• Willy Mjånes

Sponsored Links

  •   
  • FileName: 1997 Rogalandsbåter.pdf [preview-online]
    • Abstract: Willy MjånesRogalandsbåterTrebåter og trebåtbygging i RogalandStavanger Miiseiiiiis Årbok, Årg. 107 (1997): s. 5 - 44. 1998 I tlciine artikkelen skal vi rette oppriierksomheten niot de åpne bruksbåtene.: Båter sorii for

Download the ebook

Willy Mjånes
Rogalandsbåter
Trebåter og trebåtbygging i Rogaland
Stavanger Miiseiiiiis Årbok, Årg. 107 (1997): s. 5 - 44. 1998
I tlciine artikkelen skal vi rette oppriierksomheten niot de åpne bruksbåtene.: Båter sorii for
ikke lenge siden var i daglig bruk såvel i vårt distrikt som langs kysten for ovrig, skal her
presenteres. Hovetlpoenget er A oke forståelsen for den rolle de mindre. åpne bruksbåtene
spilte i tidligere tiders liverdag, i arbeid. transport og sariiferdsel. Vi håper å bidra til en prosess
sorii kari nke interesseri for (le gamle briiksbåtene og byggingen av disse. P)kt kunnskap om og
innsikt i de kultiirverdier båtene og liåridverket tilknyttet I~åtene representerer. må vare en for-
iitsctriing for å na dette iiiålet. Kunne vi også lykkes i å engasjere flere i arbeidet for å redde (le
sistr av disse båtene soiii ennh finnes rundt om, ville (let vare innsatsen verd. Det star iiiye ar-
beit1 igjen, og vi har ingen tid å miste. Ilet er nemlig ikke bare snakk om h ta vare på en ganiinel,
slitt og ofte skropelig gjenstand. I tleiirie gjenstariclen, båten. ligger tidligere generasjoners
kiiiiriskap om og erfiiriiig fra det å ferdes på sjsen biitle i saiiispill itietl og i kamp mot natiir-
kreftene. Båten representerer også et håndverk utviklet, forbedret og tillyasset av generasjon på
geiierasjori av båtbyggere. Kort sagt, det som vi i festlige anledninger liker å omtale som deil
norske båtbyggertradisjonen. Denne kunnskap og viten er det vi i fellesskap riiå streve for A ta
vare pi.
l a det vare sagt forst sorii sist: Denne artikkelen sikter ikke på noen niåte mot å gi en uttorn-
riiencle presentasjon riv de små bruksbåtene eller båtbyggingen i Rogaland. Så langt tlerifrii.
RBtle tidsramme og oiiifarig er så altfor knapp til det. Hensikten er snarere Et forseke gi en over-
sikt over den kunnskap som finnes on1 emnet, men som aldri tidligere har fått en samlet frerii-
stilling. Noe av hensikten ligger også i å bidra til å motivere folk som sitter irine med kunnskap
orii eninet til å kornnie fram med det de vet, gjerne sorn korreksjoner, eller som tilfoyelser, iit-
dypiiirig eller klargjoring av forhold vi tar opp her. Vi vil derfor oppfordre folk som eier gariile
Rogalandsbåter,eller soiii tror at gainlebåten kanskje kan vrere en slik, til Et kontakte de son1 ni
arbritler med citiiiet, f.eks. Stavanger Sjofartsinuseum eller Lokalhistorisk Stiftelse p i
Hniigalandet, og la bhtene registreres. Sardeles verdifiillt ville det være om folk som sitter irine
nietl praktisk kunnskap om båter og båtbygging på våre kanter, kom frani iiied sin viten slik at
(lenne kunne bli sanilet og fort videre til nye slekter. Ikke niinst viktig er det om eldre menries-
ker ville komme fretii med det de vet og kan på området.
I..
,
iitrlsitlc:
Alwii 1110torbitbygd av Jiikol) I. llelirig 1x3 Kvitstig i 19%. Biten ble bygt1 for fiske. Ilen har sjii bord og er 27 foi 1;irin.
* Foto Stavaiiger Sjofartsi~iu~um. Fotograk Orjaii Sollieini.
Fro111 pagc:
co)tstrirctrd Oy]acnb I. ,\lelbigon Kilitsny in 1954. 7i1cbnai iras builtforjshit~g. is scr3ftibnards /tigir ritid
0l)e:l )nnto~.boal It
22firt 10t1g.
I%i)togrclpk:Sta~~mig~r i!lariti»ir ~!IIISPI


Use: 0.0952