• BYGG BEDRE – NR 4– 2011

Sponsored Links

  •   
  • FileName: Bygg_Bedre_4-2011_ORIGINAL.pdf [read-online]
    • Abstract: BYGG BEDRE – NR 4– 2011INSPIRASJONUllerud bofellesskapArkitektens eget tilbyggBYGGGINGNytt gulv i 90 år gammelt byggREHABILITERINGLandets største barnehage+13000 kvm fasade, UiO50 OBOS­

Download the ebook

BYGG BEDRE – NR 4– 2011
INSPIRASJON
Ullerud bofellesskap
Arkitektens eget tilbygg
BYGGGING
Nytt gulv i 90 år gammelt bygg
REHABILITERING
Landets største barnehage
+
13000 kvm fasade, UiO
50 OBOS­
BOLIGER
TEkNISk HJøRNE
Våtromssystem
TAR FORM
Nærmere 30 arbeidere er i sviNg
ARkITEkTENS HJøRNE fra mjøNdaleN mur & Puss as med
Marlow Ramfelt A38 arkitektur byggiNgeN av de 14 murhusgruPPeNe
og design as med i alt 50 boeNheter.
“GOOD OLD
DAYS”, OG En GOD ARkITEkTENS
DEL “MODERn
TIMES” HJøRNE
Alt var bedre før, sies det. Ikke minst
byggeri. Og vi er vel mange som
registrerer at mye av “det gamle” tåler
tidens tann oppsiktsvekkende godt i
forhold til nyere byggverk. Men også
gode, gamle bygg skal rehabiliteres, og
dette krever helt spesielle tiltak dersom
ikke gammel, ærverdig historie skal
ødelegges. To slike bygg omtales i dette
Bygg Bedre, nærmere bestemt Univer­
sitetet i Oslo og Barneslottet Barnehage,
også den i Oslo. Dette er flotte klassiske
byggverk i gammel stil og ikke minst med
gamle fasadeprodukter. Universitets­
byggene er fra perioden 1841­1852,
Barneslottet er et tidligere sinnssykeasyl
fra 1901.
Det ville vært en katastrofe å behandle
disse med moderne mørtler. Her må
de klassiske materialene respekteres
for at de skal ivareta sin skjønnhet – og
funksjon ­ også i dette århundret. Slike
bygg er et satsingsområde for Weber,
og de to artiklene viser hvordan vi jobber
med dette, med noen vi tror er bransjens
mest engasjerte eksperter.
I motsatt ytterlighet, rent tidsmes­
sig, finner du presentasjonen av vårt
nye pipe/peis­konsept; Odin, som vi
lanserer sammen med Nordpeis. Dette
er løsningen for moderne boliger, den er
plassbesparende, elegant og tilpasset
moderne boliger og de nye tetthets­
kravene i byggeforskriftene.
God lesning!
BYGG BEDRE
Fremtiden er
informasjon fra Weber til det norske byggemarkedet
Utgitt av: saint-gobain byggevarer as,
postboks 216, alnabru, 0614 oslo
Telefon: 22 88 77 00
Telefaks: 22 64 54 54
Internett: www.weber-norge.no/
lys og handler
www.filtralite.com / www.weber-marine.com
Redaktør: morten müller
Redaksjon og journalistisk arbeid:
informasjonspartner as, trond opstad
har du tips, idéer eller kommentarer tilknyttet
bygg bedre, ser vi gjerne at du tar kontakt pr.
telefon, telefaks eller e-mail: [email protected]
om energi
Trykk og grafisk formgivning: merkur-trykk as
colorlab.no
The Norwegian Color Research Laboratory
2 BYGG BEDRE NR. 4 2011
– vi jobber med små og store prosjekter, men med sterkt fokus på arkitektonisk
utforming og lavt energiforbruk.
Arkitektkontoret MArlow rAMfelt A38 Arkitektur og design As
regNvåte blader dekker bakkeN. selv om
det bare er luNsjtid, har høstmørket
allerede lagt seg over østlaNdet. meN det
er ute. iNNe får vi være med å se lyset.
M
arlow Ramfelt. Navnet står i Om det en vakker dag skulle bli aktuelt å slå
bokstaver av børstet rustfritt seg sammen med noen, da skal vi tenke på
stål på den gamle fasaden. Det hverandre. Om de samtidig omfavnet hveran­
store, ærverdige gamle sveitser­ dre den natten, vites ikke
huset rommer et hektisk arkitektkontor med – På et tidspunkt innså vi begge, hver for
en stab på 16 medarbeidere. Rune Ramfelt/ oss, at å drive et lite arkitektkontor etter hvert
A38 arkitekter har holdt til i huset fra 1972, og vil være kjempekrevende med stadig flere
den andre halvparten kom med Per Marlow/ myndighetspålagte regler og kontrollopp­
Eriksen & Marlow for tre år siden. gaver som tar en stor del av vår arbeidstid. Så
Lenge før det var Per og Rune på studietur, aktualiserte det seg å vurdere å bli et større
som representanter for hvert sitt arkitekt­ og en mer slagkraftig organisasjon for begge

kontor. De kjente hverandre ikke, men det arkitektkontorene. Da
falt seg slik som det ofte gjør at de utvekslet flyttet Per Marlow med
(F.v.) Per Marlow, Rune Ramfelt og Jan vennskap. Etter sigende, over en øl eller flere, stab inn i det 125 år
LES MER
Petter Svendsen fra Weber. ble følgende utbasunert i de sene nattestimer: gamle huset de også.
PÅ nESTE SIDE
BYGG BEDRE NR. 4 2011 3
ARkITEkTENS
HJøRNE
Dermed fikk vi til sammen 70 års arkitekterfaring samlet under ett tak.
Nå har vi en egen kontrollansvarlig arkitekt på kontoret. Det forteller
mye om arkitektenes nye hverdag, sier Rune Ramfelt.
Rundt bordet sitter også Jan Petter Svendsen fra Weber. Han er nysgjer­
rig på hvordan Rune og Per ser på dagens byggeskikk og hvilke forvent­
ninger de har fremover.
Lavenergi og passivhus
– Vi opplevde oljekrisen i 1973. Da var det stort fokus på energi­
effektivisering. Alle var skjønt enige i at nå måtte man etablere tiltak
som fikk ned bruken av fossilt brennstoff og satse på energisparing
generelt. Svært lite skjedde, kun små skritt ble tatt. Ikke før nå, nesten
40 år senere skjer det noe. Grunnen er kanskje at ingen har vært villige
til å betale merkostnadene for nødvendige energireduserende tiltak.
Men nå har myndighetene stilt høye krav og regningen kommer så det
suser, fastslår Per. Han og Rune redegjør for prosjektene de nå holder
på med og andre som nylige er ferdigstilte.
– Vi jobber med små og store prosjekter, men med sterkt fokus på
arkitektonisk utforming og lavt energiforbruk. Lover og regler skjerpes
inn mot ett mål; passivhusstandard. Vi må kunne og mestre de nye
kravene sammen med alle de øvrige utfordringene vi har som arkitekter.
Vegg på vegg på vegg på...
Kostnadene for en lavenergi enebolig med varmepumpe, vannbåren
varme og balansert ventilasjon med 80% gjenvinningsgrad vil i dag
koste et sted mellom 300 000 og 600 000 kroner mer enn for en vanlig
bolig for bare noen få år siden.
Vi har i tillegg hatt en kraftig prisstigning på håndverkstjenester, og
en høykvalitets lavenergi enebolig i Oslo området koster i dag mellom
30 og 35 000 kroner pr. kvadratmeter i totalkost eksklusiv tomt. Vi må
samtidig jobbe ut fra gamle regler for arealberegning og utnyttelses­
grad, så tykke vegger stjeler boligareal. Alt i alt blir regningen som nå
sendes boligbyggeren høy, sier Rune.
Det må gjøres enklere
Arkitektkontorets boligprosjekter som vises frem har betydelige inn­
slag av mur, mange er gjennomført i Leca. – Det er færre operasjoner
med murvegger i Leca og dermed enklere når det gjelder utførelse.
Men Lecablokken bør kunne utvikles videre, og vi har et ønske overfor
Weber og Leca, sier Rune og smiler : – Gi oss en isoblokk som gir ferdig
vegg med passivhusstandard. Da blir mange problemstillinger løst og
kostnadene på murhus forhåpentligvis redusert.
– Vi er jo enige om at veggtykkelsen i lavenergiprosjekter helst ikke
bør øke. Derfor er det bedre å forbedre isolasjonsevnen i eksisterende
blokker. Weber jobber med utvikling av et forbedret Isoblokksystem for
å kunne levere produkter med enda bedre isolasjonsevne enn vi gjør i
dag. Vårt ønske til arkitektstanden er derfor; bygg mer i mur, så følger vi
gjerne opp, repliserer Jan Petter og smiler tilbake.
Arkitektkontoret Marlow Ramfelt A38 arkitektur og design as er fornøyd
med tingenes tilstand. De er mange nok til å møte store utfordringer. De
har fokus på energieffektivisering, og er nøye på å hele tiden oppgradere
sin kunnskap innenfor lavenergi ­ implementert i gode arkitektoniske
løsninger. Og nå skal de på studietur igjen, til Wien. For å se nærmere på
lavenergiboliger og passivhus, store og små prosjekter. Mon tro hva de
enes om over en øl denne gangen. Bilder og illustrasjoner over: Fra arkitektkontoret.
4 BYGG BEDRE NR. 4 2011
Fase 1:
innvendig ombygging og restaurering av domus medias
REHAB
midtfløy (aulafløyen) og vestfløy, refundamentering av domus
biblioteca, Professorboligen og gymnastikkbygningen.
oslo
Ved Universitetet i Oslo skal 13 000
kvm fasade rehabiliteres.
HISTORISk
REHABILITERING fOR WEBER
statsbygg har igaNgsatt rehabiliteriNg av uNiversitetet i oslo: domus. 13 000 kvm fasade
med historie tilbake til 1841 skal utbedres - med Weber mørtler.
TEkST OG fOTO: Trond Opstad undervisnings­ og kulturbygg, i tillegg til å fylle dagens krav til bl.a.
I
inneklima. Rehabiliteringen skal videre gjøres på en slik måte at byggene
tillegg til innvendig istandsetting av Universitetet i Oslos sen­ bevares for kommende generasjoner som en av de viktigste symbolene
trumsbygninger, har Statsbygg igangsatt utvendig renovering av på landets statsdannelse. Det har vært et tett samarbeid mellom UiO,
fasader og tak for Domus Media, Domus Biblioteca, Domus Acade­ Riksantikvaren og Statsbygg for å finne løsninger som alle parter kan
mica, Gymnastikkbygningen og Professorbygningen. akseptere og som sikrer en hensiktsmessig bruk av bygningen i fremtiden.
Sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo (UiO) ble planlagt og
bygget i perioden 1841 til 1852 og representerer det fremste av sin tids Fire års forberedelse

arkitektur. Utvidelsen med Universitetets Aula ble utført i 1911. – Valget av mørtler fra Weber er et resultat av samarbeid og en god
I 2001 ble sentrumsbygningene med tilhørende hage og plass i sin helhet dialog, forteller Margrethe Moe, teknisk konser­
fredet av Riksantikvaren. Bygningsmassen skal nå føres tilbake til sin vator hos A.L. Høyer som er rådgivende ingeniør­ LES MER
opprinnelige stil. De skal også oppgraderes til et moderne, funksjonelt firma i byggeteknikk. Moe har bred praktisk erfa­ PÅ nESTE SIDE
BYGG BEDRE NR. 4 2011 5
WEBERPRODUkTER
∂ Weber.cal 109 hydraulisk kalkgrunning
REHAB
∂ Weber.cal 158 hydraulisk kalkmørtel grov
∂ Weber.cal 148 hydraulisk kalkmørtel
∂ Weber.cal hydraulisk kalkmørtel fin
oslo
– Rehabiliteringen er meget krevende. Fra venstre prosjektleder Anne
Bolneset og teknisk konservator Margrethe Moe fra A.L. Høyer sammen
med siv.ing. Camilla Sandem Dhelie fra Weber. (Foto: G.B. Iversen)
ring innenfor fagområdet murmaterialer. Hun er på et av sine utallige opp det praktiske arbeidet. På det meste har 10 personer fra A.L. Høyer
besøk på byggeplassen. I dag møtes hun og siv.ing. Camilla Sandem vært involvert.
Dhelie fra Weber. Det skjer ofte. I forarbeidet fjernes først malingen, så tar vi mange prøver som
– Hvor lang tid brukte du på dette prosjektet før valg av mørtel­ analyseres ned til ”mikronivå”. Da avsløres den tekniske tilstanden til
leverandør ble gjort, spør Sandem Dhelie, som arbeider med små og pussen­ og hva den består av. Etter dette starter prøveprosjekt­
store rehabiliteringsoppdrag. fasen ­ et trinn som dessverre mange hopper over, sier Moe. Hun
– Det har vært en rekke rådgivere involvert. Dette er et langsiktig og forklarer at da prøves ulike pussoppbygginger og produkter, for å
meget stort prosjekt. Vi har arbeidet i fire år før den praktiske jobben finne riktig overflatestruktur og farge og metoder for utbedring. I
starter. Murmester Terje Bergerud har sydd sammen en komplett denne fasen tester man også vedheft. På et så stort prosjekt er dette
beskrivelse fra alle rådgiverne. I prosjektet er den daglige oppfølgingen omfattende og tar lang tid. I disse dager starter vi testingen av fintrekk
av arbeidet er todelt. Prosjektleder er Sivilarkitekt Anne Bolneset, Terje som skal benyttes på Aulaen, i tillegg til ulike kalkmalinger.
Bergerud har ansvaret for endringsmeldinger og jeg er ute og følger
6 BYGG BEDRE NR. 4 2011
Fase 2: brutto bygningsareal 33.000 m2
innvendig ombygging og restaurering av Professor- kostnadsramme fase 1:
boligen og deler av gymnastikkbygningen, utvendig 526 mill. kroner
tak- og fasadearbeid for alle områdets fem bygninger. kostnadsramme fase 2:
371,8 mill. kroner
Gjennom fire år er
rehabiliteringsarbeidet forberedt
gjennom utallige prøver og
analyser.
Fasaden pigges ned, ødelagte
veggpartier bygges opp på nytt
før ny puss påføres.
Uheldige rehabiliteringer Tilbake til kalk
– Problemet her og ved de fleste restaureringer, er at underlaget ikke er – Du er nå inne i ditt femte arbeidsår med UiO som prosjekt. Weber
ensartet. Vedheft mellom tegl og puss er den svake sonen. Eksempelvis er valgt som leverandør av mørtler til et av norgeshistoriens største
faller pussen fra 1844 ned, det samme gjør dessverre også pussen fra rehabiliteringsprosjekter. Hva fikk deg til å velge våre fremfor konkurre­
1990. Veggene er i en sørgelig forfatning etter flere uheldige rehabili­ rende produkter? Sandem Dhelie er opplagt nysgjerrig på dette.
teringer. Derfor må alle slike ødelagt steder kartlegges, eksponeres og
mekanisk bearbeides, forklarer hun. Og likevel må hun gå varsomt frem. – Jeg kan kun beskrive hvilke egenskaper produktet skal ha og vurdere
Bare nødvendige utbedringer skal gjøres. de produkter som utførende entreprenør ønsker å benytte. At de valgte
– Dette er bygninger som er fredet. Utgangspunktet er å ta vare på Weber skyldtes nok en rekke grunner. Dere har riktige produkter, men er
mest mulig. Jeg må ta valg jeg mener er riktige. Min og vår lojalitet ligger også villige til å endre på resepter når det er ønsker om det. Dessuten er
i å velge riktige løsninger og materialer i forhold til det opprinnelige ut­ dere fleksible. Spesielt vil jeg fremheve svært god oppfølging. Det er uvur­
gangspunktet som et kulturminne, påpeker Moe. derlig ved prosjekter som dette, sier teknisk konservator Margrethe Moe.
BYGG BEDRE NR. 4 2011 7
TEkNOLOGI
Nyhet
UTvIkLET fOR
MOdERNE BOLIGER
Odin - et moderne design-ildsted. Laget
for husbyggere og moderne boliger.
Foto: Nordpeis
8 BYGG BEDRE NR. 4 2011
selve pipekonstruksjonen er den velkjente leca venti Pipe, vår nyeste og mest
moderne pipe. leca venti Pipe er et “lukket” system for vedfyring og er spesielt
egnet for lavenergiboliger hvor en ønsker kontroll med all lufttilførsel til huset.
sivilingeniør geir wold-HAnsen , weber.
Weber Norge har i samarbeid med NordPeis utviklet et Peis-med-PiPe koNsePt for ProduseNter
av moderNe boliger. i tillegg til et selgeNde desigN sPares gulvPlass og arbeidstimer.
TEkST OG fOTO: Trond Opstad hatt ansvaret for selve ildstedet, har levert en gjennomtenkt løsning
I
i et attraktivt design.
november startet salget av Odin, et helt nytt konsept hva gjel­ – Vi mener vi her har en god konstruksjon levert i et ultramoderne
der god byggeskikk i kombinasjon med et fleksibelt og moderne design. Dette tror vi tilfredsstiller de som oppfører og selger boliger,
ildsted. Her er nemlig pipe integrert med ildstedet. Eller se det men også der etablerte boligeiere ser seg om etter etter et nytt og
like gjerne omvendt; her får man en peis med integrert pipe. moderne fyringssystem. Odin er produsert i varmebestandig betong
For å imøtekomme ønsker fra norske husprodusenter, slo bygge­ og er selvfølgelig rentbrennende og varmelagrende. Konseptet
vareprodusenten Weber og peisleverandøren Nordpeis hodene består av en basismodell som kan utvides med vedhylle, og det
sammen for å tenke nytt. Resultatet ble Odin, i følge produsentene kan velges mellom fem forskjellige fronter i glass, stål og betong,
en løsning det er vanskelig å takke nei til ­ både når gjelder enkelhet i med tilhørende gulvplater, forklarer regionssjef Rune Andresen i
oppføring og en utførelse som vil tekke store kjøpegrupper. Nordpeis.
Tilpasset nye byggeforskrifter Ni av ti vil ha pipe og ildsted
– Bakgrunnen for at Weber tok tak i dette, er markedets og dermed I en undersøkelse fra Norsk Statistikk, utført for Bransjeforeningen
husprodusentenes ønsker om bedre arealutnyttelse og plass­ Norsk Varme, svarer nesten halvparten at pipe og ildsted er et absolutt
besparende løsninger. Svaret på dette ble et ildsted med integrert krav. Like mange mener det bør installeres pipe og ildsted, selv om
pipe, som tar mindre plass. I tillegg er dette nye ildstedet tilpasset det ikke er nødvendig med et absolutt krav. Kun fire prosent av de
moderne boliger og de nye tetthetskravene i byggeforskriftene. spurte mener det ikke er nødvendig med pipe og ildsted i moderne
Selve pipekonstruksjonen er den velkjente Leca Venti Pipe, vår boliger.
nyeste og mest moderne pipe. Leca Venti Pipe er et “lukket” system – Når det gjelder vedfyring har myndighetene og befolkningen
for vedfyring og er spesielt egnet for lavenergiboliger hvor en ønsker lenge vært i utakt. At det er så massiv oppslutning om pipe og
kontroll med all lufttilførsel til huset. Pipa er tilpasset tette hus ildsted gjør at vi oppfordrer både miljø­ og energimyndigheter til
etter TEK10 med balansert ventilasjon ettersom forbrenningsluften å lytte til befolkningen når de nå jobber med krav og standarder i
tas ned i pipa og direkte inn i ildstedet, forteller sivilingeniør Geir moderne boliger, sier leder i Norsk Varme, Grethe Bachmann.
Wold­Hansen i Weber.
Røyk kommer ut.
Kald forbrenningsluft
Innebygget brannvegg til ildstedet tas inn
I tillegg byr Odin på en rekke praktiske fordeler for husbyggeren. utenfra og trekkes ned
Enheten har innebygget brannvegg og kan plasseres direkte mot i pipens luftkanal.
stendervegger og treverk. Det sparer mye arbeid. Nordpeis, som har
Varm luft ut i
rommet.
Romluft inn til
innsatsen.
– Her er alt gjennomtenkt; innebygget brannvegg, egen
forbrenningsluft og et lekkert design. (F.v.) Regionssjef Rune
Ildstedet sørger selv for inntak av luft til forbrenningen. I tillegg er
Andresen i Nordpeis, sivilingeniør Geir Wold Hansen og produktsjef
det varmelagrende og suger via spalter inn romluft for ytterligere
pipe, Helge Huser, i Weber. (foto: Trond Opstad)
oppvarming.
BYGG BEDRE NR. 4 2011 9
ARkITEkT: WEBERPRODUkTER
solhus arkitekten, ∂ leca isoblokk 30 cm
ole Petter falck johansen
INSPIRASJON
∂ Weber fiberpuss-system
MURARBEID: med silikatmaling
murmesterfirma høiåsen as
kristiaNsaNd IDé OG DESIGn: byggherre
Alle vegger innvendig er
pusset og malt.
Absolutt
tøft
utveNdig leca. iNNveNdig leca. vaNNbåreN varme.
boareal 360 kvm. ferdigstilt 2007. mer treNger vi ikke si.
TEkST OG fOTO: Trond Opstad
10 BYGG BEDRE NR. 4 2011
muring med leca
isoblokker gir fuktsikre
vegger med god isolas-
jon. leca murvegger er
brannsikre, fleksible og
varmelagrende.
En plass i solen.
Fra 2.etg. Fantastisk utsikt
og utgang til terrasse.
Stilrent. To etasjer og dobbel garasje.
BYGG BEDRE NR. 4 2011 11
ARkITEkT: BYGGHERRE: RÅDGIvEnDE InGEnIøR:
arkitektkontoret kari Nissen obos Nye hjem as sivilingeniørene haug og
brodtkorb as ved sivilarkitekt
BYGGING kari Nissen brodtkorb, faglig TOTALEnTREPREnøR: blom-bakke as
ansvarlig og sivilarkitekt skanska Norge as v/ richad kjenslie aas
jeanette Wikström,
saksbehandler MURARBEIDER:
vokseNhageN mjøndalen mur & Puss as
kREvENdE
LOGISTIkk
Nehad Abdulahoviq fra Mjøndalen Mur & Puss AS
har sammen med kolleger murt de 50 boenhetene
som er bygget delvis i Leca Isoblokk 35.
12 BYGG BEDRE NR. 4 2011
– vi har hatt stor hjelp i utføringen ved at Weber har vært så tett
på i prosjekteringsfasen og sørget for at tegninger og løsninger
er i henhold til materialenes egenskaper.
stein terje nesHeiM, MjøndAlen Mur & Puss As
eN av utfordriNgeNe for
murerNe som jobber for
mjøNdaleN mur & Puss as er
deN traNge byggePlasseN
og deN iNterNe logistikkeN
På obos sitt Prosjekt i
laNdiNgsveieN i oslo.
TEkST OG fOTO: Gaute B. Iversen
B
yggingen av de 14 murhusgruppene
med 50 boenheter på Voksenhagen i
Oslo begynner å nærme seg slutten.
Allerede er flere av husene ferdig
murt og pusset på utsiden.
– Vi jobber på mange hus samtidig. På ett
hus kan vi fortsatt jobbe med blokkmuring
mens vi er i sluttfasen på både utvendig
puss og innvendige murarbeider på et annet
hus, forteller Stein Terje Nesheim i Mjøn­ Ved Obos’ utbyggingsprosjekt på Voksenhagen i Oslo mures det 50 hus i mur og betong.
dalen Mur & Puss AS. Han har opp mot 30
arbeidere i sving på prosjektet. være ferdig. Husene skal være ferdig pusset 8500 kvadratmeter innvendig puss, forteller
utvendig i januar neste år. Nesheim.
Pumper pussen – En annen utfordring vi har hatt i høst er I tillegg er det montert 50 Leca Venti etasje­
Med 50 murhus som skal fullføres i løpet av de store nedbørsmengdene. Det påvirker høye piper og 1800 kvadratmeter bærevegger
en relativt kort byggeperiode har produk­ herdingen og dermed framdriften på muring med Leca Finblokk. Selskapet sørger også
sjonen vært stor og komplisert. og pussingen, forteller Nesheim. for 11 000 kvadratmeter stillaser på bygge­
– Fordi vi jobber med så mange mørtler Han berømmer samarbeidet med de andre plassen.
samtidig må vi også ha blandere og siloer fagene, byggherren og totalentreprenør – Vi har hatt stor hjelp i utføringen ved at
til alle typene. På en trang byggeplass med Skanska sett i relasjon til de utfordringer Weber har vært så tett på i prosjekterings­
mange fag og stor aktivitet i hele bygge­ prosjektet har hatt. fasen og sørget for at tegninger og løsninger er
perioden er det en utfordring, sier han. – Selve byggeplassen er trang, men prosjektet i henhold til materialenes egenskaper, sier han.
All utvendig og noe puss innvendig blir er stort med mange fag som skal gjøre sitt før Han berømmer prosjekteringen på Voksen­
påført med pumper. Mesteparten av vegge­ og etter at vi har gjort våre oppgaver. Derfor hagen. Detaljer er beskrevet i større grad enn
ne innvendig blir imidlertid pusset for hånd. er samarbeidet og kommunikasjonen mellom vanlig.
I løpet av desember skal all blokk muringen fagene veldig viktig for å holde framdriften, sier – Arbeidet blir enklere og mer effektivt. Vi
Nesheim, Mjøndalen Mur & Puss. har fått redusert kapp/ svinn fordi det er tatt
hensyn til materialene vi skal bruke i prosjek­
Store mengder teringen, sier Stein Terje Nesheim i Mjøndalen
De 50 murhusene innebærer store mengder Mur & Puss AS.
blokker og puss. Den interne logistikken blir
spesielt utfordrende på en trang byggeplass
hvor mange fag trenger lagringsplass for sine
materialer og sitt utstyr.
– Vi skal mure 8500 kvadratmeter Leca vOkSEnHAGEn
Isoblokk 35. Utvendig er det hele 11 500
kvadratmeter som skal sluttpusses i tillegg til ∂ 50 hus i rekke bygget i mur og betong.
Prosjektet ble solgt i to salgstrinn; ett
i juni og ett i september 2010. etter
Nehad Abdulahoviq, Nehat Sabani og Svein siste salgsmøte var alle boligene solgt.
Sterje Nesheim i Mjøndalen Mur & Puss AS de første beboerne flytter inn i første
har travle dager på prosjektet i Landings- halvdel av 2012.
veien i Oslo.
BYGG BEDRE NR. 4 2011 13
BYGGHERRE: WEBERPRODUkTER
horten kommune ∂ løs leca
BYGGING
TOTALEnTREPREnøR: ∂ Weber. floor 4310
raaen entreprenør as fibreflow
GULvARBEIDER
horteN trinnlyd og varme as og
vestfold gulvavretting as
14 BYGG BEDRE NR. 4 2011
– På sentrum skole var det egentlig prosjektert en annen løsning, men utbyggeren
valgte vår løsning da vi kunne love et bedre gulv på kortere tid.
bengt storvik, dAglig leder i vestfold gulvAvretting As
INGEN
seNtrum skole i horteN var i så
eleNdig forfatNiNg at deN måtte total-
reNoveres. gulveNe er bygget oPP På
Nytt med løs leca og sParklede gulv.
GULv TEkST OG fOTO: Gaute B. Iversen
S
kolebygget i Horten sentrum hadde over lang
kAN
blitt i en dårlig forfatning. Bygget er snart 90 år
gammelt og trengte total rehabilitering. Innvendig
er skolen nesten revet helt ned.
– Det gamle bjelkelaget besto av betongdragere og
trebjelker. Mellom bjelkene var det sand for å dempe lyden.
På toppen av dette var det tregulv igjen, forteller Bengt
LEGGES
Storvik, daglig leder i Vestfold Gulvavretting AS.
Gulvjobben er et samarbeid mellom Trinnlyd og Varme
AS som har sørget for å blåse og avrette den løse Lecaen,
mens det er Vestfold Gulvavretting AS som har sparklet
gulvene.
RASkERE
Samme nivå
I alt er nærmere 3000 kvadratmeter gulv revet opp og
sparklet i løpet av rehabiliteringen.
Etter at gulvene var revet opp måtte de bygges opp på
nytt. Det ble valgt å blåse inn løs Leca mellom etasjeskil­
lene for å bygge opp til samme nivå som det gamle gulvet.
– Gulvet i gangene på skolen er en helt annen type og på
et annet nivå etter at tregulvet ble revet. I klasserommene
måtte det derfor blåses inn mellom 60 og 80 millimeter løs
Leca for å komme på samme nivå, forteller Storvik.
På løs­Lecaen er det lagt en 25 millimeter tykk trinnlyds­
matte som igjen er sparklet med omtrent
40 millimeter Weber.floor.
– Hele skolen er sparklet med et 35 millimeter tykt lag
med Weber.floor. Det er en hurtig og effektiv måte å legge
slike gulv på. På sparkelen er det klart til å legge eventuelt
belegg på toppen, sier han.
Blir vanligere
Storvik forteller at det blir vanligere å bruke løs Leca og
sparkling i rehabiliteringer av gamle bygg.
– På Sentrum skole var det egentlig prosjektert en annen
løsning, men utbyggeren valgte vår løsning da vi kunne love
et bedre gulv på kortere tid, sier han.
Han mener det er ingen andre gulvløsninger som kan
legges så fort og som gir et så godt resultat.
– Det er mange fordeler med dette gulvet. I den løse
Lecaen kan det legges tekniske installasjoner som dermed
Bengt Storvik i Vestfold Gulvavretting as blir skjult. Samtidig er det en rask og god måte å legge
har sparklet nesten 3000 kvadratmeter mange kvadratmeter på kort tid, sier salgsingeniør Roger
gulv på Sentrum skole i Horten. Estensen i Weber.
BYGG BEDRE NR. 4 2011 15
ARkITEkT: WEBERPRODUkTER
en til en arkitekter as ∂ leca isoblokk 35 cm
INSPIRASJON
MURARBEID: ∂ Weber fiberpussystem
murmester eirik hansen as med silikonharpiksmaling
bergeN
Utfordrende
hjørner
16 BYGG BEDRE NR. 4 2011
Weber fiberpuss-
system med egnet
sluttbehandling er
dokumentert slag-
regntett, utført iht.
anvisninger.
med utsikt over bjørNafjordeN sør for bergeN har dette
murhuset sett dageNs lys.
H
erfra kan du se helt til Folgefonna ­ når det ikke regner, humrer murmester Eirik
Hansen. Han har tatt turen tilbake til prosjektet han nylig ferdigstilte, for å vise
oss utsikt og bolig.
– Kombinasjon av mur og tre har etter hvert blitt en klassiker. Det spesielle
for oss her, er spesielle vinkler. Her er det to 90­graders vinkler. I tillegg tre andre butte og
spisse hjørner. Disse var ikke direkte krevende, men utfordrende. Her er det forøvrig Fiber­
puss med silikonharpiksmaling ute og vanlig Fiberpuss inne. Vi er fornøyde, det har blitt et
bra og ikke minst varig resultat, og det er viktig her nærmest på toppen av Vestlandet, sier
Eirik Hansen.
– Nok et vellykket resultat.


Use: 0.1811