız ve ivme incelemeleri, kayma, yuvarlanma halleri, Coriolis ivmesi, hareket eğrileri, kamlar,
dişliler, beklemeli mekanizmalar.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Uzuvlardan oluşan sistemlerin ve dişlilerini kinematik analizi yapabilmek.
2. Hareket menzili içinde sistemin konum, hız ve ivme analizini tespit edebilmek.
3. Uzuvlardan oluşan sistemin sentezini yapabilmek.
4. İstenen hareketi üreten dişli sistemi analizini yapabilmek.
Ders Kitabı:
1. Erdman, A.G., Sandor, G.N., Mechanism Design: Analysis and Synthesis, Prentice Hall, 2000.
2. Söylemez E., Mekanizma Tekniği, Nobel yayıncılık, Ankara, 2000
Makine Elemanları -I (4+0 )4 AKTS:6
Tasarımın anlamı ve adımları, statik yükleme, gerilme yığılması, akma teorileri, değişken yükleme,
yorulma mukavemeti, sürekli mukavemet değeri, emniyet katsayısı, millerin boyutlandırılması, kaynak, lehim ve
yapıştırma bağlantıları, cıvata ve perçinlerin boyutlandırılması, kama ve pim bağlantıları, pres ve sıkma
geçmeler, yaylar.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Statik Yükleme. Gerilme Yığılması. Akma Teorilerini bilme becerisi.
2. Kaynak. Lehim ve Yapıştırma Bağlantıları. Civata ve Perçinlerin Boyutlandırılması becerisi.
Ders Kitabı:
1. Akkurt, M., Makine Elemanları Cilt I-II, Birsen Yayınları., 2004.
Makine Elemanları - II (4+0) 4 AKTS:6
Sürtünme ve yağlama teorisi, kaymalı yataklar, rulmanlı yatakların seçimi. kayış-kasnak bağlantıları, dişli
çarklar.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Dişli çarkları bilme becerisi.
2. Rulmanlı yatakları seçebilme becerisi.
Ders Kitabı:
1. Akkurt,M., Makine Elemanları Cilt I-II, Birsen Yayınları, Ankara,2003.
Makine Mühendisliği Uygulamalı Matematik (2+2) 4 AKTS:6
Mühendislikte matematiğin yeri, mühendislik problemi ve teorik çalışma fiziksel değişkenler, diferansiyel
denklem ve mühendislik problemlerine uygulanması, başlangıç ve sınırşartları ile bunların çözümlerde kullanılması,
çözümlerin fiziki yorumu, adi diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları, diferansiyel denklem sistemleri
ve mühendislik uygulamaları, kısmi diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları, sonlu farklar ve sonlu
elemanlar tekniklerinin makine mühendisliğindeki uygulamaları.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1.Mühendislik hesaplamalarını yapabilme becerisi.
2.Difransiyel denklem sistemleri ve mühendislik uygulamalarını bilme becerisi
Ders Kitabı:
1. Yaşar,İ., Uygulamalı Matematik, Siyasal Kitap Evi, Ankara,2005.
Enerji Dönüşüm Prensipleri (2+2) 4 AKTS:4
Elektromekanik enerji dönüşüm prensipleri, elektrik makinelerinin temelleri, genelleştirilmiş elektrik
makinesi kabulü, farklı referans düzlemlerine transformasyonlar, elektrik makinelerinin dinamik denklemleri ve
çözümleri, sayısal hesaplamaları. Elektromekanik enerji dönüşüm prensiplerini, elektrik makinelerinin temellerini,
genelleştirilmiş elektrik makinesi kabulünü, farklı referans düzlemlerine transformasyonları, elektrik makinelerinin
dinamik denklemlerini, çözümleri ve sayısal hesaplamaları öğretmek.
Ders Kitabı:
1. P. C. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff. Analysis of Electric Machinery, The Institute of
Electrical and Electronics Engineers, Inc. New York. (Wiley, NY), 2002.
2. Chee-Mun Ong, Dynamic Simulation of Electric Machinery, Prentice Hall, 1998,
3. D.P. Sen Gupta & J.W. Lynn, Electrical Machine Dynamics, Macmillan Press. London, 1980
Makine Dinamiği (4+0) 4
Makinalarda statik kuvvet incelemeleri, süperpozisyon ilkesi, biletik mekanizmalarda kuvvetler, sürtünme
kuvvetleri, dinamik kuvvet incelemeleri, hareket denklemleri ve D'Alembert ilkesi, statik-dinamik kuvvet
incelemeleri, kütle sistemlerinde dönel ve gidip gelen kütlelerin dengelenmesi, dengeleme makinaları tek serbestlik
dereceli titreşimler, kam ve dişli dinamiği, volanlar, makinalardaki jiroskopik etkiler, millerde savrulma.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Bir dinamik sisteme ait hareket denklemlerini türetebilmek.
2. Makinenin parçalarına etkiyen kuvvetleri ve bu kuvvetlerin doğurduğu hareketi hesaplayabilmek.
3. Mafsallardaki kuvvet ve torkları hesaplayabilmek.
4. Ters kinematik ve dinamik problemleri analiz edebilmek.
5. Rotor dinamiği esaslarını anlamak.
6. Dengeleme ve izolasyon teknikleri hakkında bilgi edinmek.
7. Dişli sistemlerinin dinamiğini anlamak.
Ders Kitabı:
1. Norton R.L. Design of Machinery: An introduction to synthesis and analysis of mechanisms and
machines, Mcgraw-Hill, 2003.
Isı Transferi (4+0) 4 AKTS:6
Fourier yasası, sürekli ve sürekli olmayan durumlar için ısı iletimi differansiyel denklemi, sürekli bazı
durumlar için analitik çözümler, kanatçıklar ve çeşitli kanatçıklar için kanatçık verimleri, sürekli olmayan sistemlerde
ısı iletimi, çeşitli şekildeki cisimlerin ısıtılması ve soğutulmasının analitik hesaplanması, ısı transferi problemlerinin
nümerik çözümü. Borularda ve cisimler etrafındaki akışta zorlanmış konveksiyonda ısı transferi, cisimler etrafında
ve boş hacimlerde serbest konveksiyonla ısı transferi, film ve damlacık yoğuşması durgun ortamda ve zorlanmış
konveksiyonda kaynama, gaz ve katı madde radyasyonu, konveksiyon ve radyasyonla ısı transferi. Isı esanjörleri
ve bunların tasarım yöntemleri, kütle transferi.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler:
1. Verileri analiz edebilme değerlen


Use: 0.105