• ผลการสรุปการประเมินผลการทดลองใช้คู่มือการปฏิบัติงานการประกันตัว

Sponsored Links

  •   
  • FileName: ผลสรุป COP การใช้คู่มือประกันตัว.pdf [preview-online]
    • Abstract: สรุปผลการจัดการความรู โดยกลุ มชุมชนนักปฏิบัติ สํานักงานคดีอาญา ... องค ความรู ที่จําเป น : การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (การประกันตัวผู ต องหา) ...

Download the ebook

สรุปผลการจัดการความรู โดยกลุมชุมชนนักปฏิบติ สํานักงานคดีอาญา

สํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต และสํานักงานคดีอาญาธนบุรี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางการบังคับใชกฎหมายเพื่ออํานวยความยุติธรรม
แกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
องคความรูที่จําเปน : การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (การประกันตัวผูตองหา)
ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 - การรับสํานวนและคํารองขอประกันตัวผูตองหา

ปญหาและอุปสรรค รายการความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. กรณีที่มีการสงสํานวนพรอมกันหลาย 1. จัดทําบัตรรับสํานวนกอนหลัง กําหนดเวลาเริ่มนับ
ทองที่และหลายสํานวน จะดําเนินการอยางไร แตเจาหนาที่ไดรับสํานวนจากพนักงานสอบสวน
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและเปนไปตามกรอบ
เวลาที่กําหนด
2. กรณีพนักงานสอบสวนไดนัดหมายให 2. เจาหนาที่ใหคําแนะนําและประสานงานกับ
ผูตองหามาพบที่สํานักงานอัยการ ผูตองหามักจะ พนักงานสอบสวนหรือผูสงสํานวนใหเรงดําเนินการตาม
มารอพนักงานสอบสวนที่สงสํานวน ทําให กําหนดที่ไดนดหมายกับผูตองหาหรือผูเกียวของ
ั  ่
ผูตองหาหรือผูเกี่ยวของตองรอคอยเจาพนักงาน
3. กรณีผูตองหาหรือนายประกันไม 3. เจาหนาที่ชวยเขียน/กรอกแบบคํารอง และให
สามารถอานหนังสือ หรือเขียนหนังสือ หรือ ผูตองหาหรือนายประกันตรวจสอบกอนลงนามกรณีอาน
เขียนคํารองตามแบบของทางราชการได หนังสือไมออก จะอานใหฟงกอน รับทราบแลวจึงลงชื่อ

ขั้นตอนที่ 2 - การตรวจสอบหลักฐานในสํานวน
ปญหาและอุปสรรค รายการความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. ผูตองหาและผูเกี่ยวของนําเอกสารมา 1. จัดทําเอกสารหรือแผนพับแสดงขั้นตอนและ
แสดงไมครบถวน หมดอายุ ชํารุด เสียหาย เอกสารสําคัญที่ตองใชในการประกันตัวไวที่สถานีตํารวจ
เชน บัตรประชาชน ทะเบียนบาน หนังสือ และเผยแพรแกประชาชนทัวไป่
มอบอํานาจ หนังสือยินยอม ฯลฯ หรือไมนํา
ติดตัวมาแสดง
ปญหาและอุปสรรค รายการความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
2. กรณีหลักทรัพยที่ใชประกันตัวผูตองหาในแต 2. ใหคําแนะนําหรือจัดทําเอกสาร เผยแพรใหผูที่
ละชั้นของกระบวนการยุติธรรมไมเปน เกี่ยวของทราบหลักเกณฑการใชหลักทรัพยหรือ
อัตราเดียวกัน ทําใหประชาชนไมทราบจํานวน หลักประกันอัตราเกี่ยวกับ อัตราการใชหลักประกันใน
ที่ถูกตอง จึงเกิดปญหาในการเตรียมหลักทรัพย ชั้นพนักงานอัยการใหทราบ
ดังกลาวไมครบถวนตามที่เจาหนาที่กําหนด - ประสานงานหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
ใหมีการใชหลักทรัพยหลักประกันในอัตราเดียวกัน เพื่อ
ประโยชนของประชาชน
3. กรณีพนักงานสอบสวนทําสํานวนไม 3. แจงพนักงานสอบสวน จัดทําสํานวนใหเรียบรอย
เรียบรอยและครบถวนตามกฎหมายทีจะรับเรื่อง
่ ครบถวน โดยเร็ว
ไวพิจารณาได ระหวางรอพนักงานสอบสวนสงสํานวนหรือแกไข
จัดมุมหนังสือ มุมธรรมะไวใหบริการแกผตองหาและ
ู
นายประกัน
ขั้นตอนที่ 3 – การพิจารณาอนุญาต/ไมอนุญาต
ปญหาและอุปสรรค รายการความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. กรณีที่อัยการพิเศษฝาย ผูพิจารณาสัญญา 1. มีการมอบหมายใหพนักงานอัยการผูมีอาวุโส
ประกันไมอยูปฏิบัติหนาที่ เนื่องจากติดราชการ
 รองลงไปเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
อื่น หรือภารกิจอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 4 – การแจงผูขอประกันตัว
ปญหาและอุปสรรค รายการความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. ผูตองหาและนายประกันไมเขาใจเหตุผลที่ 1. แจงผลใหผตองหาหรือนายประกันทราบ กรณีไม
ู
พนักงานอัยการพิจารณาไมอนุญาต อนุญาตใหประกัน
2. ผูตองหาและนายประกัน ไมทราบวากรณี 2. แจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง และแนะนําวิธี
ไมอนุญาตประกันตัว เขามีมีสิทธิอุทธรณ ดําเนินการอุทธรณคาสั่ง ตออธิบดีอัยการฝายคดีอาญา

คําสั่ง และไมทราบวาตองดําเนินการอยางไร ตามขั้นตอนของระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุด
3. อํานวยความสะดวกในการจัดทําหรือเขียนอุทธรณ
คําสั่ง กรณีที่ตองหา หรือผูเกี่ยวของไมสามารถจัดทําได
4. แจงผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งของอธิบดีอัยการฝาย
คดีอาญาใหนายประกันหรือผูตองหาทราบ
- กรณียกอุทธรณคํารอง มีผลยุติ ไมไดประกันตัว
- กรณีอนุญาตใหประกัน มีผลให ไดประกันตัวไป
2
ขั้นตอนที่ 5 – การพิจารณาอุทธรณ
ปญหาและอุปสรรค รายการความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- ไมมี - ไมมี
ขั้นตอนที่ 6 - การแจงผูขอประกันตัว
ปญหาและอุปสรรค รายการความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. แจงใหผูตองหาและนายประกันทราบสิทธิในการ
อุทธรณคําสั่งตามขั้นตอนที่ 4 (การแจงผูขอประกันตัว)

ส รุ ป ก ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร ป ร ะ กั น ตั ว ผู ต อ ง ห า
ในชั้ น พนั ก งานอั ย การสามารถใช เ วลา 30 นาที นั บ ตั้ ง แต เ จ า หน า ที่ รั บ เรื่ อ ง
และพิ จ ารณาสํ า นวนจนกระทั่ ง อั ย การพิ เ ศษฝ า ยคดี อ าญา พิ จ ารณามี คํ า สั่ ง
อนุญาตหรือไมอนุญาต (ไมรวมการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง)
3


Use: 0.0562