• Harmonisering af

Sponsored Links

  •   
  • FileName: harmonis.pdf [preview-online]
    • Abstract: Harmonisering afBBR og ESR-adresserVejledningKommunedata Harmoniseringaf adresserVejledning til kontrollister forESB- og BBR-adresser.Denne vejledning er udarbejdet af Kort & Matrikelstyrelsen,

Download the ebook

Harmonisering af
BBR og ESR-adresser
Vejledning
Kommunedata
Harmonisering
af adresser
Vejledning til kontrollister for
ESB- og BBR-adresser.
Denne vejledning er udarbejdet af Kort & Matrikelstyrelsen,
Kommunernes Landsforening og Kommunedata.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kommunedata,
Servicecentret for ejendomsdata lokal 5730.
© Copyright Kommunedata I-S
1. Indledning
I regeringens IT-handlingsplan er ejendomsregist- gerne for, at registre og kort kan ajourføres samlet.
rene udpeget til at være spydspids for anvendelse De fynske kommuner har i 1996 prøvet de rutiner
af de offentlige registre i fremtidens informations- og arbejdsgange, der er nødvendige for at harmo-
samfund. Det indebærer, at borgere og private nisere adresserne i kort og registre. Det er sket i et
virksomheder vil få elektronisk adgang til alle projekt i stor skala, hvor Grundkort Fyn, Kort &
ufølsomme ejendomsoplysninger. Matrikelstyrelsen, Boligministeriets Departement,
Kommunernes Landsforening og Kommunedata
I praksis er adressen den bedst kendte og mest har deltaget. Erfaringen fra de fynske kommuners
anvend-te nøgle til ejendomsoplysninger. Derfor er arbejde med adresseharmonisering er medtaget i
det væsen-tligt, at adresserne for ejendommene i denne vejledning, der erstatter vejledningen fra
BBR og ESR harmoniseres. Adresserne i CPR bliver november 1995.
allerede kørt sammen med BBR, men det er også
her vigtigt at øge indsatsen, så alle beboede adres- Harmoniseringen af adresserne i BBR og ESR er
ser er registreret i BBR. første del af en proces, der også omfatter kontrol af
adresserne i kommunens kortværk og sammen-
Regeringens mål i IT-handlingsplanen er, at oplys- kobling af registeradresser og adressekoordinater.
nin-ger som borgerne en gang har afgivet til en Resultatet af arbejdet - et entydig og gennemkon-
offentlig myndighed skal kunne genbruges af an- trolleret sæt af officielle registeradresser - giver for-
dre myndig-heder. Det er nødvendigt, at adressen dele for både registerførerne og for den øvrige
er en entydig, stedbestemt (koordinatsat) oplys- kommunale forvaltning.
ning for at nå dette mål på ejendomsområdet.
Betalingsforholdene for ejendomsdata og adresse-
Registeradresserne i BBR, ESR og kommunernes koordinater er endnu ikke afklaret. Regeringen for-
kort-værk skal derfor harmoniseres og siden ajour- udsætter i sin IT-handlingsplan, at der skal være
føres i en sammenhængende arbejdsgang. Kom- fælles betalingsprincipper for offentlige data.
munerne har siden 1996 tildelt ejendomsnumre og
oprettet ejendomsniveauet i ESR, når de godken-
der udstykningssager. Dette er en af forudsætnin-
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 3
Version 2 - maj 1997
2. Generel vejledning
Adresse-kontrollisterne udsendes rutinemæssigt til ved hjælp af Krydsreferenceregisterets skærmbille-
kommunerne een gang om måneden. Hensigten de JF12. Når afmærkningen er foretaget, vil adres-
med listerne er at hjælpe kommunerne til at kon- sen ikke optræde på den kontrolliste, der udsendes
trollere og harmonisere adresseoplysningerne i den efterfølgende måneds.
kommunens basisregistre, ESR, BBR og
Krydsreferenceregisteret. 2.2 Hvad er “administrative adresser” og hvorfor
skal de afmærkes?
Det materiale, der sendes til kommunerne består af “Administrative adresser” er adressebetegnelser,
seks hoved-kontrollister 1-6, som igen er under- der er oprettet i ESR, BBR eller Krydsreference-
delt i A, B og evt. C. Af systemmæsssige årsager registeret af administrative, registermæssige hensyn og
udsendes samtlige lister til kommunen, selv om som ikke svarer til de egentlige adresser, der tildeles
enkelte af listerne er tomme. efter reglerne i BBR-cirkulæret og som grundejeren
Materialet adresseres til kommunens registerfører ifølge vejlovgivningen kan forpligtes til at skilte
for Krydsreferenceregisteret, men det er vigtigt, at med i form af et husnummerskilt.
kontrolarbejdet sker i et samarbejde mellem de
registeransvarlige for de enkelte basisregistre. BBR-cirkulærets generelle regler for husnummere-
ring fremgår af cirkulærets punkter 19, 20 og 21. I
2.1 De praktiske mål med arbejdet reglerne lægges der stor vægt på at husnummere-
Kontrol-og harmoniseringsarbejdet har to praktis- ringen skal være hensigtsmæssig og at husnumre-
ke formål: ne tildeles fortløbende (med ulige og lige husnum-
re på hver side af vejen).
For det første at finde og rette konkrete uoverens-
stemmelser, uklarheder og andre fejl i registrenes Årsagen til at netop adressen er et så velegnet red-
adresseoplysninger, f.eks. uoverensstemmeser i skab når vi i det daglige udveksler information om
mellem en ejendoms adresse i ESR og BBR. hvor “noget” ligger, er denne meget logiske og let-
forståelige opbygning af adressesystemet: En fort-
Meningen er, at registerførerne på baggrund af lis- løbende nummerering med lige og ulige husnumre
ternes oplysninger, hurtigt kan tage stilling til, om vej for vej, gør det let at finde frem til den rigtige
der er tale om en uoverenstemmelse som skal ret- adresse. Hertil kommer adressernes anden vigtige
tes i ESR og/eller BBR-CR og/eller BBR-CS. Når kvalitet: At de - i modsætning til f.eks. matrikel-
en rettelse er foretaget, vil den pågældende adresse numre og ejendomsnumre - er synlige identifika-
ikke optræde på den kontrolliste der udsendes den tioner i form af vejnavne- og husnummerskilte!
efterfølgende måned. Når man skal styrke og tydeliggøre adressen som
en af samfundets vigtigste fælles nøgler, må man
For det andet at gøre det muligt at afmærke de samtidig bevare disse særlige kvaliteter i adres-
“administrative adresser” (tidligere kaldet “fiktive sesystemet.
adresser”), dvs. adresser, som registerførerne
opretter af rent administrative, registermæssige Adresserne i de kommunale basisregistre vil udgø-
hensyn, som ikke følger BBR-cirkulærets almin- re rygraden i mængden af officielle adresser i
delige regler om husnummerering og som derfor Danmark. Derfor er det vigtigt at de adresser som
ikke er egnede til ekstern anvendelse i andre regis- vi videregiver til ekstern brug, faktisk opfylder
tre eller digitale kort. kravet til en logisk og letforståelig adressemængde.
Det kræver igen, at de adresser der ikke opfylder kra-
Meningen er, at registerføreren på baggrund af vene afmærkes, således at de ikke videregives til eks-
kontrollisterne hurtigt kan tage stilling til om en tren brug hos andre myndigheder og virksomhe-
bestemt adresse er en sådan “administrativ adres- der, og således at de ikke påhæftes X,Y-koordinater
se”. I givet fald skal adressen afmærkes som sådan til brug i digitale kort.
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 4
Version 2 - maj 1997
2.3 Eksempler på administrative adresser regler. Som eksempler kan nævnes små, kommu-
Erfaringsmæssigt anvendes “administrative adres- nalt ejede grønne områder, udmatrikulerede vej-
se-betegnelser” oftest i ESR, fordi ESR registrerer arealer eller andre fællesarealer, der er vurderet til
oplysninger om en række ejendomstyper som det nul, landbrugsejendomme uden bygninger, eng-,
ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at tildele vej- mose- eller marsk-lodder osv.
kode og/eller husnumre efter de almindelige
Eksempel 1: En ESR-adresse med husnummer 500,
901 eller 999 er (som regel) oprettet af registerføreren af
administrative, registermæssige hensyn i de tilfælde,
hvor det ikke giver mening at tildele ejendommen en
"rigtig" adresse. I virkeligheden er ejendommen natur-
ligvis ikke forsynet med et husnummerskilt '500', '901'
eller '999'!
Eksempel 2: Parcelhusene på en villavej har husnumre-
ne 1-19 hhv. 2-20. Selve vejen, der er udmatrikuleret
selvstændigt, registreres i ESR og tildeles af registerfø-
reren det næste ledige husnummer dvs. '21'. En sådan
ejendoms-adresse kan være praktisk til forvaltningens
egen brug, men i det daglige liv giver det naturligvis
ikke mening at tildele husnumre til vejarealer.
Eksempel 3: En lille transformerstation ligger mellem
ejendommene Industrivej 9 og 11. For at tydeliggøre, at
der er tale om et transformeranlæg og at den ligger ved
nr. 9, tildeler ESR-registerføreren den adressen
'Industrivej 9T'. På samme måde får andre transformer-
stationer en ESR-adresse hvor bogstavet 'T' indgår.
Hvis registerføreren ønskede at tildele transformerstatio-
nen en egentlig adresse, ville det i dette tilfælde være
'Industrivej 9B' eller evt. '11A', hvor efter en af naboe-
jendommene måtte omnummereres til hhv. '9A' hhv.
'11B'.
Eksempel 4: En bygning med to opgange med adresser-
ne 'Nørregade 12A' og '12B' registreres af nogle kom-
muner i BBR som 'Nørregade 12' (uden bogstav). Dette
er en administrativ adresse, idet den er ment som "fæl-
lesnævner” mellem 12A og 12B. Hver af de to opgange
er (eller bør være) skiltet, men et husnummerskilt med
´12´ findes ikke.
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 5
Version 2 - maj 1997
Et godt fingerpeg om en adressebetegnelse er 2.4 Hvordan afmærkes de administrative
“administrativ” er altså: adresser?
Afmærkning af “administrative” adressebetegnel-
at den ligger uden for den almindelige, fortlø- ser foretages på skærmbillede JF12. Koderne 'U' og
bende husnummerering og/eller 'E' benyttes til at markere, om en adresse er “admi-
at den er hæftet på et areal eller et andet objekt nistrativ” og derfor Uegnet til ekstern brug eller
som man i det daglige liv ikke vil forvente, at om den er en “Egentlig” adresse, der er Egnet til
der sættes husnumre på. ekstern brug. Koden “O” anvendes til at Ophæve
en 'U' eller 'E'-markering.
Kommunedata, Kommunernes landsforening og
Kort & Matrikelstyrelsen hører gerne om andre De adresser, som markeres med 'U' eller 'E' vil ikke
erfaringer og eksempler på “administrative adres- fremover komme med på kontrollisterne.
ser”.
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 6
Version 2 - maj 1997
3. Kontrollisternes indhold og opbygning
3.1 Hvilke adresser indgår i kontrollen? 3.3 Kontrollisterne er ikke fejllister
Kontrollisterne dannes gennem en række maski- Det er vigtigt at understrege, at adresser der er
nelle kontrolprocedurer. Disse kontrolprocedurer med på listerne og afmærket med stjerne ikke nød-
udføres for alle adresser med tilknytning til Kryds- vendigvis er fejlbehæftede. Som det fremgår af
referencesystemet, dvs. alle adresser i ESR og BBR kommentarerne til de enkelte lister, er hensigten at
samt eventuelle "manuelle adresser". Bemærk, at udpege mulige problemer og fejl. Det er alene
BBR-adresser fra såvel CR som CS medtages. kommunens sagsbehandling, der kan vise, hvilke
rettelser der er nødvendige, dvs:
Undtaget fra kontrollen er dog adresser, som hører
til ejendomsnumre, der i ESR er markeret som: - om en eller flere adressebetegnelser på ejen-
dommen skal rettes i BBR eller ESR
- udgåede ejendomme, også kaldet historiske - om adressen skal markeres som administrativ
ejendomme (benyttelseskode = 16) adresse via KRR.
- afgifts-/bidragsejendomme (kode for ej vurde-
ret ejendom = 4) I en række tilfælde vil det vise sig, at en adresse
- selvom den optræder på kontrollisten - er "god
samt adresser som kommunen allerede, på skærm- nok". I så fald er der mulighed for på JF12 med et
billede JF12, har afmærket som administrative eller "E" at markere adressen som en egentlig adresse,
egentlige. der ikke skal rettes og som derfor ikke fremover
bør optræde på kontrollisten. Koden "O" ophæver
3.2 Hvordan er listerne opbygget? denne E-markering.
Kontrollisterne er som nævnt ovenfor opdelt i seks
hoved-kontroltyper 1-6, som igen er underinddelt i Omvendt er der ingen sikkerhed for at kontrollis-
enkelttyper A, B og evt. C. De enkelte kontrolltyper terne fanger alle de situationer, hvor der er behov
med tilhørende eksempler og vejledning er nærme- for at de registeransvarlige reagerer.
re beskrevet i det efterfølgende kapitel 4 i dette
hæfte. Dette gælder særligt de administrative adresser,
der består i “høje” husnumre eller “høje bogsta-
De adresser, der på listerne er afmærket med en ver”. Kontrollisterne pt. kun medtager adresser
stjerne '*', er de adresser, som er blevet udtrukket i med husnummer over '900' og bogstaver højere
den kontrolprocedure som den pågældende liste end 'T'. Kommuner, der f.eks. generelt anvender
omhandler. Som støtte for sagsbehandlingen med- husnummere fra '500' og opefter til administrative
tager listen ejendomsnummeret og ESR-beliggen- adresser, må selv sikre at de pågældende adreser
hedsteksten for den pågældende ejendom, samt afmærkes som administrative adresser på skærm-
alle de øvrige adressebetegnelser, der optræder på billede JF12.
ejendommen.
For hver enkelt adresse angiver kontrollisten end-
videre hvor mange referencer adressen har i hhv.
ESR, BBR-ejendom, BBR-bygning og BBR-enhed.
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 7
Version 2 - maj 1997
Her er det tydeligt at der er tale om en
tastefejl i vejkoden i ESR. Når vejkoden
rettes vil adressen ikke længere figurere
på kontrollisten
De to ESR-ejendomme er tildelt en
egentlig vejkode, som formentlig angi-
ver beliggenheden af den pågældende
ejendom. Ved at tildele ejendommene
husnummer ‘000’, markerer registerføre-
ren, at det ikke er muligt eller hensigts-
mæssigt at tildele ejendommene en
egentlig adresse. Adresserne bør marke-
res som “administrative” på JF12.
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 8
Version 2 - maj 1997
Kontrolliste 1: Fiktiv adressebetegnelse
Disse kontrollister viser adresser, hvor vejkode eller husnummer ikke kan kendes som en egentlig adresse.
Type 1A: Fiktiv eller ukendt vejkode: Kommentar:
Adressen er forsynet med en vejkode, der enten er Vejkode ´0000´ eller vejkoder i intervallet ´9900-
´0000´, ligger i intervallet ´9900-9999´ eller er 9999´ anvendes af nogle kommuner, når man vil
ukendt i vejregistret. markere, at de pågældende ESR- eller BBR-objek-
ter ikke kan tildeles en egentlig adresse, f.eks. jern-
banearealer, støjbælter eller lign. Ukendte vejkoder
skyldes derimod oftest indtastningsfejl.
Kommunedata har i efteråret 1996 gennemført en
automatisk afmærkning af alle adresser der på
dette tidspunkt havde vejkode '0000' eller '9900'-
'9999'.
Eventuelle fejl rettes i basissystemet. Øvrige adres-
ser markeres som “administrative” på skærmbille-
de JF12 med koden "U".
1B. Fiktivt husnummer: Kommentar:
Adressen er forsynet med husnummer ´000´. Husnummer ´000´ anvendes af nogle kommuner,
når man vil markere, at det ikke er muligt eller
hensigsmæssigt at angive en bestemt beliggenhed
(på vejen) af det eller de ESR- eller BBR-objekter,
som adressen er knyttet til, f.eks. grønne områder,
legepladser, vejarealer, m.m. Andre kommu-ner
anvender husnummer ´999´ el. lign.
Brugen af husnummer '000' indebærer den fordel
at adressen ikke kan forveksles med en egenetilg
adresse.
Kommunedata har i efteråret 1996 gennemført en
automatisk afmærkning af alle adresser der på
dette tidspunkt havde husnummer '000'.
Eventuelle fejl rettes i basissystemet. Øvrige adres-
ser markeres som “administrative” på skærmbille-
de JF12 med koden "U".
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 9
Version 2 - maj 1997
Her viser kontrollisten, at der sandsyn-
ligvis er tale om en tastefejl i husnumme-
ret i BBR for een af bygningerne på ejen-
dom nr. 005053. Når fejlen rettes vil
adressen ikke længere figurere på kon-
trollisten.
Den samme ejerlejlighed er adresseret
forskelligt i ESR og BBR. Det bør afgø-
Her er der tydeligvis tale om en tastefejl i
res hvilket husnummer der er det rigti-
vejkoden.
ge. Når uoverensstemmelsen rettes vil
adressen ikke længre figurere på kon-
trollisten.
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 10
Version 2 - maj 1997
Kontrolliste 2: Tvivlsom adressering af ESR-ejendomme
Disse kontrollister viser adresser, hvor der er problemer i forholdet mellem ESR-ejendommen og dens
adresser i ESR og/eller BBR.
2A. Delt adresse: Kommentar:
Adressen henviser til mere end et ejendomsnum- ESR-adressen er i mange tilfælde en omtrentlig
mer, dvs. at ESR/BBR-objekter, der hører til for- beliggenhedsadresse (f.eks. for en større ejendom,
skellige ESR-ejendomme, anvender samme adres- som består af flere matrikelnumre) og der er derfor
se. (Kontrollen udføres ikke på ejerlejligheder eller ikke nødvendigvis noget galt i at to ejendomme til-
på bygninger på lejet grund). deles samme adresse.
I andre tilfælde peger kontrollisten dog på banale
tastefejl i ESR eller BBR. Endelig kan årsagen være,
at en udgået ejendom eller en afgifts-/bidragsejen-
dom - der ikke bør optræde i kontrollen - ikke er
markeret korrekt i ESR.
Evt. fejl rettes i basissystemet. Hvis der på listen
findes “administrative” adressebetegnelser som
ønskes opretholdt, markeres disse med et "U" på
JF12. Er adressen derimod en egentlig adresse, der
ikke skal rettes, mærkes den med "E" på JF12.
2B. Uens ejerlejlighedsadresse: Kommentar:
Ejerlejlighedens adressebetegnelse i ESR er forskel- En ejerlejlighed bør have samme adresse i ESR og i
lig fra adressebetegnelsen i BBR-enhed. BBR.
Eventuelle fejl rettes i basissystemet. Hvis én af
adresserne er en “administrativ” adressebetegnel-
se, som ønskes opretholdt, markeres denne med et
"U" på JF12.
2C. Uens adressering af bygning på lejet grund: Kommentar:
Der er uoverensstemmelser mellem bygningens En bygning på lejet grund bør have samme adresse
adressebetegnelse i ESR, BBR-ejendom og BBR- i ESR og i BBR.
bygning.
Eventuelle fejl rettes i basissystemet. Hvis én af
adresserne undtagelsesvis er en “administrativ”
adressebetegnelse, som ønskes opretholdt, marke-
res denne med et "U" på JF12.
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 11
Version 2 - maj 1997
Husnummer og bogstav tyder på at dette
er en “administrativ adresse”, der er
oprettet for at gøre det lettere for regis-
Er 37X en egentlig adresse (del af en terføreren at udsøge ejendommen i regis-
større bebyggelse, 37A, 37B, 37C...) teret. Adressen bør afmærkes med et ‘U’
afmærkes den med et ‘E’ på JF12. Er det på JF12.
en administrativ adresse, hvor man blot
vil markere at ejendommen ligger “tæt
ved nr. 37”, afmærkes den med et ‘U’.
Her er der uden tvivl tale om “adminis-
trative adresser”, der kun er oprettet for
at markere at disse ESR-ejendomme ikke
kan tildeles et egentligt husnummer.
Adresserne bør afmærkes med et ‘U’ på
JF12.
NB! Hvis kommunen anvender husnum-
re under 900 (f.eks. 500, 501...) til at mar-
kere sådanne administrative adresser, er
de ikke med på kontrollisterne, og må
derfor fremfindes manuelt.
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 12
Version 2 - maj 1997
Kontrolliste 3: Tvivlsom adressebetegnelse
Disse kontrollister viser adresser med et særlig "højt" husbogstav eller husnummer. Høje husnumre og
bogstaver anvendes af flere kommuner til at markere, at en adresse er “administrativ”.
3A. Tvivlsom bogstavering: Kommentar:
Adressen er forsynet med et "højt" husnummer- Et højt husnummerbogstav anvendes af nogle
bogstav (´T´ eller alfabetisk større). kommuner til at markere, at det pågældende ESR-
eller BBR-objekt ligger i nærheden af en anden
adresse. F.eks. i betydningen: "12T er transformer-
stationen, som ligger ved siden af nr. 12".
I andre tilfælde er det høje bogstav imidlertid et
led i en helt reel adressering af en større bebyggel-
se: "12A, 12B, 12C ...", osv. Ifølge BBR-cirkulæret
bør bogstaverne ´I´, ´J´, ´O´ og >Q= ikke anvendes,
ligesom ´Æ´, ´Ø´ og ´Å´ ikke må anvendes.
Eventuelle fejl rettes i basissystemet. “Administra-
tive” adressebetegnelser, som ønskes opretholdt,
markeres med et "U" på JF12. Er adressen derimod
en egentlig adresse, der ikke skal rettes, markeres
den med et "E" på JF12.
3B. Tvivlsomt husnummer: Kommentar:
Adressen er forsynet med et højt husnummer Højt husnummer anvendes af nogle kommuner,
(´900´ eller derover). når man ikke har til hensigt at angive en bestemt
beliggenhed (på vejen) af det eller de ESR- eller
BBR-objekter, som adressen er knyttet til. I enkelte
tilfælde kan adressen naturligvis være et reelt hus-
nummer på en lang vejstrækning.
Eventuelle fejl rettes i basissystemet. “Administra-
tive” adressebetegnelser, som ønskes opretholdt,
markeres med et "U" på JF12. Er adressen der imod
en egentlig adresse, der ikke skal rettes, markeres
den med et "E" på JF12.
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 13
Version 2 - maj 1997
Ofte er ejendommen i registeret uden
bogstav i ESR og med bogstav i BBR.
Ejendommens adresse i ESR og BBR bør
være ens og husnummeret bør vælges
blandt de egentlige husnumre der findes
på ejendommen, her ‘018A’.
Ejendommen har eet husnummer i ESR
og et andet husnummer i BBR. Er det
husnummeret i ESR eller BBR som er
Her er der tydeligvis tale om tastefejl i korrekt?
vejkoden for BBR-ejendommen.
Når uoverensstemmelsen er rettet vil
adressen ikke længere optræde i kontrol-
listen.
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 14
Version 2 - maj 1997
4. Uens ejendomsadresse
Disse kontrollister viser adresser på ESR-ejendomme, som ikke passer med adressebetegnelsen i BBR-ejen-
dom. Kontrollen udføres ikke på ejerlejligheder eller på bygninger på lejet grund.
4A. Uens bogstavering: Fælles kommentar:
Ejendommen er bogstaveret forskelligt i ESR og Da ESR-ejendommen og BBR-ejendommen er eet
BBR. og samme registreringsobjekt, bør de have samme
adresse.
Mange uoverensstemmelser skyldes uklarhed
omkring bogstaver. Ofte anvendes et husnummer
uden bogstav som "samlebetegnelse" for en ejen-
dom, hvorpå der findes to eller flere bygnings-
eller enhedsadresser med bogstav (f.eks. når nr. ´12´
anvendes som fællesbetegnelse for ´12A´ og ´12B´).
I så fald vil "samlebetegnelsen" være en “adminis-
trativ” adresse, medens de øvrige adresser er
egentlige adresser. Hovedreglen bør imidlertid
være, at en ejendomsadresse udvælges "repræsen-
tativt" blandt de egentlige adresser, der findes på
ejendommen.
Eventuelle fejl rettes i basissystemet. Hvis én af
4B. Uens husnummer eller vejtilknytning: adresserne er en “administrativ” adressebetegnelse
Ejendommen har forskellig husnummer og/eller som ønskes opretholdt, markeres denne med et "U"
vejadresse i ESR og BBR. på JF12.
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 15
Version 2 - maj 1997
I dette tilfælde bør ESRs og BBRs ejen-
domsadresser sandsynligvis rettes til den
“nærmeste” betydende bygningsadresse,
dvs. ‘010A’.
Er det en fejl, at ejendommen og dens til-
hørende bygninger er adresseret forskel-
ligt? Hvis ejendomsadressen ‘Sivvænget
1’ er en reel adresse, kan den markeres
med et ‘E’ på JF12, så den ikke fremover
optræder i kontrollisten.
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 16
Version 2 - maj 1997
5. Ejendomsadresse forskellig fra bygningsadresser
Disse kontrollister viser ejendomsadresser, som ikke passer sammen med adressen på nogen af de byg-
ninger, der ligger på ejendommen.
5A. Uens bogstavering: Fælles kommentar:
Det er kun bogstavet, der adskiller ejendommens I de fleste tilfælde vil det være rigtigst, at en ejen-
adresse fra en af bygningsadresserne. doms adresse er identisk med en af bygningsadres-
serne - enten den "vigtigste" bygnings eller den
bygning, der har det laveste husnummer. I enkelte
tilfælde kan det være korrekt at anvende en anden
ejendomsadresse, såfremt denne er en egentlig
adresse, dvs. betegner en selvstændig beliggenhed
af eller adgang til ejendommen (f.eks. en særskilt
vejadgang eller en uudnyttet byggemulighed).
Mange uoverensstemmelser skyldes uklarhed
omkring bogstaver: Ofte anvendes et husnummer
uden bogstav som "samlebetegnelse" for en ejen-
dom, hvorpå der findes to eller flere bygnings-
eller enhedsadresser med bogstav (f.eks. når nr.
´12´ anvendes som fællesbetegnelse for ´12A´ og
´12B´). I så fald vil "samlebetegnelsen" være en
5B. Uens husnummer eller vejtilknytning: “administrativ” adresse, medens de øvrige adres-
Ejendommens husnummer og/eller vejkode passer ser er egentlige adresser. Hovedreglen bør imidler-
ikke med nogen af bygningsadresserne. tid være at en ejendomsadresse udvælges
"repræsentativt" blandt de egentlige adresser, der
findes på ejendommen.
Eventuelle fejl rettes i basissystemet. Hvis en
“administrativ” ejendomsadresse ønskes opret-
holdt, markeres denne med et "U" på JF12. Er
adressen derimod en egentlig adresse, der ikke
skal rettes, markeres den med et "E" på JF12.
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 17
Version 2 - maj 1997
Bygningens adresse i BBR bør normalt
være den samme som adressen på een af
de BBR-enheder der ligger i bygningen.
Når uoverensstemmelsen er rettet vil
adressen ikke længere optræde i kontrol-
listen.
Denne bygning er adresseret til
Københavnsgade, medens de BBR-enhe-
der, der ligger i bygningen, alle er adres-
seret til Vestgården. Hvilken adresse er
rigtig?
Kontrol af registeradresser [pdf-version feb. 1999] Side 18
Version 2 - maj 1997
6. Bygningsadresse forskellig fra enhedsadresser
Disse kontrollister viser bygningsadresser, som ikke passer sammen med adressen på nogen af de BBR-
enheder, der ligger i bygningen.
6A. Uens bogstavering: Fælles kommentar:
Det er kun bogstavet, der adskiller bygningens I de fleste tilfælde vil det være rigtigst at bygning-
adresse fra en af enhedsadresserne. ens adresse er identisk med adressen (bortset fra


Use: 0.093